Historia parafii – od początku do dziś

ROK 2009

1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma szczególne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Dzień Pokoju, ustanowiony przez papieża Pawła VI dnia 8 grudnia 1967 r. obchodzony w Kościele powszechnym również pierwszego dnia roku kalendarzowego, ma zawsze swój temat, który wybiera papież. Tegoroczne hasło skłaniające do refleksji brzmiało: Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju.

Od nowego roku zmienił się porządek niedzielnych Mszy św. Wprowadzono nowe godziny rozpoczęcia Eucharystii: 700, 900, 1100, 1230 i 1700. Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP będą śpiewane w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 900. Msza św. po łacinie będzie sprawowana w każdą I środę miesiąca.

6 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego. Podczas każdej Mszy św. kapłani błogosławili kredę i kadzidło. Poświęconą kredą wierni wypisali na drzwiach swoich mieszkań K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako inicjały trzech króli. W średniowieczu napis C+M+B (imię Kacper po łacinie pisane jest przez C) wyrażał błogosławieństwo: Niech Chrystus błogosławi mieszkanie (Christus mansionem benedicat). Spalane kadzidło podkreśla, że dom jest miejscem modlitwy.

Parafianie polecali Panu Bogu ks. bpa Henryka Tomasika, który 6 stycznia 1993 r. w bazylice św. Piotra w Watykanie przyjął sakrę biskupią z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Zebrane w Święto Trzech Króli ofiary zostały przekazane dla misjonarzy.

11 stycznia

Niedziela Chrztu Pańskiego zakończyła liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W dniu swojego chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. O godz. 1800 odbył się koncert kolęd w wykonaniu parafialnego chóru Schola Cantorum Misericordis Christi i Orkiestry Kameralnej z Lwowa.

18 stycznia

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ekumeniczne modlitwy w kościołach różnych wyznań i refleksje nad wyzwaniami współczesnych wyznawców Chrystusa – to główne elementy nabożeństw, jakie w całym kraju odbyły się pod hasłem zaczerpniętym z Księgi Ezechiela: Aby byli jedno w Twoim ręku.

Parafia gościła ks. Zbigniewa Nikoniuka – proboszcza jedynej w diecezji parafii obrządku bizantyńsko – słowiańskiego (unickiej) p.w. św. Nikity Męczennika w Kostomłotach. Ksiądz Zbigniew głosił słowo Boże i zbierał ofiary na remont i utrzymanie zabytkowej świątyni. Wierni wychodząc naprzeciw potrzebom małej, bo liczącej niewiele ponad 100 osób wspólnocie parafialnej, okazali szczególną hojność i złożyli na tacę 9 tys. 100 zł.

24 stycznia

Diakon Jarosław Dziedzic przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Siedleckiej z rąk J.E. ks. biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego.

25 stycznia

O godz. 1230 Mszę św. prymicyjną w swojej rodzinnej parafii odprawił neoprezbiter ks. Jarosław Dziedzic. Uroczystość zgromadziła znaczne grono kapłanów, rodzinę, przyjaciół i liczną rzeszę parafian. Kazanie o drodze do kapłaństwa i duchowości Dostojnego Prymicjanta wygłosił w niezwykle ciepłych i serdecznych słowach ks. Marek Jaśkowski. Nowo wyświęconemu kapłanowi została powierzona funkcja wikariusza w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie.

1 lutego

Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski podsumował wizytę duszpasterską w domach parafian. Serdecznie podziękował za życzliwe przyjęcie i wspólną modlitwę. Skierował do wspólnoty parafialnej prośby zgłaszane podczas kolędy dotyczące spraw porządkowych i wyraził wdzięczność za ofiary w kwocie 143 tys. 630 zł., które w większości będą przeznaczone na budowę organów. W parafii rozpoczęły się katechezy neokatechumenalne dla dorosłych i młodzieży prowadzące do dojrzałej wiary, pomagające poprzez słowo Boże odkryć Miłość Boga i przyjęty chrzest. Spotkania wspólnoty będą się odbywały w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 1845.

2 lutego

Święto Ofiarowania Pańskiego. Tradycyjnie uroczystość ta nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Na Mszy św. o godz. 930 wewnątrz kościoła przeszła procesja ze świecami na pamiątkę wydarzenia, kiedy to podczas Ofiarowania starzec Symeon wziął na swoje ręce Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela.

W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku obchodzony był pod hasłem Otoczmy troską życie. Parafianie zgromadzeni na Eucharystii mieli okazję do głębszej refleksji nad darem życia poświęconego Bogu. Ofiary złożone na tacę przeznaczone zostały na potrzeby zakonów kontemplacyjnych. Po Mszy św. o godz. 1800 odbyło się spotkanie parafialnych grup modlitewnych.

11 lutego

Światowy Dzień Chorego. Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 r. i wyznaczył datę, kiedy to Kościół wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Parafianie modlili się w intencji chorych i ich opiekunów.

17 lutego

W tym dniu przypadał dzień imienin J.E. ks. biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego. Wierni prosili Boga o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Dostojnego Solenizanta.

22 lutego

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczne hasło brzmiało Troska o trzeźwość – troską o życie. Kapłani apelowali o zachowanie abstynencji zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu.

25 lutego

Środa Popielcowa. Rozpoczął się okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty prowadzącej do osobistej odnowy i nawrócenia. Kapłani na znak pokuty posypywali wiernym głowy popiołem. Tradycyjnemu obrzędowi towarzyszyły słowa: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz albo Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.W okresie Wielkiego Postu, w każdy piątek o godz. 900 i 1700 celebrowane były nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Rozważania prowadzili członkowie parafialnych formacji modlitewnych. W każdy piątek w Godzinie Miłosierdzia chór młodzieżowy śpiewał Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W każdą niedzielę o godz. 1630 parafianie licznie gromadzili się na Gorzkich Żalach. Kazania pasyjne głosił ks. proboszcz Andrzej Witkowski.

1 marca

W parafii gościły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Lublinie, które kierując się dobrem najmłodszych, prowadzą budowę Domu Dziecka w Wąwolnicy. Siostry kapucynki, trwając w służbie potrzebującym i realizując ideały ubóstwa, prostoty, pokory i miłości, zbierały ofiary na ten szczytny cel.

15 marca

Po każdej Mszy św. zbierane były podpisy o przywrócenie dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli. Uroczystość Objawienia Pańskiego, która przypada 6 stycznia jest obok Wielkanocy, najstarszym świętem Kościoła obchodzonym już od IV wieku. W tradycji wielu krajów Europy obchody święta łączą się z dniem wolnym od pracy. Podobnie było i w Polsce, jednak władze komunistyczne w 1960 roku odebrały świętu status dnia wolnego.

25 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Święto przypomina o wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Na każdej Mszy św. grupa parafian podejmowała dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zobowiązując się do codziennej modlitwy w intencji poczętego dziecka i jego rodziców. Każdego 25 dnia miesiąca, przed Mszą św. wieczorową odmawiany jest różaniec w intencji dzieci nienarodzonych.

29 marca

Chór parafialny Schola Cantorum Misericordis Christi wystąpił w kościele św. Antoniego z koncertem pasyjnym.

2 kwietnia

Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które trwały do Niedzieli Palmowej. Rekolekcje wielkopostne, to szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła: czas próby, lekcji i nauk, kiedy to chrześcijanin uczy się roztropności, mądrości ducha i staje się lepszy. Okres rekolekcji jest aktem pokutnym – aktem duchowych ćwiczeń, przygotowującym do głębszego przeżycia Paschy. Nauki rekolekcyjne w parafii głosił ks. Robert Mirończuk.

Tego dnia minęła 4 rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Po Mszy św. o godz. 1800 rozważania różańcowe w intencji szybkiej beatyfikacji papieża prowadziło Bractwo Różańcowe Mężczyzn.

4 kwietnia

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 odbyło się spotkanie młodzieży zorganizowane w ramach Światowego Dnia Młodzieży. Młodzieżą przybyłą do parafii zaopiekował się ks. Sławomir Matejek. Zarząd Diecezjalny KSM wyraził szczególne uznanie dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego w parafii Chrystusa Miłosiernego.

W wystosowanym piśmie podziękował za pracę młodzieży na rzecz parafii, za pomoc i zaangażowanie podczas XV Hosanna Festiwal oraz Diecezjalnego Zjazdu KSM. Władze diecezjalne KSM życzyły młodym ludziom mocy Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na dalszą owocną pracę dla Boga, Kościoła i Ojczyzny.

5 kwietnia

Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: Hosanna Synowi Dawidowemu. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. O godz. 1900 z parafii Narodzenia NMP do parafii Chrystusa Miłosiernego wyruszyła procesja Drogi Krzyżowej. W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy miasta.

9 – 12 kwietnia

Triduum Paschalne. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje ono liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę – w Wielką Noc. Triduum kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa sprawowana była o godz.1800. Przedstawiciele parafian, wręczając kapłanom wiązanki kwiatów, dziękowali za ich posługę i życzyli wielu łask Bożych. Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się o godz. 1600. Ofiary składane podczas adoracji Krzyża zostały przeznaczone na grób Pana Jezusa w Jerozolimie. Celebracja Wigilii Paschalnej zaczęła się o godz. 2000. Procesja rezurekcyjna o godz. 600 rozpoczęła świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania.

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godz. 900 sprawowana była Ciemna Jutrznia. Liturgii Godzin przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik. Wystrój kościoła na święta Zmartwychwstania Pańskiego przygotowała młodzież oazowa z opiekunem ks. Andrzejem Cyrnym. Jedna z parafialnych rodzin ofiarowała paschał. 2 haftowane obrusy na ołtarze boczne podarowała jedna z pań, a o kwiaty do grobu Pana Jezusa zadbały siostry z Kółek Różańcowych.

19 kwietnia

Druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w Kościele katolickim jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Prosił o to Jezus objawiający się siostrze Faustynie Kowalskiej. W parafii trwały uroczystości odpustowe. Przygotowaniem do tego święta była dziewięciodniowa nowenna. Uroczystą sumę sprawowaną o godz. 1230 poprzedziła śpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Eucharystii przewodniczył kanclerz Kurii Siedleckiej ks. dr Piotr Sawczuk. Homilie na wszystkich Mszach św. głosił duszpasterz akademicki ks. Jacek Mucha. Po każdej Mszy św. parafianie i goście mieli możliwość ucałowania relikwii św. Faustyny.

24 kwietnia

Rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje dla dzieci klas II oraz ich rodziców przygotowujące do przyjęcia I Komunii Świętej. Nauki prowadził ks. Dariusz Karbowiak.

26 kwietnia

Wspólny występ chóru Schola Cantorum Misericordi Christi oraz Lwowskiej Orkiestry Kameralnej zainaugurował IV edycję Koncertów Wielkanocnych. Po Mszach św. była możliwość zakupu albumu o życiu i posłudze śp. ks. biskupa Jana Mazura. Parafianie wspierali datkami akcję zorganizowaną przez harcerzy i policję, mającą pomóc funkcjonariuszowi policji z Garnizonu Bialskiego w odbudowie zniszczonego przez pożar domu.

1 maja

Maj, to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe sprawowane były w dni powszednie o godz. 1745, w niedzielę 1645.

3 maja

Niedziela Dobrego Pasterza zapoczątkowała Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Tegoroczne modlitwy odbywały się pod hasłem: Zaufać i odpowiedzieć Bogu, który powołuje. Z wielką zachętą do modlitwy w tej intencji zwrócił się Ojciec Święty Benedykt XVI w specjalnym orędziu.

Przypomniał w nim, że: podtrzymywanie żywej i nieprzerwanej modlitwy w intencji powołań jest naszym pierwszym obowiązkiem. Przez całą niedzielę, po Mszach św. zbierane były pieniądze ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech, oraz poszkodowanym w tragicznym pożarze w Kamieniu Pomorskim. O godz. 1900 rozpoczął się kolejny Koncert Wielkanocny w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej z Warszawy po dyr. Marcina Bornusa-Szczycińskiego.

4 maja

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Papież Benedykt XV zatwierdził święto dla Kościoła w Polsce w 1920 r.

Nawiązuje ono do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia Królestwa Polskiego opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 maja. Parafianie gromadzili się w świątyni, aby podziękować Panu Bogu za opiekę, jakiej doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Bożej.

10 maja

W swojej rodzinnej parafii Słowo Boże głosił o. Stanisław Miciuk – kapucyn, pracujący na misjach wśród Indian w Gwatemali. Parafianie wsparli misjonarza modlitwą i ofiarą. W III Koncercie Wielkanocnym wystąpił organista Arkadiusz Popławski ze Śląska.

12 maja

Na Mszy św. o godz. 1800 ksiądz biskup Henryk Tomasik udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży III klas gimnazjalnych. Pieczę nad kandydatami do sakramentu dojrzałości sprawował ks. Andrzej Cyrny. Rodzice bierzmowanych złożyli w darze ornat na święta maryjne oraz ofiarę pieniężną na budowę organów w wysokości 1 tys. zł.

13 maja

Minęły 92 lata od kiedy w Fatimie trojgu pastuszków objawiła się Matka Boża. Objawienia fatimskie należą do najbardziej znanych objawień maryjnych w historii, a ich głównym przesłaniem jest konieczność nawrócenia i modlitwy o pokój. Procesja fatimska dla mieszkańców miasta przeszła z parafii Wniebowzięcia NMP do parafii św. Anny. Kolejne nabożeństwa fatimskie będą sprawowane każdego 13 dnia miesiąca począwszy od czerwca do października. Procesja będzie przechodziła tradycyjnie coroczną trasą.

17 maja

Słowo Boże podczas niedzielnych Mszy św. głosił delegat Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach i zbierał ofiary na potrzeby seminarium. Z ostatnim Koncertem Wielkanocnym wystąpiła Schola Gregoriańska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod dyr. ks. prof. Piotra Paćkowskiego.

24 maja

Wniebowstąpienie Pańskie. 40 dni po Zmartwychwstaniu Kościół wyznaje wiarę, że Jezus po swojej męce i zmartwychwstaniu z ciałem i duszą wstąpił do nieba. Wniebowstąpienie jest fundamentem nadziei człowieka. Chwała Chrystusa wywyższonego ponad wszelkie stworzenie, jest zapowiedzią tego, co Bóg uczyni dla chrześcijan złączonych z Chrystusem przez wiarę.

31 maja

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.

O godz. 900 ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski celebrował uroczystą Eucharystię, podczas której dzieci klas II przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Dzieci w darze ołtarza złożyły 4 ozdobne stuły na wszystkie okresy liturgiczne.

1 czerwca

Święto Maryi, Matki Kościoła. Obchodzone jest w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą papieża Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.

Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie. Rozpoczęły się nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7 czerwca

Uroczystość Trójcy Świętej. Fakt obchodzenia uroczystości Trójcy Świętej zaraz po niedzieli Zesłania Ducha Świętego nawiązuje do starożytnej teologii Ojców Kościoła, którzy podkreślali, że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez Syna w Duchu Świętym. Liturgia tej uroczystości ukazuje trzy Osoby Boskie jako działające w historii zbawienia. Bóg Ojciec tak kocha ludzi, że posyła na świat swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który daje im życie wieczne, a wstąpiwszy do nieba posyła Ducha Świętego, który sprawia, że wyznawcy Chrystusa stają się dziećmi Bożymi.

Podczas Mszy św. o godz. 900 dzieci klas III świętowały rocznicę I Komunii Świętej. Tego dnia obchodzony był również Dzień Dziękczynienia, ustanowiony w ubiegłym roku przez metropolitę warszawskiego arcybiskupa Kazimierza Nycza. W tym roku przebiegał pod hasłem Dziękujemy za wolność. Kapłani odczytali list od metropolity, a parafianie składali ofiary do puszek na dalszą budowę Centrum Bożej Opatrzności w Warszawie.

10 czerwca

X rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Diecezji Siedleckiej. Mimo ulewnego deszczu, 10 tysięcy wiernych z całej diecezji zgromadziło się 10 czerwca wieczorem na siedleckich błoniach, aby uczcić X rocznicę wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Siedlcach. Wśród zgromadzonych było 80 pielgrzymów z parafii Chrystusa Miłosiernego oraz kapłani: ks. Sławomir Matejek i ks. Andrzej Cyrny. Najważniejszymi wydarzeniami tego dnia były: adoracja Krzyża Światowych Dni Młodzieży, procesja z nim ulicami miasta oraz dziękczynna Msza św. za wizytę Jana Pawła II odprawiona na siedleckich błoniach pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. W wygłoszonej homilii Prymas Polski mówił m.in.: o potrzebie szacunku i miłości w rodzinie, ale wcześniej nawiązał do wydarzeń sprzed 10 lat. Przypomniał znaczące słowa, które padły podczas tamtego spotkania z ust Papieża Polaka: Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?. Druga prawda, która została uwypuklona w Siedlcach przed 10 laty przez Jana Pawła II to Krzyż.

Krzyż, który jest znakiem sprzeciwu, dla tak wielu tutaj na Podlasiu był symbolem dumy i radości – powiedział Ksiądz Prymas. Na zakończenie uroczystej Eucharystii słowo do zebranych wygłosił Biskup Siedlecki. Dziękując Prymasowi Polski kard. Józefowi Glempowi za przewodniczenie uroczystości oraz zebranym za udział i organizację spotkania, ks. bp Zbigniew Kiernikowski nawiązał również do motywu Krzyża. W świetle i mocy tego Krzyża dokonuje się zmiana relacji do wszystkiego, co stanowi tworzenie życia wspólnotowego i to Krzyż Jezusa Chrystusa uzdalnia człowieka do wytrawiana w tych relacjach. Obyśmy w naszym życiu umieli trwać w blasku Chrystusowego Krzyża w tych trudnościach, jakie są na naszej drodze i mogli być otoczeni promieniami słońca, które nie zna zachodu – powiedział do zgromadzonych biskup siedlecki.

11 czerwca

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże Ciało to jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Uroczystość, która wyrosła na podłożu adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest obecnie w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach.

O godz. 1100 ks. proboszcz Andrzej Witkowski przewodniczył Mszy św., po której liczne rzesze parafian przeszły w uroczystej procesji za Chrystusem w Najświętszym Sakramencie, aby pokazać swoją wiarę w Jego świętą obecność i aby rozważać najważniejsze prawdy dotyczące Eucharystii. Podczas oktawy Bożego Ciała po Mszy św. i Nieszporach odbywała się wokół kościoła procesja z Najświętszym Sakramentem. Ostatniego dnia oktawy, w czwartek, poświęcone zostały wianki sporządzone z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Na zakończenie kapłani udzielili błogosławieństwa małym dzieciom i obdarowali je cukierkami.

19 czerwca

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obchodzi ją Kościół katolicki w piątek po oktawie Bożego Ciała. Uroczystość ta wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: Bóg jest miłością. Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca, wyrażającej miłość.

Z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kościół rozpoczął Rok Kapłański. Od 1995 r. właśnie ten dzień obchodzony jest jako Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Tematem Roku Kapłańskiego są słowa: Wierność Chrystusa, wierność kapłana. Dla duchownych to szansa pogłębienia tożsamości kapłańskiej, a dla wiernych – zachęta do większej modlitwy za kapłanów. Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum zgromadziły się na Mszy św. o godz. 800, a młodzież szkół średnich o godz. 900.

21 czerwca

Niecodzienną uroczystość przeżyli parafianie uczestniczący w Eucharystii o godz. 1230. Swoją Mszę prymicyjną odprawiał neoprezbiter ks. Andrzej Nowicki, który po trzech latach studiów w WSD w Siedlcach dalszą naukę kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Mendelein w Archidiecezji Chicago. Homilię wygłosił ks. Mieczysław Maleszyk, były katecheta prymicjanta, obecnie pracujący w kalifornijskiej parafii. Wśród licznie zgromadzonych wiernych byli goście ze Stanów Zjednoczonych.

28 czerwca

Słowo Boże głosił ks. Jan Romaniuk – proboszcz parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie. Przedstawiciele dęblińskiej świątyni rozprowadzali cegiełki, z których dochód przeznaczyli na budowę nowego kościoła. Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie zorganizowało pielgrzymkę autokarową do Pratulina na uroczystości związane z 17 rocznicą powstania rozgłośni. Mszy św. w Sanktuarium Męczenników Podlaskich przewodniczył ks. bp Stanisław Budzik – sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w asyście biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego oraz kapłanów, którzy przybyli na uroczystość.

Obchody jubileuszu połączono z zamknięciem w diecezji Roku św. Pawła. Podczas uroczystości w Pratulinie ks. kanonik Stanisław Pawluczuk otrzymał z rąk ks. bpa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego godność papieską Kapelana Jego Świątobliwości, a tym samym tytuł prałata.Z racji zakończenia w diecezji Roku św. Pawła chór Schola Cantorum Misericordis Christi wystąpił z koncertem w Sanktuarium Maryjnym w Leśnej Podlaskiej.

30 czerwca

Ksiądz biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski zwolnił ks. Andrzeja Cyrnego z urzędu wikariusza, mianując go wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim. Ksiądz proboszcz, kapłani oraz parafianie podziękowali ks. Andrzejowi za trzyletnią posługę i życzyli owocnej pracy w nowej parafii.

1 lipca

Ksiądz biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski mianował ks. Mikołaja Czerneckiego – wikariusza parafii Świętego Jana Chrzciciela w Kłoczewie nowym wikariuszem parafii.

5 – 14 lipca

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Wereszczynie. Wzięło w nich udział 48 osób w wieku od 7 do 17 lat. Uczestnicy obozu oprócz gier i zabaw mieli możliwość kształtowania postaw religijnych i moralnych, współpracy z innymi dziećmi, otwarcia się na potrzeby i problemy innych ludzi. Każdego dnia brały udział w grach i zabawach integracyjnych. Głównym punktem dnia była Eucharystia oraz spotkania w grupach i konferencje przybliżające diecezjalny program duszpasterski pt. „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Dzieci poznały również sylwetkę Apostoła Narodów – Świętego Pawła.

Każdego dnia podczas pracy w grupach były wykorzystywane różnorodne projekcje multimedialne, przy pomocy, których młodzież łatwiej przybliżała sobie postać św. Pawła i jego podróże oraz listy. Obóz zorganizowały katechetki pracujące na terenie parafii: p. Anna Sekuła i p. Anna Szostakiewicz. Duchowego i materialnego wsparcia udzielił ks. proboszcz Andrzej Witkowski. Katechetkom pomagali alumni WSD w Siedlcach: Mariusz Telaczyński, Szczepan Skorupski i Marcin Ozygała.

7 – 13 lipca

Parafialny chór młodzieżowy uczestniczył w XXXV Międzynarodowym Kongresie Federacji Pueri Cantores w Sztokholmie. W kongresie wzięło udział 122 chórów z całego świata w tym 8 chórów z Polski. Schola Cantorum Misericordis Christi reprezentowała Polską Federację na Koncercie Galowym, a także prowadziła śpiew w czasie Mszy św. dla chórów polskich w Katedrze Katolickiej w Sztokholmie.

12 lipca

Na niedzielnych Mszach św. ks. proboszcz odczytał dekret ks. biskupa ordynariusza, na mocy którego ks. Dariusz Karbowiak z dniem 14 lipca został odwołany z urzędu wikariusza. Z dniem 15 lipca została powierzona mu funkcja proboszcza w parafii Narodzenia NMP w Hołubli. Ks. Dariusz podziękował za 12 letnią posługę w parafii i wyraził wdzięczność za wszelkie dobro jakiego doznał od całej wspólnoty.

Kapłani posługujący w parafii i wierni zgromadzeni na Eucharystii modlitwą dziękowali księdzu Dariuszowi za jego kapłańskie świadectwo życia. Nie zabrakło też wspólnie zaśpiewanej piosenki Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy… Nowym wikariuszem został mianowany ks. Grzegorz Kozłowicz.

19 lipca

Parafia gościła swojego dawnego wikariusza ks. Andrzeja Duklewskiego, który od 13 lat posługuje na Syberii. Ksiądz Andrzej jest proboszczem parafii Matki Boskiej Świętego Różańca w Tomsku. Praca misyjna jest tam dość trudna ze względu na ostry klimat syberyjski, a także rozległy teren. Swoim zasięgiem parafia przekracza powierzchnię Polski, a krańcowe jej punkty oddalone są od siebie około 1200 kilometrów. Ksiądz Andrzej wygłosił słowo Boże, podzielił się refleksjami dotyczącymi pracy misyjnej i zebrał ofiary na funkcjonowanie parafii.

1 sierpnia

Na trasę XXIX Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę wyruszyły tradycyjnie trzy bialskie grupy: 10A, 10B i 11. Wymarsz na pielgrzymkę poprzedziła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. biskupa Henryka Tomasika o godz. 600 w parafii św. Anny. Hasłem pielgrzymki były słowa: Ja jestem życiem. Pielgrzymi odkrywali na nowo konieczność ochrony i promocji życia, doceniania jego wartości i świętości we wszystkich jego aspektach.

15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada 1950 r. w Konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Orzeczenie to Ojciec święty wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych.

W polskiej tradycji święto zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą, chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól. Wielu parafian wzięło udział w uroczystościach odpustowych udając się do sanktuariów maryjnych w Leśnej Podlaskiej i Kodniu.

23 sierpnia

Słowo Boże na Mszach św. głosili misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej z Kodnia. Zbierali ofiary na działalność Zgromadzenia i rozprowadzali kalendarze misyjne na 2010r.

30 sierpnia

O godz. 600 wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. Grzegorz Kozłowicz. Parafię odwiedziła pochodząca z Białej Podlaskiej siostra Ancilla ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka. Siostra opowiadała o swojej pracy misyjnej w Rosji i zbierała ofiary na działalność ewangelizacyjną sióstr felicjanek.

1 września

W 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej wierni modlili się za ofiary wojny i o pokój na świecie. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie przybyli na Mszę św., aby prosić o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na kolejny rok nauki. Kapłani zachęcali dzieci i młodzież, aby angażowali się w życie parafii. W miesiącu wrześniu trwają zapisy chętnych do chóru młodzieżowego, oazy, KSM i służby ołtarza.

6 września

Słowo Boże głosili klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Taca niedzielna i dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczone zostały na potrzeby seminarium.

20 września

Parafia gościła ojca z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą, który przybliżał wiernym postać błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej. W tym roku przypada 180 rocznica urodzin i chrztu wybitnego kaznodziei i znanego spowiednika, który swoją głęboką religijnością, łagodnym usposobieniem, troską o ludzi zjednywał wiele osób dla Chrystusa. Założył wiele zgromadzeń zakonnych. Do dnia dzisiejszego istnieją trzy habitowe: felicjanki, serafinki i kapucynki oraz czternaście bezhabitowych. 16 października 1988 r., w 10 rocznicę swego pontyfikatu, beatyfikował go Jan Paweł II.

26 września

O godz. 900 została odprawiona Msza św. w języku łacińskim. Wzięli w niej udział dyrygenci z całej Polski zrzeszeni w Polskiej Federacji Pueri Cantores. Obecny był również honorowy Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores – Josef Maria Torens z Hiszpanii. Przybyli również: ks. dr Robert Tyrała, ks. prof. Andrzej Zając, ks. prof. Stanisław Mieszczak. Eucharystii przewodniczył ks. dr Piotr Paćkowski nowo wybrany prezydent Krajowej Federacji Chórów Pueri Cantores.

27 września

Z racji pierwszej rocznicy beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, wierni po każdej Mszy św. mogli ucałować relikwie błogosławionego. Relikwiarz został ufundowany przez Jadwigę i Władysława Chromików.

30 września

Ksiądz biskup ordynariusz zwolnił ks. Grzegorza Kozłowicza z urzędu wikariusza parafii i pozostawił go do swojej dyspozycji. Jednocześnie z dniem 1 października mianował nowym wikariuszem ks. Michała Pawlonkę, dotychczasowego wikariusza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowie Lubelskim.

1 października

Rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe. Nabożeństwa były sprawowane w dni powszednie o godz. 1730, w niedziele o godz. 1630. Od poniedziałku do czwartku rozważania prowadziły dzieci i młodzież, w piątki grupy modlitewne, w soboty siostry kółek różańcowych. Z racji roku kapłańskiego parafianie modlili się w intencji kapłanów posługujących i pochodzących z parafii.

4 października

Rozpoczął się 65 Tydzień Miłosierdzia. Był to czas modlitwy o umiłowanie życia ludzkiego w codzienności. Miał podkreślić wartość życia w jego różnych wymiarach – fizycznym, psychicznym i duchowym – jako daru od Boga, o który należy się troszczyć. Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia upłynął pod hasłem: Otoczmy troską życie.

11 października

IX Dzień Papieski upłynął pod hasłem Jan Paweł II – Papież Wolności. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał, że wolność jest dana i jednocześnie zadana. W swoich naukach wyjaśniał, co to oznacza: wolność to służyć Chrystusowi! Tak rozumiana wolność poświęca się dla innych, szczególnie potrzebujących, pomnaża dobro wspólne, spala się w miłości Kościoła i Ojczyzny oraz w zaangażowaniu międzynarodowym dla dobra całej ludzkiej rodziny. O 1630 w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II został odmówiony różaniec, po którym sprawowana była Eucharystia.

O godz. 1900 z programem słowno muzycznym wystąpiła młodzież pod kierunkiem katechetki Marty Hazan. Przez całą niedzielę trwała zbiórka ofiar do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Członkowie Koła Przyjaciół KRP i sympatycy rozgłośni udali się na pielgrzymkę do Kostomłot. W parafii unickiej p.w. św. Nikity Męczennika uczestniczyli w Eucharystii w obrządku bizantyńsko – słowiańskim. Mszę św. w języku starocerkiewnym sprawował ks. Andrzej Danieluk – prefekt Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej.

13 października

Po Mszy św. o godz. 1800 parafianie przeszli w ostatniej w tym roku procesji fatimskiej. Tegoroczne nabożeństwa fatimskie gromadziły liczną rzeszę parafian. Idąc z zapalonymi lampionami ulicami osiedla i niosąc figurę Matki Bożej modlili się tajemnicami różańca ubogaconymi rozważaniami. Rozważania tradycyjnie przygotowywały parafialne grupy modlitewne. Październikowej procesji przewodniczył ks. Mikołaj Czernecki, a rozważania prowadziła młodzież oazowa.

16 października

Papież Benedykt XVI mianował księdza biskupa Henryka Tomasika nowym ordynariuszem Diecezji Radomskiej. 21 listopada 1992 r. ks. bp Tomasik został mianowany biskupem pomocniczym siedleckim. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1993 r. w Watykanie z rąk Jana Pawła II. Jako motto swojej posługi biskupiej przyjął słowa zaczerpnięte z Modlitwy Pańskiej: Adveniat Regnum Tuum – Przyjdź Królestwo Twoje!.

18 października

Światowy Dzień Misyjny rozpoczął w Polsce Tydzień Misyjny, inspirowany nauczaniem papieskim i nawiązujący do obecnego roku duszpasterskiego. Towarzyszyło mu hasło: Aby mieli życie. Według danych Komisji Episkopatu ds. Misji na dzień 10 czerwca 2009 r. na świecie pracuje 2115 misjonarzy. Większość z nich to osoby konsekrowane – 1138 księży i braci oraz 648 sióstr zakonnych.

Na misjach pracuje też 293 księży diecezjalnych. Ofiary zebrane na tacę zostały przeznaczone na potrzeby misjonarzy. Grupa parafian wyjechała do Gocławia na grób ks. Jana Packa. Tam też w parafii NMP Królowej Polski została odprawiona Msza św. w 7 rocznicę śmierci kapłana. W parafii po wszystkich Mszach św. odbywało się liczenie wiernych uczęszczających na niedzielną Eucharystię.

19 października

25 rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Msza św. koncelebrowana w intencji rychłej beatyfikacji kapłana została odprawiona o godz. 1800. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Witkowski. Homilię o życiu i pracy duszpasterskiej kapelana Solidarności wygłosił ks. prałat Mieczysław Lipniacki. Uroczystości zakończyły się przed pomnikiem ks. Popiełuszki, gdzie odmówiono modlitwę o jego beatyfikację i złożono kwiaty.

25 października

W parafii gościł ks. dr Jacek Szostakiewicz – proboszcz nowo powstającej w Siedlcach parafii p.w. Błogosławionych Unitów Podlaskich. Wygłosił słowo Boże i zebrał ofiary na budowę kościoła. Pochodzący z parafii ks. Jacek został bardzo serdecznie przyjęty, a wygłoszona homilia poruszyła niejedno serce.

27 października

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której homilię wygłosił ks. dr Robert Nęcek – rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej.

1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół tego dnia wspomina nie tylko tych, którzy oficjalnie zostali uznani świętymi, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych. Parafia Chrystusa Miłosiernego przewodniczyła uroczystościom na cmentarzu parafialnym. Mszę św. celebrował ks. proboszcz Andrzej Witkowski w asyście proboszczów bialskich parafii.

W wygłoszonej homilii ks. proboszcz wskazał drogę, jaką powinien kroczyć człowiek w życiu doczesnym, aby osiągnąć życie wieczne. Dziś widzimy, że życie jest tylko pielgrzymką(…) Pielgrzymem jesteś. Od Boga wyszedłeś i do Boga powrócisz. A idziesz przez świat, by wśród walk i burz uświęcać się(…) Trzeba się spieszyć z czynieniem dobra(…) Jedno w życiu jest najważniejsze: abyś nie przegrał wieczności – mówił do licznie zgromadzonych wiernych.

Powołał się na słowa, które zawarł w jednej ze swoich katechez patron Roku kapłańskiego – św. Jan Maria Vianney: Błogosławioną powinnością i zadaniem człowieka jest modlitwa i miłość. Módlcie się i miłujcie: oto, czym jest szczęście człowieka na ziemi. Modlitwa rozszerza serce i czyni je zdolnym do miłowania Boga i bliźniego. Msza św. zakończyła się procesją i uroczystym błogosławieństwem.

2 listopada

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów wiary. Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. Mszę św. o godz. 930 zakończyła procesja za zmarłych wewnątrz kościoła. Przez cały listopad różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach będzie odmawiany według ustalonego harmonogramu w dni powszednie o godz. 1730, a w niedzielę 10 min. przed każdą Mszą Św.

8 listopada

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, po raz pierwszy obchodzony w Polsce, był poświęcony chrześcijańskim wspólnotom w indyjskim stanie Orisa, które w ostatnim czasie stały się obiektem szczególnie brutalnych ataków ze strony hinduskich fanatyków. Tylko w minionym roku zamordowali oni ponad 100 chrześcijan, dopuszczając się ataków szczególnego okrucieństwa i bestialstwa. Ofiarami prześladowań padali i wciąż padają nie tylko katolicy, lecz także członkowie innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

Wszyscy cierpieli i cierpią dla imienia Chrystusa. Efektem tej fali prześladowań jest około 20 tys. rannych i dziesiątki tysięcy pozbawionych dachu nad głową. Zniszczono domy, szkoły, kościoły i budynki katechetyczne. Swoją rodzinną parafię odwiedził ks. Mirosław Stańczuk – od ośmiu lat proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jarmolińcach i parafii Podwyższenia Krzyża w Jasionówce w diecezji kamieniecko – podolskiej na Ukrainie. Ksiądz Mirosław głosił słowo Boże i zbierał ofiary na remont zakrystii i sali katechetycznej w Jarmolińcach oraz na remont kościoła w Jasionówce.

11 listopada

91 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Msze św. w intencji ojczyzny sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800.

14 listopada

W radomskiej katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny z udziałem licznej rzeszy wiernych odbył się ingres biskupa Henryka Tomasika. W uroczystości wzięło udział 37 biskupów z Polski i zagranicy: Białorusi, Ukrainy, Rosji, oraz około 400 księży, w tym kapłani z Włoch, USA i Niemiec. Obecny był także nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, abp Zygmunt Zimowski – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Watykanie, abp Stanisław Nowak – metropolita częstochowski, metropolita lubelski abp Józef Życiński oraz biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

15 – 16 listopada

Trwające Dni Miłosierdzia połączone były z odpustem ku czci Matki Bożej Miłosierdzia przypadającym 16 listopada. Przypominały o tym, że wszyscy chrześcijanie potrzebują nadziei i miłości płynącej od Boga. Uroczysta suma odpustowa sprawowana była o godz. 1100. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. infułat Kazimierz Korszniewicz. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Stanisław Pawluczuk i o. Dariusz Miastkowski – gwardian Klasztoru oo. Kapucynów w Białej Podlaskiej. Ks. infułat, opierając się na historii Ostrej Bramy ukazał, jak wielkie znaczenie w dziejach narodu polskiego miało i ma wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia.

Wzywał: Dziś, gdy nad Bożymi prawdami i katolickimi wartościami biorą górę ateizm i powszechna laicyzacja, prośmy Maryję, aby zachowała wszystkich od złych wpływów. Oddajmy Jej nienarodzone dzieci, młodzież, małżeństwa, rodziny i chorych(…). Błagajmy Maryję, by wstawiała się za nami. Wieczorną Mszę św. odpustową sprawowaną o godz. 1800 celebrował opiekun duchowny Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej przy parafii św. Józefa w Siedlcach ks. Tomasz Bieliński w asyście ks. prałata Stanisława Pawluczuka i ks. Sławomira Matejka.

21 listopada

W Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza przy ul. Leszczynowej zgromadzili się kapłani i osoby świeckie z dekanatów: bialskiego – północ, bialskiego – południe, terespolskiego, międzyrzeckiego, łosickiego i janowskiego, aby wysłuchać katechezy w ramach diecezjalnego programu duszpasterskiego Chrzest w życiu i misji kościoła. Katechezę wygłosił koordynator formacji w Rejonie Bialskim ks. Paweł Siedlanowski. Nad całością czuwał ks. proboszcz Andrzej Witkowski.

22 listopada

Uroczystość Chrystusa Króla. Uroczystość ta ma uświadamiać, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem – Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.

Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił sam Chrystus, chrześcijanie wołają z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje! Po sumie, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiona została litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.

Tego dnia przypadło wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Msza święta w intencji chóru Schola Cantorum Misericordis Christi została odprawiona o godz. 1700. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Stolarski – wykładowca filozofii w Akademii Podlaskiej. Grono scholi powiększyło się o 15 nowych śpiewaków, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Taca niedzielna przeznaczona była na potrzeby chóru.

28 listopada

Na Mszy św. o godz. 1800 zostały poświęcone wieńce adwentowe uplecione przez członków Kościoła Domowego. Wieniec, ozdobiony czterema świecami symbolizującymi cztery niedziele adwentowe, ustawiony został w pobliżu ołtarza. Zapalanie świec w kolejne niedziele Adwentu oznacza czuwanie i gotowość na przyjście Zbawiciela. Wiąże się to ze słowami Chrystusa: Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

29 listopada

I Niedziela Adwentu rozpoczęła nowy rok liturgiczny, którego hasłem są słowa Bądźmy świadkami Miłości zachęcające, aby na nowo odczytać skarb wiary i zafascynować się nim, rozbudzić dynamizm ewangelizacyjny i budować solidarność społeczną. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W okresie Adwentu, w każdą środę i sobotę o godz. 630 będą odprawiane Roraty.

Są to Msze święte ku czci Najświętszej Maryi Panny, a ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na początku: Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca, która symbolizuje obecność Maryi. Słowo Boże głosił pochodzący z parafii ks. Marek Jaśkowski, pracujący od trzech miesięcy w Tomsku na Syberii. Ksiądz Marek, nawiązując do rozpoczynającego się Adwentu dzielił się pierwszymi doświadczeniami posługi duszpasterskiej w parafii, której proboszczem jest ks. Andrzej Duklewski. Po Mszach św. zebrał ofiary do puszek na działalność misyjną.

1 grudnia

Kapłani i delegacja parafian wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Edwarda – ojca ks. Michała Pawlonki, które odbyły się w o godzinie 1200 w parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach.

6 grudnia

Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski podziękował za ofiary składane na rzecz parafii, złożył sprawozdanie z wykonanych w roku 2009 prac i przedstawił związane z nimi koszty.

W kościele:

  • organy (dębowa konstrukcja, piszczałki) – 105 tys. zł.
  • wymiana okien w zakrystii z drewnianych na aluminiowe z szybami antywłamaniowymi i antyrefleksyjnymi, założenie parapetów granitowych w zakrystii, dokończenie ocieplenia stropu na kościele, naprawa dzwonów,
  • zakup rzutnika do slajdów i odkurzacza – 21 tys. 400 zł.

W plebanii:

  • remont kuchni, pokoju stołowego, holu przy głównym wejściu, mieszkań wikariuszy, sali chóru, wymiana instalacji wodno –kanalizacyjnej, okien, drzwi, grzejników, budowa łazienki i spiżarni przy kuchni – 132 tys. 600 zł.

Stałe wydatki w parafii:

  • ogrzewanie kościoła i plebanii – 32 tys. 900 zł.
  • zużycie energii elektrycznej – 7 tys. 800 zł.
  • zakup komunikantów, wina mszalnego, oleju do świec – 3 tys. 700 zł.
  • ubezpieczenie kościoła, plebanii, terenu przy kościele, organisty, kościelnego, podatek od nieruchomości – 14 tys. 300 zł.

Stan kasy parafialnej – 70 zł.

Wydane pieniądze pochodziły z ofiar składanych: podczas wizyty duszpasterskiej, na tacę, 45 ofiar indywidualnych na organy w kwocie 14 tys. 400 zł. i przekazywanych przez sprzątających kościół. W roku 2010 będzie miało miejsce poświęcenie organów. Planowane jest również malowanie kościoła, na które przeznaczone będą ofiary na tacę składane raz w miesiącu.

Ksiądz proboszcz poinformował parafian, że w listopadzie miała miejsce kradzież rzutnika do slajdów i suszarki do rąk w toalecie. Od dłuższego czasu docierały również sygnały o przebywaniu w ciągu dnia w kościele osób profanujących miejsce święte. Po naradzie z Radą Parafialną, podjęto decyzję o zamykaniu kościoła. Otwarty będzie tylko przedsionek przy głównym wejściu.

8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus Pius IX. Uczynił to w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.

Pisał on tak: Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Msze Św. sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800. O godzinie 1200 w Godzinie Łask modlitwie przewodniczyła grupa Nieustającego Różańca.

10 grudnia – 13 grudnia

Rekolekcje adwentowe. W czwartek, Mszą św. o godz. 1800 rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które głosił ks. dr hab. Marian Stepulak – pracownik Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik katedry Psychoprofilaktyki Rodziny, autor licznych publikacji naukowych. Podczas rekolekcyjnych ćwiczeń duchowych parafianie mieli możliwość głębszego zastanowienia się nad prawdami wiary, odpowiedzi na głos Boga i odzyskania czystości duszy w sakramencie pojednania, aby móc godnie przygotować się na przyjście Zbawiciela.

W niedzielę, 13 grudnia, po raz czwarty w Polsce, po raz trzynasty na świecie i po raz pierwszy w Białej Podlaskiej, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odbył się Dzień Palenia Świec – Dzień Pamięci Dzieci, które odeszły. Ten szczególny dzień rozpoczął się Mszą świętą o godz. 1700 . Po Eucharystii zostały zapalone światełka pamięci.

20 grudnia

W IV Niedzielę Adwentu, nawiązując do czytań mszalnych, kapłani przypominali, aby wierni w wirze świątecznej aktywności, nie zapomnieli o najważniejszym, o Jezusie, który ma narodzić się w każdym ludzkim sercu. Aby przy wigilijnym stole panowała atmosfera miłości i pojednania, by nie zabrakło przy nim miejsca dla ludzi samotnych, chorych i opuszczonych.

25 grudnia

Boże Narodzenie. Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że druga Osoba stała się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy.

Ustalił się zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego o około 8 km.W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Pamiątką jest dzisiejsza Pasterka. Uroczysta pasterka zgromadziła liczną rzeszę parafian i gości. Sprawowana była o północy, a rozpoczęła się Jutrznią o godz. 2330.

27 grudnia

Niedziela Świętej Rodziny. Święto zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency – Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej. Papież Benedykt XV w 1921 roku rozszerzył uroczystość Świętej Rodziny na cały Kościół.

Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski serdecznie podziękował parafianom za ofiarę w kwocie 12 tys. 173 zł. złożoną na tacę w ubiegłą niedzielę. Pieniądze zostaną przeznaczone na malowanie kościoła. Skierował również słowa wdzięczności do młodzieży z KSM oraz do ks. Sławomira Matejka za pomoc przy ubieraniu żłóbka betlejemskiego i choinek na okres Bożego Narodzenia. Podziękował także rodzinie z ulicy Sidorskiej za ufundowanie dwóch choinek, które zostały umieszczone w prezbiterium.

28 grudnia

Uroczystość Świętych Młodzianków. W Białej Podlaskiej, podobnie jak w innych miastach diecezji siedleckiej, odbył się Marsz Życia organizowany przez Kościół Domowy. Rozpoczął się Mszą świętą w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, po której kapłani i grupa licząca około dwustu osób, odmawiając różaniec, przeszła ulicami miasta do kościoła św. Antoniego. Marsz w obronie życia zakończył się nabożeństwem ekspiacyjnym.

31 grudnia

Msza św. sprawowana o godz. 1600 zgromadziła parafian, którzy przyszli podziękować Panu Bogu za kończący się 2009 rok i prosić o potrzebne łaski w nadchodzącym 2010 roku. Bezpośrednio po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo dziękczynno –błagalne, podczas którego zgromadzeni w świątyni dziękowali za 119 dzieci, które w upływającym roku przyjęły Sakrament Chrztu, za 114 dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej, za 148 młodych ludzi, którzy przystąpili do Sakramentu Bierzmowania, za 68 par, które zawarły sakramentalny związek małżeński. Wierni modlili się również o zbawienie wieczne dla 69 osób, które odeszły do Pana.

Przejdź na kolejną stronę, aby przejść do historii z kolejnych lat…

Strony: 1 2 3 4 5 6