Historia parafii – od początku do dziś

Historia parafii Chrystusa Miłosiernego

od początku do dziś

7 grudnia 1981

Utworzenie Samodzielnego Wikariatu Osiedla Zofilas – Orzechowa

19 grudnia 1981

Nominacja Ks. Mieczysława Lipniackiego Rektorem Samodzielnego Wikariatu Osiedla Zofilas-Orzechowa

28 marca 1982

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur ustanawia parafię Miłosierdzia Bożego i mianuje Proboszczem Ks. Mieczysława Lipniackiego

26 sierpnia 1982

Przywiezienie obrazu Chrystusa Miłosiernego z Doliny Miłosierdzia w Częstochowie

12 września 1982

J. E. Ks. Biskup Wacław Skomorucha poświęca obraz Chrystusa Miłosiernego

15 – 27 listopada 1982

Budowa kaplicy drewnianej p.w. Chrystusa Miłosiernego przy ul. Słonecznej 6

28 listopada 1982

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur poświęca kaplicę p.w. Chrystusa Miłosiernego

16 maja 1983

Parafia otrzymuje Decyzję o budowie kościoła i jego lokalizacji przy ul. Piaskowej

12 maja 1984

J. E. Ks. Biskup Jan Mazur poświęca plac pod budowę kościoła i zespołu parafialnego

11 sierpnia 1984

Parafia otrzymuje pozwolenie na budowę kościoła i zespołu parafialnego

5 czerwca 1985

J. E. Ks. Biskup Wacław Skomorucha poświęca i wmurowuje Kamień Węgielny pod budowę kaplicy p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czosnówce

1 lipca 1985

Oficjalne rozpoczęcie prac przy budowie kościoła p.w. Chrystusa Miłosiernego

8 – 15 listopada 1985

Misje Święte z racji nawiedzenia kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

11 czerwca 1986

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur poświęca i wmurowuje Kamień Węgielny pod budynek zespołu parafialnego

26 kwietnia 1987

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur dokonuje aktu wmurowania pod budynek kościoła Kamienia Węgielnego z Grobu Świętego Piotra Apostoła, poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

6 grudnia 1990

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur poświęca część budynku zespołu parafialnego przeznaczoną na mieszkania dla kapłanów.

10 października 1993

Przywiezienie relikwii Bł. Siostry Faustyny

22 września 1996

J. E. Ks. Biskup Henryk Tomasik poświęca dzwon Miłosierdzia Bożego i sygnaturkę.

16 – 23 listopada 1996

Misje Święte przygotowujące do uroczystości poświęcenia kościoła. Przywiezienie obrazu Matki Bożej Miłosierdzia

24 listopada 1996

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Wiktor Nowak dokonuje aktu poświęcenia kościoła p.w. Chrystusa Miłosiernego

1 września 1997

W gmachu budynku zespołu parafialnego rozpoczyna działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Funkcję dyrektora pełni Ks. dr Zbigniew Sobolewski

8 – 16 listopada 1997

Misje Święte Jubileuszowe i peregrynacja relikwii Błogosławionych Męczenników Podlaskich

14 listopada 1997

J. E. Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce poświęca figurę Chrystusa Miłosiernego i obraz Matki Bożej Miłosierdzia

1 września 2001

W gmachu budynku zespołu parafialnego rozpoczyna działalność Katolickie Gimnazjum Niepubliczne. Funkcję dyrektora pełni Ks. dr Zbigniew Sobolewski

14 października 2001

J. E. Ks. Biskup Henryk Tomasik i Biskup senior Jan Mazur poświęcają pomnik Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2 czerwca 2002

J. E. Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski poświęca figurę Świętej Siostry Faustyny

26 grudnia 2003

J. E. Ksiądz Biskup Ordynariusz Zbigniew Kiernikowski podnosi kościół do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej

19 stycznia 2004

Nabożeństwo Ekumeniczne z udziałem duchownych różnych wyznań

14 – 16 listopada 2004

Sympozjum ku czci Miłosierdzia Bożego

29 maja 2005

Peregrynacja relikwii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

8 listopada 2005

J.E. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik poświęca pomnik Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki

26 grudnia 2006

Obchody Jubileuszu XXV lecia erygowania parafii p.w. Chrystusa Miłosiernego

Te Deum – 25 lat parafii – 26.12.2006r.

“Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius” – “Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki” (Ps 118 [117], 1). Tymi słowami papież Jan Paweł II, 30 kwietnia 2000r. w Rzymie rozpoczął homilię Mszy św. w czasie której kanonizował Siostrę Faustynę Kowalską. Powiedział: “Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Kowalskiej. Chrystus powierzył jej bowiem swoje orędzie miłosierdzia”. Powiedział do niej: “Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz. , 300). “Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym” (Dz. , 1074).

Ufając słowom Chrystusa 17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu i poświęcił sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Ojciec Święty mówiąc o dramatach współczesnego świata szczególnie podkreślił potrzebę miłosierdzia, mówił, że: “Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”. W Polsce wiele jest sanktuariów poświęconych Bożemu Miłosierdziu, jedno z nich od 3 lat znajduje się w diecezji siedleckiej, dokładnie 26 grudnia 2003r. – J. E. Ksiądz Biskup Ordynariusz Zbigniew Kiernikowski podniósł kościół pw. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Celem Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla wspólnoty parafialnej, dla mieszkańców Białej Podlaskiej, Diecezji Siedleckiej i całego świata poprzez:

 • szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
 • odmawianie modlitwy – Koronki do Miłosierdzia Bożego;
 • propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu ufam Tobie;
 • pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
 • modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne;
 • troskę o styl życia przenikniętego przebaczeniem;

Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaprasza do nieustannego odkrywania tajemnicy Bożej miłości i miłosierdzia. Pamiętajmy jednak, że to dzięki wierze i ogromnym chęciom bialczan i księży pracujących w Białej powstała ta parafia, w której dziś znajduje się diecezjalne sanktuarium. Chciałbym teraz w kilku zdaniach przypomnieć jak doszło do powstania parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej, a tym samym przypomnieć o osobach, dzięki, którym możemy czcić Boga w tej pięknej świątyni.

Wielkim inicjatorem powstania parafii był wspaniały kapłan, charyzmatyczny duszpasterz i wybitny intelektualista – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Anny w Białej Podlaskiej ks. Kanonik Roman Soszyński. W Diecezji Siedleckiej słynął z szerokiej wiedzy historycznej i talentu literackiego. O idei powstania tej parafii można się dowiedzieć z Małej kroniki parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej, gdzie kanonik Soszyński pisze: Już od początków swego pobytu w parafii św. Anny jako proboszcz, rozmyślałem nad bardzo niekorzystnym usytuowaniem parafii. Składa się ona z 3 części, z których dwie były odcięte od kościoła parafialnego sąsiednimi parafiami. Widząc naglącą konieczność zorganizowania pełnej opieki duszpasterskiej nad jedną z tych części, zakupiłem w dzielnicy Zofii Las, przy ul. Słonecznej 6 działkę.

W dniu 26 października 1981r. pojechała do księdza biskupa delegacja złożona z 5 parafian z dzielnicy Zofii Las, z prośbą o utworzenie parafii Miłosierdzia Bożego. Dnia 3 listopada 1981r. polecił mi biskup – pisze dalej kanonik Soszyński – podać kandydata na organizatora nowej parafii i budowniczego kościoła. Dnia 1 grudnia przybyli do Białej Podlaskiej dwaj księża biskupi podlascy zobaczyć teren projektowanej parafii i orzekli, że utworzenie tu parafii jest sprawą najpilniejszą.

7 grudnia 1981r. ksiądz biskup wydaje Dekret o utworzeniu Wikariatu Samodzielnego według określonych granic łącznie z wsią Czosnówka.A 19 grudnia ksiądz Mieczysław Lipniacki zostaje mianowany rektorem kaplicy przy ul. Słonecznej. Tyle kronika ks. Kanonika Romana Soszyńskiego.

Dalsze dzieje tej parafii swoją pracą, trudem jak i piórem opisuje pierwszy proboszcz Ks. Prałat Mieczysław Lipniacki. Dokładne dzieje parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej są opisane w książce – kronice pt. „Te Deum 25-lecie parafii” wydaną z okazji tej uroczystości. Niech ta dzisiejsza uroczystość – według słów Ks. Prałata Mieczysława Lipnickiego – będzie: wyrazem wdzięczności Bogu Najwyższemu za miłosierdzie i pomoc oraz Maryi za Jej opiekuńcze dłonie w budowaniu Świątyni duchowej i materialnej wraz z zespołem parafialnym. Bóg zapłać wszystkim dzięki, którym to dzieło powstało.

ROK 2007

14 stycznia

Uroczystości związane z X leciem powstania Chóru Młodzieżowego Schola Cantorum Misericordis Christi pod dyrekcją p. Piotra Karwowskiego.O godz. 1600 ks. bp Henryk Tomasik w asyście licznie zgromadzonych kapłanów odprawił dziękczynną Mszę św. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, siostry ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego w Niegowie oraz mieszańcy miasta i zaproszeni goście.

18 – 25 stycznia (Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan)

Tydzień upłynął pod znakiem ekumenizmu. Kapłani i parafianie modlili się o zjednoczenie wszystkich chrześcijan. Tegorocznym hasłem przewodnim były słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg Świętego Marka: Nawet głuchym przywraca słuch i niemym mowę.

28 stycznia

Ks. proboszcz Andrzej Witkowski podsumował zakończoną 25 stycznia wizytę duszpasterską w domach parafian. Podziękował przede wszystkim za życzliwe przyjęcie, wspólną modlitwę, okazaną gościnność i czas poświęcony kapłanom. Złożył również serdeczne Bóg zapłać za ofiary, jakie zostały złożone podczas kolędy w kwocie 125 tys. 180 zł., oświadczając jednocześnie, że zostaną one w całości przeznaczone na budowę organów. Poinformował, że na koncie parafialnym znajduje się łącznie 150 tys. 280 zł., co stanowi 1/3 wartości przedsięwzięcia, ponieważ całkowity koszt inwestycji, to kwota rzędu 500 tys. złotych.

Ksiądz proboszcz wyraził głęboką nadzieję, że przy dotychczasowej życzliwości i ofiarności parafian uda się w ciągu 2 lat sfinalizować rozpoczęte dzieło. Kapłani przychylili się również do postulatów zgłoszonych podczas wizyty duszpasterskiej, wychodząc naprzeciw prośbom parafian. Każda rodzina otrzymała folder zawierający podstawowe informacje o historii kościoła na przełomie 25 lat oraz bieżące dane dotyczące funkcjonowania parafii.

2 lutego – uroczystość Ofiarowania Pańskiego

W święto Matki Bożej Gromnicznej Msze św. zostały odprawione o godz. 630, 930 i 1800. Poświęcenie gromnic miało miejsce na każdej Mszy św., a uroczysta procesja ze świecami wewnątrz kościoła odbyła się podczas Eucharystii o godz. 930. Uroczystość Ofiarowania Pańskiego, to również Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony w roku 1997 przez papieża Jana Pawła II. Ofiary złożone na tacę zostały przeznaczone jako pomoc Diecezji Siedleckiej dla zakonów kontemplacyjnych.

10 lutego

Ks. Dariusz Karbowiak przewodniczył Mszy św. pogrzebowej zasłużonego parafianina p. Jana Hałabudy. Zmarły od początku powstania parafii bezinteresownie pomagał przy budowie kaplicy i kościoła, angażował się w życie wspólnoty parafialnej biorąc czynny udział w licznych przedsięwzięciach, czym zaskarbił sobie wdzięczność kapłanów, ministrantów i lektorów. O zasługach zmarłego powiedział w wygłoszonej homilii ks. prałat Mieczysław Lipniacki, długoletni przyjaciel pana Jana Hałabudy. W Mszy św. koncelebrowanej uczestniczyli kapłani pochodzący z parafii Chrystusa Miłosiernego: ks. Mariusz Szyszko, ks. Mariusz Rudzki, ks. Radosław Szucki oraz kapłani pracujący w parafii: ks. Jacek Owsianka, ks. Antoni Jastrzębski i ks. Andrzej Danieluk, a także licznie zgromadzeni wierni.

11 lutego

O godz.1230 podczas uroczystej sumy parafianie modlili się w intencji księdza proboszcza Andrzeja Witkowskiego z racji 25 rocznicy święceń kapłańskich. Eucharystii przewodniczył Dostojny Jubilat. Asystowali: ks. Sławomir Matejek, ks. kanonik Stanisław Pawluczuk i diakon Jarosław Dziedzic. Homilię wygłosił ks. Stanisław rozważając słowa Chrystusa Pójdź za Mną. Mówił o powołaniu i posłudze kapłańskiej księdza proboszcza, który przed 25 laty odpowiedział na Boże wezwanie: Oto idę Panie, aby spełnić Twoją wolę, poświęcając życie służbie Bogu i ludziom.

Wiele serdecznych słów padło z ust parafian. Z głębi serca płynące życzenia złożyli przedstawiciele: KSM, Oazy Młodzieżowej Ruchu Światło-Życie, Domowego Kościoła, Gimnazjum Nr 4, Koła Przyjaciół KRP, Neokatechumenatu, Kółek Różańcowych. W imieniu kapłanów życzenia złożył ks. Sławomir Matejek. Ksiądz proboszcz ze wzruszeniem podziękował parafianom, zapewnił o swojej nieustannej modlitwie, a zwracając się do Boga słowami Psalmu 31: Boże, bądź dla mnie skałą schronienia, warownią, która ocala. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą, kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swoje imię prosił o błogosławieństwo na dalsze lata posługi kapłańskiej.

12 – 16 lutego

Podczas ferii zimowych ks. Sławomir Matejek wraz z młodzieżą oazową zorganizował zimowisko. Około 50 osobowa grupa dzieci gromadziła się w sali chóru, gdzie organizowane były różnego rodzaju konkursy i zabawy. Organizatorzy zadbali również o to, aby dzieci zjadły drugie śniadanie i wypiły gorącą herbatę. W ramach zimowiska została zorganizowana wycieczka do Chełma. Wyprawę uwieńczyło wspólne ognisko zorganizowane w Wereszczynie.

18 lutego

Tradycyjnie w niedzielę przed Środą Popielcową rozpoczął się 40 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczne hasło brzmiało Maryjo, pozwól nam żyć w trzeźwości.

21 lutego – Środa Popielcowa

Środa Popielcowa rozpoczęła czas czterdziestu dni pokuty na pamiątkę przebywania Chrystusa przez 40 dni na pustyni. Kościół przez cały Wielki Post wzywa do nawrócenia się, do poprawy życia. Kapłani podczas Mszy św. posypywali wiernym głowy popiołem, symbolizującym przemijanie człowieka i skłaniającym do refleksji nad swoim życiem. W okresie Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane było o godz. 900 i 1700. Bezpośrednio po Drodze Krzyżowej sprawowana była Msza święta. W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 1600 parafianie gromadzili się na Gorzkich Żalach.

Nabożeństwo ubogacał śpiewem młodzieżowy chór parafialny. Kazania pasyjne głosił ks. Dariusz Karbowiak. Tematem rozważań w poszczególnych niedziele były słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu: (…)Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. (…)Dziś ze mną będziesz w raju. (…)Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. (…) Pragnę. (…) Wykonało się.

25 lutego – niedziela

Podczas Mszy św. o godz. 1100 14 ministrantów zostało uroczyście przyjętych do służby ołtarza. W obecności ks. proboszcza Andrzeja Witkowskiego i ks. Andrzeja Cyrnego, który przygotowywał chłopców do posługi liturgicznej, uroczystą przysięgę złożyli: Mateusz Bednarek, Piotr Beling, Marcin Bieliński, Jakub Kopcewicz, Patryk Korolczuk, Kamil Kowalewski, Norbert Lipka, Patryk Michalczuk, Piotr Mika, Maciej Oleksiuk, Kamil Olichwirowicz, Kamil Podkański, Dawid Popławski i Patryk Sucharzewski.

16 marca

Oaza Młodzieżowa zgromadziła się o godz. 2030 na adoracji z okazji 20 rocznicy śmierci Franciszka Blachnickiego – założyciela Ruchu Światło Życie.

26 marca – Zwiastowanie Pańskie

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzona była jako Dzień Świętości Życia. Święto zostało ustanowione w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II, zawarte w encyklice Evangelium vitae.

29 marca – 1 kwietnia

W parafii trwały rekolekcje wielkopostne przygotowujące do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Jacek Owsianka – proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowcach.

31 marca – 1 kwietnia

W Diecezji Siedleckiej trwały obchody XXII Światowych Dni Młodzieży, które ustanowił papież Jan Paweł II. W tym roku odbywały się pod hasłem: Abyście się wzajemnie miłowali, tak, jak Ja was umiłowałem. Młodzież spotkała się już w sobotę, 31 marca w czterech miastach Diecezji Siedleckiej: Siedlcach, Białej Podlaskiej, Garwolinie i Łukowie. Spotkanie w Białej Podlaskiej rozpoczęło się o godz. 1500 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 przy ulicy Piłsudskiego. Przybyło na nie ponad 200 młodych ludzi. Parafianie zapewnili nocleg i ciepły posiłek 50 osobom.

2 kwietnia

W drugą rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II o godz. 2100 wierni zgromadzili się w świątyni na Apelu Jasnogórskim, po którym został odmówiony różaniec. Rozważania Tajemnic Światła prowadziła młodzież oazowa Ruchu Światło-Życie. O godz. 2137 zgromadzeni w ciszy modlili się przed Najświętszym Sakramentem.

5 – 7 kwietnia

Mszą Świętą w Wielki Czwartek sprawowaną o godz. 1800 rozpoczęła się uroczysta celebracja Triduum Paschalnego. Przeżywanie obchodów pamiątki Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa gromadziło liczne rzesze parafian. W Wielki Piątek i Wielką Sobotę o godz. 900 odprawiana była Ciemna Jutrznia. Liturgii Godzin przewodniczył ks. biskup Henryk Tomasik. Uroczysta celebracja zakończyła się nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

15 kwietnia – Niedziela Bożego Miłosierdzia

Odpust parafialny. O godz. 1200 chór parafialny śpiewał Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po której rozpoczęła się suma odpustowa. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Mieczysław Lipniacki, któremu asystowali: ks. Rafał Jarosiewicz oraz diakoni: Tomasz Tarasiuk i Jarosław Dziedzic. Homilię wygłosił ks. Jacek Owsianka. W Eucharystii uczestniczyli licznie zgromadzeni kapłani, parafianie i goście. Uroczystości odpustowe poprzedzone były Nowenną do Miłosierdzia Bożego.

Od 22 kwietnia – Wielkanocne koncerty muzyki sakralnej

Cykl koncertów zainaugurował Chór Chłopięcy i Męski Filharmonii Poznańskiej Poznańskie Słowiki pod dyrekcją prof. Stefana Stuligrosza. 29 kwietnia Urszula Dereń-Kokoszka oraz Zygmunt Kokoszka z Krakowa wykonali koncert organowy, a 6 maja Mikołaj Fesiuk z Kijowa – koncert klarnetowy. 27 maja wystąpił parafialny chór Schola Cantorum Misericordis Christi pod dyrekcją p. Piotra Karwowskiego. Koncerty gromadziły słuchaczy z Białej Podlaskiej i okolic.

29 kwietnia

Niedzielą Dobrego Pasterza, obchodzoną jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania, rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Tematem refleksji było zagadnienie: Powołanie w służbie wspólnoty Kościoła.

1 maja

Uroczystość Św. Józefa Rzemieślnika. Msze św. sprawowane były w intencji ludzi pracy. Rozpoczęły się nabożeństwa majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny. W dni powszednie odprawiane o godz. 1745, a w niedzielę o godz. 1545.

3 maja

Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski obchodzona była jako święto kościelno – narodowe. Tego dnia przypada rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Święto Maryi Królowej Polski wyraża wiarę Narodu w szczególną opiekę Bożą, jakiej Polacy doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Najświętszej.

8 maja

Dzień imienin ks. Stanisława Pawluczuka. Księżą pracujący w parafii wraz z wiernymi polecali Bożej opiece kapłana, który gorliwie pomaga tutejszej wspólnocie poprzez odprawianie Mszy św. i posługę w konfesjonale. Zgromadzeni na Mszach św. modlili się o łaskę zdrowia i długiego życia dla ks. Stanisława.

12 maja – Kongres Eklezjologiczny

Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski wraz z delegacją parafian, którzy wcześniej uczestniczyli w cyklu katechez na temat Chrzest w życiu i misji kościoła, wziął udział w Kongresie Eklezjologicznym w Sanktuarium Maryjnym w Leśnej Podlaskiej. Kongresowi przewodniczył ks. biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski.

13 maja

Słowo Boże w parafii głosił ks. Mirosław Krupski – proboszcz parafii Trójcy Świętej w Połoskach. Przedstawiciele tej niewielkiej wspólnoty po Mszach św. rozprowadzali cegiełki na remont kościoła. Tradycyjnie, w rocznicę objawień fatimskich, o godz. 1900 rozpoczęła się uroczysta procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej ulicami Białej Podlaskiej.

Kilka tysięcy mieszkańców miasta z różańcem w ręku przemierzyło trasę z parafii św. Anny do parafii Wniebowzięcia NMP przy ul. Długiej. Rozważania prowadziła młodzież. Wierni modlili się w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. Tego dnia przypadła 26 rocznica zamachu na papieża. Procesja zakończyła się Apelem Jasnogórskim.

16 maja – Świętego Andrzeja Boboli

Imieniny księdza proboszcza Andrzeja Witkowskiego. O godz. 18:00 została odprawiona Msza Święta w intencji Dostojnego Solenizanta, którą zamówiło Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Życzenia złożyli przedstawiciele wspólnot parafialnych. Eucharystii przewodniczył ksiądz proboszcz. Koncelebrowali: ks. Dariusz Karbowiak, ks. Andrzej Cyrny i ks. Mariusz Szyszko.

Ks. proboszcz podziękował za modlitwę w Jego intencji, zapewniając jednocześnie parafian o swoim wstawiennictwie u Boga podczas codziennej modlitwy brewiarzowej, oraz w czasie sumy w każdą niedzielę. Zgromadzeni na Mszy św. modlili się również w intencji ks. Andrzeja Cyrnego i ks. Mariusza Szyszko z racji 8 rocznicy święceń kapłańskich.

19 maja

Alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko–Praskiej Michał Dziedzic przyjął święcenia diakonatu z rąk ks. biskupa Stanisława Kędziory.

20 maja

Podczas Mszy Świętej o godzinie 1100 ks. proboszcz Andrzej Witkowski poświęcił alby oraz przyjął do posługi liturgicznej 11 nowych lektorów. Posługę czytań Słowa Bożego pełnić będą: Bartosz Beling, Dawid Białecki, Grzegorz Buczko, Paweł Chylimoniuk, Mateusz Daniluk, Łukasz Gromadzki, Patryk Jańczuk, Daniel Kamiński, Arkadiusz Przychodzień, Mateusz Szyszko i Andrzej Zaremba.

27 maja – Zesłanie Ducha Świętego

O godz. 900 podczas uroczystej Eucharystii 131 uczniów klas II przyjęło po raz pierwszy Komunię św. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Witkowski. Koncelebransowi asystował ks. Jacek Szostakiewicz. Dzieci przygotował ks. Dariusz Karbowiak, zwracając uwagę na duchowe przeżycie przyjęcia Sakramentu Eucharystii nie tylko w świątyni, ale również w rodzinach.

Wymownym tego akcentem były wygłoszone wcześniej rekolekcje dla rodziców. Szczególny dzień przeżywał również Parafialny Oddział Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie uczestnicząc w IV Dniu Wspólnoty Kół Przyjaciół KRP w parafii św. Maksymiliana Kolbe w Brzozowicy.

1 czerwca

Rozpoczęły się nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa odprawiane w dni powszednie o godz. 1745, w niedzielę o godz. 1545.

2 czerwca

O godz. 1000 w Katedrze Warszawsko – Praskiej sprawowana była uroczysta Msza św., podczas której arcybiskup Sławoj Leszek Głódź udzielił święceń kapłańskich dwunastu diakonom Diecezji, wśród których był pochodzący z parafii Chrystusa Miłosiernego diakon Tomasz Tarasiuk. Neoprezbiter rozpocznie pracę kapłańską w parafii Wniebowzięcia NMP w Kałuszynie.

3 czerwca – Niedziela Trójcy Świętej

Rocznica I Komunii Świętej o godz. 930. Dzieci komunijne w darze ołtarza ofiarowały biały ornat. O godz. 1230 Mszę św. prymicyjną odprawił ks. Tomasz Tarasiuk. Życzenia neoprezbiterowi złożyły dzieci, przedstawiciele chóru parafialnego, przedstawiciele służby liturgicznej, kapłani pochodzący z parafii oraz ich rodziny. W imieniu wspólnoty parafialnej głos zabrał ks. proboszcz Andrzej Witkowski, życząc, aby ks. Tomasz kroczył drogą zgodną z tym, co nakreśliło mu powołanie: Pan mój i Bóg mój.

Homilię wygłosił ks. prałat Adam Szkóp – proboszcz parafii Nawrócenia św. Pawła w Warszawie. W ciepłej, bardzo serdecznej homilii mówił: kapłaństwo to głęboka wiara i misja Jezusa Chrystusa. Kapłan jest po to, by głosić słowo Boże, być sługą Eucharystii i sługą wspólnoty, czyli Kościoła. Ma stawać przed Bogiem w obronie ludzi, a przed ludźmi w obronie Boga. Ks. Tomasz podziękował swojej rodzinie i całej wspólnocie parafialnej za modlitwę, która pomogła mu w kroczeniu drogą powołania.

6 czerwca

W Gołaszynie zostały rozegrane mistrzostwa Diecezji Siedleckiej w piłce nożnej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. W rozgrywkach brało udział 10 drużyn. Drużyna parafialna bez trudu zakwalifikowała się do finału. W decydującym meczu piłkarze pokonali w rzutach karnych drużynę parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie, zajmując I miejsce i zdobywając puchar ufundowany przez biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego. Jak poinformował opiekun duchowy drużyny, a jednocześnie jej czynny zawodnik – ks. Andrzej Cyrny, do sukcesu przyczyniło się łącznie 25 zawodników, którzy z zapałem przygotowywali się do turnieju.

7 czerwca – uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba. Ta pieśń uroczyście rozbrzmiewała we wszystkich kościołach w Polsce. O godz. 1100 uroczystą Eucharystię celebrował ks. proboszcz w asyście neoprezbitera Tomasza Tarasiuka i ks. kanonika Stanisława Pawluczuka. W wygłoszonej homilii zwrócił się do licznie zgromadzonych parafian: ulicami miasta idziemy za Chrystusem, który jest naszym najwierniejszym przyjacielem i powiernikiem, najlepszym lekarzem, najdoskonalszym nauczycielem.

Po Mszy św. wyruszyła ulicami osiedla kilkutysięczna procesja z Najświętszym Sakramentem. Ewangelie przy zbudowanych przez parafian ołtarzach głosili: ks. Dariusz Karbowiak, ks. Sławomir Matejek, ks. Andrzej Cyrny i ks. kanonik Stanisław Pawluczuk. Procesję Bożego Ciała zakończyło uroczyste Te Deum… Parafianie gromadzili się w świątyni również w czasie trwania oktawy Bożego Ciała. Każdego dnia po Mszy św. o godz.1800 uczestniczyli w procesji wokół kościoła. Na zakończenie oktawy kapłani udzielili błogosławieństwa małym dzieciom i obdarowali je cukierkami.

10 czerwca

Ksiądz Sławomir Matejek obchodził 13 rocznicę święceń kapłańskich. O Dostojnym Jubilacie pamiętali członkowie Oddziału Parafialnego Katolickiego Radia Podlasie oraz młodzież zrzeszona w KSM. Mszę świętą dziękczynno – błagalną w intencji ks. Sławomira odprawił o godz. 1230 ks. proboszcz Andrzej Witkowski. Przedstawiciele grup parafialnych, nad którymi ks. Sławomir sprawuje opiekę duchową złożyli kapłanowi z głębi serca płynące życzenia, prosząc Najwyższego Boga o potrzebne łaski i powierzając wstawiennictwu Matki Najświętszej.

13 czerwca

O godz. 2000 ulicami osiedla przeszła procesja fatimska. Rozważania przygotowali kandydaci do Sakramentu Bierzmowania zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży, nad którymi opiekę duchową sprawuje ks. Sławomir Matejek. Młodzież kierowana przez prezesa KSM Krystiana Izdebskiego prowadziła modlitwę różańcową. Procesja zakończyła się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

19 czerwca

O godz. 1700 ksiądz biskup Henryk Tomasik przewodniczył Mszy św., podczas której udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży gimnazjalnej. Do sakramentu dojrzałości przystąpiło 202 młodych ludzi, którzy zostali przygotowani przez ks. Sławomira Matejka. Młodzież uczestniczyła w poprzedzającej uroczystość Nowennie do Ducha Świętego. W darze ołtarza ofiarowano kapę do Najświętszego Sakramentu.

24 czerwca – św. Jana Chrzciciela

Słowo Boże podczas wszystkich Mszy św. głosił alumn WSD w Siedlcach, a pieniądze z tacy, tak jak we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Siedleckiej zostały przeznaczone na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym. O takie wsparcie prosił w specjalnym komunikacie ks. bp ordynariusz Zbigniew Kiernikowski, zwracając uwagę na konieczność remontu niektórych pomieszczeń, a zwłaszcza urządzeń i instalacji.

24 – 26 czerwca

Pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej. Wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej został zorganizowany z inicjatywy ks. proboszcza Andrzeja Witkowskiego, ks. prałata Mieczysława Lipniackiego oraz ks. Sławomira Matejka – asystenta kościelnego Koła Przyjaciół KRP. Pielgrzymi nawiedzili m.in. Kalwarię Pacławską, Komańczę, Duklę i Miejsce Piastowe. Opiekę duchową nad pątnikami sprawowali: ks. prałat Mieczysław Lipniacki i ks. Sławomir Matejek.

1 lipca

Odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czosnówce. W tym dniu mieszkańcy wsi świętowali również 20 rocznicę poświęcenia kaplicy. Mszę św. o godz. 1200 celebrował ks. prałat Mieczysław Lipniacki. Przed Eucharystią ks. proboszcz Andrzej Witkowski powitał licznie zgromadzonych mieszkańców wsi i przybyłych gości. Podziękował mieszkańcom Czosnówki za ich wkład w budowę kaplicy, za troskę i za nieustanną pomoc. Przedstawiciel miejscowej społeczności p. Arkadiusz Maksymiuk podziękował ks. prałatowi za jego olbrzymie zaangażowanie w dzieło budowy, a także wyraził wdzięczność tym wszystkim, którzy włożyli swój trud w budowę kaplicy.

Wielu z nich już nie żyje, ale następne pokolenie dba o jej wygląd – zaznaczył. Podziękował również księdzu proboszczowi Andrzejowi Witkowskiemu za nieustanną troskę o świątynię. Ks. proboszcz zakupił ornat maryjny z wizerunkiem MB Nieustającej Pomocy. O kulcie Matki Bożej Nieustającej Pomocy powiedział obecny na uroczystościach ks. kanonik Stanisław Pawluczuk.

2 lipca

Pod hasłem Przypatrzcie się powołaniu waszemu w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu obchodzony był Diecezjalny Dzień Chorych. Chorzy z parafii Chrystusa Miłosiernego pojechali do Kodnia pod opieką ks. Dariusza Karbowiaka. Wraz z licznie zgromadzonymi pielgrzymami uczestniczyli w sumie, której przewodniczył ks. bp Zbigniew Kiernikowski.

Ordynariusz siedlecki w wygłoszonej homilii nawiązał do ewangelicznego opisu cudu w Kanie Galilejskiej. Chorzy będąc słabymi, mają największą moc przed Bogiem – podkreślił biskup. Podziękował też chorym za ich modlitwę i łączenie cierpienia z Krzyżem Chrystusa. Uroczystość zakończyła się błogosławieństwem na wzór z sanktuarium Lourdes oraz procesją z obrazem MB Kodeńskiej do bazyliki.

4 – 13 lipca

Czas wakacji to okres wyjazdów dzieci i młodzieży. Katechetki pracujące w parafii: p. Anna Szostakiewicz i p. Anna Sekuła zorganizowały obóz religijno – wypoczynkowy na terenie klasztoru Braci Faustynów w Wereszczynie. Pobyt kolonistów przebiegał pod hasłem Przykazania Boże. Funkcje wychowawców sprawowali także klerycy WSD w Siedlcach: Mariusz Telaczyński z Łomaz, Łukasz Bożek z Maciejowic i Szczepan Skorupski z Łukowa. W obozie uczestniczyło 45 osób.

Każdego dnia rozważane były Przykazania Boże. Dzieci uczestniczyły w codziennej Eucharystii. Każdy dzień pobytu uatrakcyjniały: gry i zabawy, konkursy, wycieczki, a także wieczory spędzone przy wspólnym ognisku. Kolonistów odwiedzali ks. Dariusz Karbowiak i ks. Sławomir Matejek. Każdy z uczestników na zakończenie turnusu otrzymał książeczkę Przykazania Boże ufundowaną przez ks. proboszcza Andrzeja Witkowskiego.

8 lipca

XV lecie powstania Katolickiego Radia Podlasie. Wyjazd na uroczystości do Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie zorganizowało Koło Przyjaciół KRP. Jubileusz rozgłośni zgromadził liczne rzesze członków Kół Przyjaciół i wiernych z Diecezji Siedleckiej i Diecezji Drohiczyńskiej. Mszę św. koncelebrował ks. prymas Józef Glemp w asyście biskupów Diecezji Siedleckiej: bpa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego, bpa Henryka Tomasika, bpa seniora Jana Mazura i bpa Diecezji Łomżyńskiej Alojzego Orszulika oraz kapłanów diecezjalnych.

Miłym akcentem była agapa, podczas której uczestnicy uroczystości mieli możliwość rozmowy z hierarchami kościelnymi, pracownikami radia i kapłanami. Korzystając z tak niepowtarzalnej okazji, przedstawiciele parafii spotkali się z ks. kardynałem Józefem Glempem i ofiarowali książkę Te Deum XV lecie parafii.

11 -15 lipca

W Krakowie odbył się kongres Międzynarodowej Konferderacji Pueri Cantores, po raz pierwszy zorganizowany w Europie Środkowej. Na kongres przyjechało 86 chórów z kilkunastu krajów w liczbie ponad 3 tysięcy dzieci i młodzieży. Międzynarodowe spotkanie chórzystów odbyło się pod hasłem Misericordias Domini in aeternum cantabo (Na wieki wysławiać będę Miłosierdzie Boże). W uroczystościach uczestniczył młodzieżowy chór parafialny Schola Cantorum Misericordis Christi z p. Piotrem Karwowskim. Chórzyści dali kilka koncertów i uczestniczyli w Mszy św. pod przewodnictwem ks. kardynała Stanisława Dziwisza.

13 lipca

Parafianie tradycyjnie o godz. 2000 zgromadzili się w świątyni, aby wyruszyć na ulice osiedla z figurą Matki Bożej Fatimskiej. Procesji przewodniczył ks. Dariusz Karbowiak, śpiew prowadził diakon Jarosław Dziedzic, a rozważania Tajemnic Bolesnych różańca przygotowali członkowie Kościoła Domowego.

15 lipca

Słowo Boże w swojej rodzinnej wspólnocie parafialnej głosił ks. Mirosław Stańczuk – proboszcz parafii w Jarmolińcach na Ukrainie. Ofiary zebrane podczas niedzielnej tacy zostały przeznaczone na bieżące potrzeby parafii, w której posługuje ks. Mirosław.

1 sierpnia

O godz. 600 w parafii Wniebowzięcia NMP ks. biskup Henryk Tomasik odprawił Mszę św. dla pielgrzymów wyruszających na 27 Pieszą Podlaską Pielgrzymkę do Częstochowy, której hasło przewodnie brzmiało: Przypatrzcie się powołaniu waszemu. Przewodnikiem grupy 11 był ks. Grzegorz Gładysz z dekanatu terespolskiego. Ci, którym zdrowie lub codzienne obowiązki nie pozwoliły wyruszyć na pątniczy szlak, podjęli pielgrzymkę duchową, uczestnicząc w codziennej Eucharystii, odmawiając tajemnicę różańca i modlitwę pielgrzyma.

5 sierpnia

Ostatnie tygodnie przyniosły w kraju tragiczne w skutkach wydarzenia. Parafianie solidaryzując się z poszkodowanymi składali ofiary na tacę z przeznaczeniem dla poszkodowanych w wypadku autokaru z polskimi pielgrzymami pod Grenoble we Francji i ofiarom trąby powietrznej na Lubelszczyźnie i w okolicach Częstochowy.

12 sierpnia

Homilie podczas niedzielnych Mszy św. głosił diakon Michał Dziedzic. Rozważania rozpoczął od znaczenia Eucharystii w życiu chrześcijanina. Opierając się na słowach Ewangelii (…) gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.(…) Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą odniósł się do relacji człowieka do Boga, uświadamiając konieczność słuchania Słowa Bożego i podjęcia próby zrozumienia tego, co Chrystus mówi do każdego człowieka.

13 sierpnia

O godz. 2000 parafianie zgromadzili się na kolejnej w tym roku procesji fatimskiej, aby modlić się o trzeźwość narodu. Procesji przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Witkowski, śpiew prowadził diakon Michał Dziedzic, a rozważania na temat Przypatrzcie się powołaniu waszemu prowadziło Koło Przyjaciół KRP.

26 sierpnia

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Słowo Boże w parafii głosili diakoni z Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Ofiary złożone na tacę zostały przeznaczone na potrzeby seminarium.

3 września

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie zgromadzili się na Mszy św. aby podziękować Panu Bogu za czas minionych wakacji i prosić o błogosławieństwo na kolejny rok nauki.

8 września

Ostatnie święto maryjne roku liturgicznego przypominające o narodzeniu Tej, która z woli Boga stała się Matką Syna Bożego. Podczas uroczystej sumy odpustowej w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu okolicznościową homilię wygłosił ks. proboszcz Andrzej Witkowski. Wiele miejsca w swoim kazaniu poświęcił Maryi, która: mając być Matką Syna Bożego została w sposób cudowny od poczęcia zachowana Boską mocą od wszelkiej zmazy grzechu, od wszelkiego najmniejszego nawet cienia pożądania, czy nieprawości. I przez to czcimy ją jako Niepokalanie Poczętą, Najświętszą, Przeczystą Dziewicę.

13 września

Podczas procesji fatimskiej rozważania prowadziła młodzież zrzeszona w Ruchu Światło – Życie. Nabożeństwu przewodniczył ks. Andrzej Cyrny.

1 października

Październik, to miesiąc różańca. Różaniec jest modlitwą, w której wraz z Maryją rozważa się tajemnicę Chrystusa i Jego odkupieńczej miłości do każdego człowieka. Nabożeństwo różańcowe odprawiane było w dni powszednie o godz. 1730, a w niedzielę o 1530. Od poniedziałku do czwartku rozważania prowadzili uczniowie szkół znajdujących się na terenie parafii, a w pozostałe dni parafialne grupy modlitewne. Od 1 października w dni powszednie, w Godzinie Miłosierdzia kapłani podjęli stały dyżur w konfesjonale, stwarzając wiernym dogodne warunki do korzystania z Sakramentu Pokuty.

7 października

Rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia. W tym roku przebiegał pod hasłem Wszyscy jesteśmy powołani do miłości. Obchodzony od 63 lat Tydzień Miłosierdzia jest inicjatywą Kościoła katolickiego w Polsce. Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia jest ściśle związana z rozwojem działalności charytatywnej Kościoła, a w szczególności Caritas w Polsce. Jest okazją, aby każdy chrześcijanin mógł przyjrzeć się swojemu powołaniu w kontekście służby bliźniemu.

13 października

W przeddzień obchodów Dnia Papieskiego, po Mszy św. o godz. 1800 na ulice osiedla wyruszyła ostatnia w tym roku procesja fatimska. Licznie zgromadzeni parafianie modlili się o rychłą beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II. Rozważania prowadził Kościół Domowy. Nabożeństwu przewodniczył ks. Dariusz Karbowiak.

14 października

VII Dzień Papieski upływał pod hasłem Dzielimy się miłością. Mszy św. o godz. 930 przewodniczył ks. biskup Henryk Tomasik. Uroczysta Eucharystia sprawowana była w intencji beatyfikacji Jana Pawła II. Ks. biskup w wygłoszonej homilii nawiązał do czytań mszalnych, a w ich kontekście odniósł się do nauczania Jana Pawła II: Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia. Święty Paweł zwracając się do swojego umiłowanego ucznia Tymoteusza, woła dziś do nas wszystkich: Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego, ( …) weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga.

Drogę ku realizacji tego zadania wyznaczył nam Jan Paweł II – Obrońca godności człowieka! Po Mszy św. ks. biskup poświęcił stacje Tajemnic Różańcowych. Słowa podziękowania w imieniu członków Kół Żywego Różańca skierowała do J.E. pani Krystyna Szostakiewicz. Z okazji Dnia Papieskiego okolicznościowy program przygotowały dzieci i młodzież z chóru parafialnego. W ramach obchodów Dnia Papieskiego odbyła się zbiórka pieniędzy na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Założona przed siedmioma laty Fundacja prowadzi program stypendialny dla uczniów i studentów z ubogich rodzin. Z jej pomocy korzysta w Polsce 1700 osób, z czego 57 na terenie Diecezji Siedleckiej.

19 października

O godz. 1800 została odprawiona Msza św. w 23 rocznicę śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. Eucharystię poprzedziło nabożeństwo różańcowe w intencji beatyfikacji księdza.

21 października

Katolicka Fundacja Wspierania Ewangelizacji Totus Tuus z Siedlec wystawiła w kościele spektakl Zraniony Pasterz. Tekst sztuki został opracowany na podstawie książki o tym samym tytule, napisanej przez wychowawcę młodzieży chrześcijańskiej, Belga, ojca Daniela Ange. Opowiada historię człowieka o imieniu Emanuel poszukującego własnej tożsamości. Przekaz opowiadania jest bliski myśli przewodniej pontyfikatu Jana Pawła II, który w centrum swojego nauczania postawił człowieka i jego relację ze Stwórcą. Teologiczna wymowa przedstawienia pokazała prawdę o paradoksach Bożej miłości: Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska. (Rz 5,20).

W słabościach i ułomnościach ludzkiej kondycji i natury dokonuje się objawienie Bożej mocy. Aktorzy występujący w spektaklu to młodzi ludzie, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci i pracujący. Nie są to zawodowi artyści, ale wkładają serce i trud w przygotowanie przedstawienia pracując pod okiem profesjonalistów z Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach oraz wykładowców Podyplomowych Studiów Retoryki UJ i Towarzystwa Wartości i Pojednania im. Tadeusza Kotlarczyka Theatrum Mundi.

28 października

Rozpoczęły się katechezy neokatechumenalne. Spotkania wspólnoty będą się odbywać w poniedziałki i czwartki.

1 – 2 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Parafianie pamiętali o bliskich zmarłych, uczestnicząc w Mszy św. i nawiedzając cmentarze. Miesiąc listopad jest poświęcony wspomnieniu wszystkich zmarłych.
Pół godziny przed wieczorną Eucharystią był odmawiany różaniec i czytane kartki wypominkowe według wcześniej ustalonej kolejności.

7 listopada

Kapłani pracujący w parafii oraz delegacja wiernych udała się dwoma autokarami do kościoła Świętej Trójcy w Łosicach, aby wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych śp. pana Karbowiaka – ojca ks. Dariusza.

16 listopada

Odpust Matki Bożej Miłosierdzia. Uroczystej sumie przewodniczył i homilię wygłosił ks. Henryk Jakubowicz – proboszcz parafii Świętego Michała Archanioła w Białej Podlaskiej.

18 listopada

Kościół Domowy obchodził X rocznicę powstania. W intencji wspólnoty została odprawiona Msza św. o godz. 1600, po której odbyło się spotkanie w sali na plebanii. Ksiądz proboszcz podczas niedzielnych ogłoszeń parafialnych poinformował wiernych, że z dniem 14 listopada ks. prałat Mieczysław Lipniacki dekretem ks. biskupa ordynariusza Zbiniewa Kiernikowskiego został zwolniony z urzędu proboszcza parafii p.w. Św. Michała Archanioła i przeniesiony na emeryturę.

Jednocześnie ks. biskup wyraził zgodę na zamieszkanie w budynku parafii Chrystusa Miłosiernego. Witamy serdecznie ks. prałata w naszej wspólnocie parafialnej po 3 latach nieobecności i życzymy dużo zdrowia i sił na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej. Niech ks. prałat dobrze się czuje tutaj pośród nas – powiedział ks. proboszcz Andrzej Witkowski.

22 listopada

Uroczystość św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej i patronki wszystkich śpiewaków. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. prof. Stanisław Mieszczak – sercanin z Krakowa, główny ceremoniarz Archidiecezji Krakowskiej. 15 młodych chórzystów złożyło przysięgę i zasiliło szeregi scholi.

24 listopada

Podczas Mszy św. o godz. 1800 parafianie modlili się w intencji budowniczych i ofiarodawców z racji XI rocznicy poświęcenia kościoła.

2 grudnia

I Niedziela Adwentu rozpoczęła nowy Rok Liturgiczny, którego hasło przewodnie brzmi: Bądźmy uczniami Chrystusa. Parafianie gromadzili się w każdą środę i sobotę o godz. 630 na roratach. Tradycyjnie, jak co roku, młodzież rozprowadzała kartki i świece wigilijne.

Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące zorganizowało akcję Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Zbierano odzież, obuwie, książki, artykuły szkolne, środki czystości i higieny osobistej, słodycze, żywność długoterminową i ziemiopłody. Dary zostały przekazane świetlicom środowiskowym na terenie Białej Podlaskiej.

9 grudnia

Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski podczas ogłoszeń parafialnych podsumował prace wykonane na terenie parafii w roku 2007, przedstawiając koszty, jakie zostały w tym celu poniesione.

W kościele:

 • organy (górny prospekt, piszczałki, płaskorzeźba św. Cecylii) – 110 tys. zł
 • wentylacja w kościele (4 wentylatory połączone rurami i wyprowadzone na zewnątrz)
 • uszczelnienie okien zewnętrznych silikonem
 • pomalowanie konstrukcji metalowej wieży kościoła
 • szafa w zakrystii ministranckiej na całej ścianie od posadzki do sufitu
 • stolik używany przy chrztach, ślubach i pogrzebach
 • pulpit dębowy w prezbiterium
 • wózek do dywanu ślubnego
 • dębowy katafalk
 • pozłocenie liter przy tabernakulum złotem dukatowym
 • zakup dywany ślubnego
 • nowe szaty liturgiczne (ornaty, komże, stuły, alby, peleryny dla ministrantów)

To wszystko na łączną kwotę 43 tys. zł.

Wokół kościoła:

 • dokończenie parkanu z cegły klinkierowej i i wykonanie chodnika z kostki kamiennej
 • wyrównanie terenu za kościołem, nawiezienie ziemi , zasianie trawy i posadzenie krzewów
 • wyłożenie płytami betonowymi wjazdu do garaży i ułożenie kostki brukowej
 • wykonanie chodnika spacerowego na placu za kościołem
 • zainstalowanie rewizji do rur spustowych na kościele

To wszystko na łączną kwotę 47 tys. zł.

Na plebanii:

 • wymiana okien na piętrze od strony południowej
 • wykonanie szaf wnękowych w mieszkaniach księży wikariuszy
 • Prace te kosztowały 18 tys. zł

Stałe wydatki w parafii:

 • ogrzewanie – 30 tys. zł
 • światło – 6 tys. zł
 • komunikanty, wino mszalne, olej do świec, kadzidło – 3 tys. 500 zł
 • ubezpieczenia i podatki – 6 tys. 500 zł

Wydane pieniądze pochodziły z kolędy, tacy i ofiar indywidualnych. W tym roku było 80 ofiar indywidualnych na sumę 21 tys. 500 zł. Na chwilę obecną w kasie parafialnej jest 21 tys. 670 zł. Pieniądze znajdują się na rachunku bankowym.

13 grudnia – 16 grudnia

Rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił ks. kanonik Sławomir Kapitan – dyrektor Katolickiego Radia Podlasie.

30 grudnia

Uroczystość Świętej Rodziny. Podczas Mszy Świętych został odczytany List Pasterski Episkopatu Polski, w którym biskupi przypomnieli aby w codzienności życia rodzinnego zauważyć obecność Boga, który przez rodzinę chce realizować swój plan kształtowania pełni naszego człowieczeństwa, a także opieki nad człowiekiem potrzebującym pomocy.

31 grudnia

Msza św. kończąca upływający rok została odprawiona o godz. 1600. W ostatni dzień roku wierni zgromadzili się na modlitwie, aby wyrazić radość i dziękczynienie Bogu za otrzymane łaski i przeprosić za popełnione grzechy i zaniedbania. W roku 2007 Sakrament Chrztu przyjęło 123 dzieci, 121 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej, 202 młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania, 61 par zawarło sakramentalny związek małżeński, a do wieczności odeszły 92 osoby.

ROK 2008

1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Imieniny ks. prałata Mieczysława Lipniackiego. Msza św. w intencji Solenizanta została odprawiona o godz. 1230. W Eucharystii uczestniczyła delegacja z parafii Świętego Michała Archanioła.

6 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski skierował do wiernych list pasterski dotyczący mediów katolickich, a zwłaszcza wydawanego w nowej szacie graficznej tygodnika diecezjalnego Echo katolickie. W słowie skierowanym do diecezjan ks. bp napisał m.in.: Dzisiejszy człowiek żyje w świecie, który proponuje wiele życiowych dróg, w którym świeci mu wiele gwiazd. Chciałby postępować za prawdą, ale nie zawsze umie rozróżnić, które spośród wielu komunikatów i propozycji są dla niego właściwe.

Mimo iż regularnie w świątyniach styka się z orędziem Ewangelii, to nie zawsze je rozumie, a czasem odbiera jako mało atrakcyjne. Głos z ambony nieraz przegrywa z komunikatem płynącym z telewizyjnych ekranów, radiowych głośników czy stronic kolorowych gazet i czasopism. Dlatego też przepowiadanie Ewangelii powinno być wzmocnione głosem mediów katolickich. (…) Media katolickie mają za zadanie nie tylko wspomaganie głoszenia Ewangelii, ale także prowadzenie dyskusji z innymi poglądami czy wprost podejmowanie polemiki z fałszywym bądź niepełnym obrazem świata i religii, propagowanym niejednokrotnie przez media świeckie.

13 stycznia

Niedzielą Chrztu Pańskiego zakończył się okres Bożego Narodzenia. O godz. 1800 w Sanktuarium odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru młodzieżowego.

14 – 18 stycznia

Ksiądz Andrzej Cyrny wraz z młodzieżą oazową zorganizował zimowisko dla dzieci. Zajęcia odbywały się w sali chóru w godz. 930 – 1400. Urozmaiceniem zimowego wypoczynku był wyjazd do Siedlec, podczas którego dzieci nawiedziły Katedrę Siedlecką oraz zapoznały się z pracą dziennikarzy radiowych, zwiedzając redakcję Katolickiego Radia Podlasie.

18 stycznia

Po raz 100 rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Jubileuszowym obchodom przyświecało wezwanie: Nieustannie się módlcie!, zaczerpnięte z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

25 stycznia

Mszą św. o godzinie 1800 rozpoczęły się małżeńskie rekolekcje nazwane Kursem Tobiasza i Sary, których inicjatorem była rodzinna gałąź Ruchu Światło – Życie, Domowy Kościół. Zachęcając do uczestniczenia w naukach rekolekcyjnych, ks. Dariusz Karbowiak – moderator diecezjalny Domowego Kościoła powiedział: Serdecznie zapraszam małżeństwa z Białej Podlaskiej i okolic na specjalne rekolekcje nazwane Kursem Tobiasza i Sary.

Będzie można podczas nich, w oparciu o biblijną księgę Tobiasza, odkrywać Bożą myśl wobec małżeństwa i rodziny. Tobiasz i Sara przez różne trudne doświadczenia poznali, jaką wspaniałą może być wspólnotą małżeństwo realizowane według Bożego planu.

26 stycznia

Chór parafialny Schola Cantorum Misericordis Christi śpiewał w Warszawie na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego w ramach Ogólnopolskiego Forum Młodzieży. Po koncercie udał się do Krakowa – Łagiewnik, aby w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uświetnić śpiewem Mszę św. transmitowaną przez program I Telewizji Polskiej.

3 lutego

Ks. proboszcz podsumował wizytę duszpasterską. Podziękował za życzliwe przyjęcie, wspólną modlitwę, okazaną gościnność, a także czas poświęcony kapłanom. Wyraził również wdzięczność za złożenie ofiar na łączną kwotę 132 tys. 350 zł, które zostaną przeznaczone na potrzeby kościoła, a zwłaszcza na budowę organów.

6 lutego

Środa Popielcowa rozpoczęła Wielki Post. W każdy piątek nabożeństwo Drogi Krzyżowej sprawowane było o godz. 900 i 1700. Bezpośrednio po nabożeństwie odprawiana była Msza święta. W każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 16. Wierni gromadzili się na Gorzkich Żalach, podczas których głoszone były kazania pasyjne.

10 lutego

I Niedziela Wielkiego Postu otworzyła 2 – dniową wizytację kanoniczną parafii, której dokonał zwierzchnik diecezji ks. bp ordynariusz Zbigniew Kiernikowski. O godz. 900 odbył się uroczysty ingres. Ks. proboszcz Andrzej Witkowski w imieniu wszystkich parafian powitał J.E., przedstawił historię parafii i zapoznał z obecną jej działalnością: Parafia liczy ok. 10 tys. wiernych. Większość to ludzie, którzy są już na emeryturze. Na niedzielną Mszę św. uczęszcza ok. 35% wiernych. Posługę duszpasterską w parafii pełni proboszcz i trzech wikariuszy. Na terenie parafii mieszka 2 księży emerytów oraz ks. dyrektor i ks. prefekt Katolickiego Liceum i Gimnazjum, mieszczącego się w budynkach parafialnych.

Ksiądz proboszcz zaznaczył, że oprócz tradycyjnego duszpasterstwa w parafii funkcjonują grupy modlitewne, które w znacznym stopniu ożywiają życie wspólnoty: Koło Żywego Różańca Kobiet, Bractwo Różańcowe Mężczyzn, lektorzy., ministranci, oaza dzieci i młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Domowy Kościół, Wspólnota Pomocy dla Czyśćca, Modlitewna Grupa Różańcowa, Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, Chór Młodzieżowy i Droga Neokatechumenalna. Korzystając z obecności pasterza diecezji złożył podziękowania wszystkim parafianom, którzy: wiele lat budowali świątynię i plebanię, nadal troszczą się o kościół, pomagając przy sprzątaniu i dekorując kwiatami. Ksiądz proboszcz poinformował iż: w świątyni, która jest Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w każdy piątek celebrowana jest Godzina Miłosierdzia, a od poniedziałku do piątku w godzinach 1600-1700 jest stały dyżur w konfesjonale.

Gospodarz parafii pochylił się z pokorą nad bolączkami nurtującymi wspólnotę mówiąc: wielu parafian wyjeżdża za granicę w poszukiwaniu pracy, co nie sprzyja życiu rodzinnemu i małżeństwu. W parafii żyją małżeństwa niesakramentalne (…)plagą jest pijaństwo i alkoholizm w wielu rodzinach, czego skutkiem jest wzrost rodzin samotnie wychowujących dzieci(…) niepokoi kontakt młodych ludzi z narkotykami. Zaznaczył jednak, że: wśród tego co nas boli, jest wiele cech pozytywnych. Są rodziny żyjące autentycznie duchem Ewangelii., jest duża grupa parafian systematycznie uczęszczająca na Eucharystię, nie tylko w niedzielę, ale również w dzień powszedni. Ofiarność parafian wzrasta z każdym rokiem, co pozwala na upiększanie świątyni i jej otoczenia.

Aktualnie prowadzimy budowę nowych organów i są środki materialne na prowadzenie tej inwestycji, pomimo, że wiele rodzin boryka się z trudnościami. Na zakończenie ks. proboszcz powiedział: prosimy o pasterskie błogosławieństwo, ojcowskie pouczenie i modlitwę w naszej intencji, abyśmy mogli tutaj, w tej parafii budować Królestwo Boże i w tym Sanktuarium uwielbiać Boże Miłosierdzie i być jego świadkami we współczesnym świecie. Ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski podczas homilii wygłaszanych podczas wizytacji, oraz w czasie bezpośrednich rozmów z parafianami nawiązał do czytań mszalnych, nakłaniając licznie gromadzących się w świątyni wiernych, aby rozpoczynając czas przygotowania do przeżywania Tajemnicy Paschalnej przeżyli kuszenie na pustyni. Jakże łatwo, gdy człowiek czuje głód, czuje się niedoceniany, krzywdzony, szukać czegoś, czym można by siebie napełnić, usatysfakcjonować, zaspokoić. Chrystus zwyciężył szatana przez to, że nie bronił siebie.

Przeżył to, co możemy nazwać głodem, pustką, czy porażką, ale to było Jego zwycięstwo. I obraz tego, co stało się później kiedy mówili:” zejdź z krzyża, pokaż, że władza jest po twojej stronie”, a on pozostał na krzyżu. Uczynił to dla nas, byśmy umieli przeżywać i rozumieć jako błogosławieństwo te momenty, kiedy ktoś, czy coś pokrzyżuje nam plany – powiedział ks. biskup. Podczas niedzielnej wizytacji bp Kiernikowski kilkakrotnie zwrócił uwagę na starannie przygotowaną oprawę liturgii, sposób czytania lektorów, rozumienie istoty śpiewu, który, jako integralna część Mszy św. stanowi nie oprawę, lecz modlitwę. Po Mszy św. o godz.1230 ks. biskup spotkał się z Radą Parafialną, a o godz. 1500 z grupami modlitewnymi działającymi w parafii. Z zainteresowaniem wysłuchał przedstawicieli wszystkich grup, skupiając uwagę na ich zaangażowanie w życie duchowe parafii.

Do zgromadzonych powiedział: Parafia jest wspólnotą wspólnot. Mnie bardzo zależy na tych wszystkich formach przeżywania swojej obecności w kościele, które mają charakter formacyjny. Zachęcał do pogłębiania formacji religijnej m.in. przez udział w programie Chrzest w życiu i misji kościoła. Przedstawiciele parafian podziękowali J.E. za pierwszy dzień wizytacji oraz za słowo, które umacnia w wierze i wskazuje drogę Jezusa Chrystusa.
W drugim dniu wizytacji kanonicznej ks. biskup udał się do Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Spotkał się z nauczycielami tej szkoły, a także odwiedził Szkołę Specjalną. Odbył również spotkanie z rodziną z parafii, odwiedził chorych w szpitalu oraz spotkał się ze studentami i profesorami Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

17 lutego

Po każdej Mszy św. prowadzona była zbiórka ofiar do puszek dla ponad 2 tysięcy misjonarzy z Polski, którzy posługują w 96 krajach świata. O godz. 1800 w sali chóru rozpoczął się wieczór poetycko muzyczny przygotowany przez chórzystów. Młodzież KSM zgłosiła gotowość odwiedzania osób samotnych, które potrzebują duchowego wsparcia, rozmowy, czy bycia z drugim człowiekiem.

13 – 16 marca

Rekolekcje wielkopostne rozpoczęły się w czwartek Mszą św. o godz. 1800. Nauki rekolekcyjne głosił duszpasterz akademicki ks. Andrzej Sochal. Piątek ustanowiono dniem pokutnym. Sprawowana była tylko Liturgia Słowa, po której wierni w ciszy przygotowywali się do Sakramentu Pokuty.

Rekolekcjonista w głoszonych kazaniach skupił uwagę wiernych na trzech problematycznych warunkach Sakramentu Pokuty: odwróceniu się od grzechu, uczynieniu Bogu miejsca w swoim sercu i czynieniu miłosierdzia. Rekolekcje zakończyły się w Niedzielę Palmową. Wieczorem z parafii p.w. św. Michała Archanioła do parafii Narodzenia NMP przeszła procesja Drogi Krzyżowej z udziałem mieszkańców całego miasta.

20 – 22 marca

Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęło się Triduum Paschalne. Delegacje grup parafialnych złożyły życzenia i wręczyły kwiaty kapłanom posługującym w parafii. W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godz. 900 sprawowane były Ciemne Jutrznie pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Tomasika. Uroczystości Triduum Paschalnego zakończyły się Nieszporami w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Wystrój kościoła na Święta Wielkanocne przygotowała młodzież oazowa i służba liturgiczna pod opieką ks. Andrzeja Cyrnego.

30 marca

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Odpust parafialny. Homilie o Bożym Miłosierdziu na wszystkich Mszach św. głosił ks. Wojciech Hackiewicz. Suma odpustowa poprzedzona była Koronką do Bożego Miłosierdzia śpiewaną przez młodzieżowy chór parafialny. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił dziekan Dekanatu Terespolskiego ks. prałat Ryszard Andruszczak. O godz. 1700 parafianie zgromadzili się na Nieszporach kończących Oktawę Wielkanocną. Niedziela Miłosierdzia Bożego jest Świętem patronalnym Caritas. Ofiary złożone na tacę zostały przeznaczone na cele charytatywne diecezji i parafii.

2 kwietnia

Trzecia rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. O godz. 1800 została odprawiona Msza św. w języku łacińskim o rychłą beatyfikację papieża. Młodzież oazowa od godz. 2030 prowadziła rozważania zaczerpnięte z nauczania Jana Pawła II. O godz. 2100 zgromadzeni w świątyni wierni odmówili wspólnie różaniec. Od 2 kwietnia, w każdą środę, Msza św. o godz. 1800 będzie sprawowana w języku łacińskim.

6 kwietnia

Rozpoczęła się III edycja Koncertów Wielkanocnych. O godz.19 odbył się pierwszy koncert w wykonaniu Chóru Kameralnego Kantorei Sankt Barbara i orkiestry L’ Estate Armonika z Krakowa. Dzieci przekazały skarbonkę wielkopostną z kwotą 200 zł, która została przekazana dzieciom z ośrodka w Zalutyniu.

13 kwietnia

Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczęła Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Po Mszach św. prowadzona była zbiórka ofiar do puszek na kosztowną operację serca ratującą życie małego Eryka Zająca mieszkańca Białej Podlaskiej. O godz. 1900 rozpoczął się II Koncert Wielkanocny w wykonaniu chóru parafialnego Schola Cantorum Misericordis Christi i Orkiestry Kameralnej Lwowskiej Akademii Muzycznej.

20 kwietnia

III Koncert Wielkanocny. Przed licznie zgromadzonymi mieszkańcami miasta i okolic wystąpiła sopranistka Agnieszka Ryman z Krakowa, oraz Ulana Buraczyńska ze Lwowa, która zaprezentowała muzykę organową.

22 kwietnia

Zainteresowana pogłębieniem życia chrześcijańskiego grupa osób zgromadziła się w sali na plebanii, aby wysłuchać katechezy z cyklu Chrzest w życiu i misji kościoła.

27 kwietnia

O godz. 1900 w cyklu Koncertów Wielkanocnych koncert organowy wykonał Bartłomiej Banek z Krakowa.

1 maja

Wspomnienie św. Józefa rzemieślnika. Msze św. sprawowane były w intencji ludzi pracy. Rozpoczęły się nabożeństwa ku czci Matki Bożej. W dni powszednie o godz. 1745, w niedziele i święta o 1545.

4 maja

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W dniach 28 – 30 kwietnia trwały modlitwy o urodzaje – dawne Dni Krzyżowe. Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaj i zachowanie od klęsk żywiołowych. Obchód Dni Krzyżowych zapoczątkował w Galii około roku 470 biskup diecezji Vienne — Mamert, w związku z klęskami nieurodzaju, trzęsienia ziemi i wojny.

Obecnie Dni Krzyżowe nazywane są dniami modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące. Po każdej Mszy św. miało miejsce składanie podpisów o przywrócenie jednego z najstarszych świąt chrześcijańskich – święta Trzech Króli, które do roku 1960 było dniem wolnym od pracy. Przeprowadzono zbiórkę do puszek dla małej Pauliny z parafii Wólka Dobryńska, chorej na porażenie mózgowe, wymagającej stałej opieki, kosztownego leczenia i rehabilitacji. Wierni wsparli chorą dziewczynkę kwotą 2.910 zł.

11 maja

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W ramach Radiowej Niedzieli w parafii gościli przedstawiciele Katolickiego Radia Podlasie – ks. Piotr Wojdat i ks. Krzysztof Pełka, którzy głosili słowo Boże i zbierali tacę na potrzeby diecezjalnej rozgłośni.

13 maja

O godz. 1900 z parafii Chrystusa Miłosiernego do parafii Wniebowzięcia NMP wyruszyła procesja fatimska. Rozważania w intencji rodzin prowadził Kościół Domowy.

14 maja

J.E. ks. biskup Henryk Tomasik udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży III klas gimnazjalnych. Przed przyjęciem sakramentu dojrzałości młodzi ludzie uczestniczyli w Nowennie do Ducha Świętego. Nad przygotowaniem do sakramentu czuwał ks. Sławomir Matejek.

17 maja

O godz. 1000, w Katedrze Warszawsko–Praskiej, podczas uroczystej Liturgii, diakon Michał Dziedzic przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. biskupa Stanisława Kędziory.

18 maja

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej była dla parafii dniem szczególnym. O godz. 930 dzieci klas III zgromadziły się na Eucharystii, aby świętować rocznicę I Komunii Świętej. O godz. 1230 Mszę św. prymicyjną odprawił ksiądz Michał Dziedzic. Homilię wygłosił ks. Adam Przywuski – kustosz Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej Królowej Podola i Wołynia na Ukrainie.

Wraz z licznie zgromadzonymi kapłanami, rodziną i gośćmi, parafianie trwali w dziękczynieniu za dar kapłaństwa ks. Michała. Tego dnia trwała też zbiórka do puszek dla mieszkańców Birmy poszkodowanych w wyniku cyklonu. Zebrano 2.450 zł.

22 maja

Święto Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej przypada w pierwszy czwartek po niedzieli Trójcy Przenajświętszej. Dzień ten jest dla wiernych okazją do osobistego wyznania wiary. Po przyjęciu Słowa i Boskiego Pokarmu licznie zgromadzeni parafianie przeszli ulicami osiedla w uroczystej procesji.

W następny czwartek po uroczystości zakończyły się ośmiodniowe obchody ku czci Najświętszego Sakramentu. Po procesji i błogosławieństwie eucharystycznym poświęcone zostały wianki splecione z kwiatów i ziół leczniczych. Na zakończenie kapłani udzielili błogosławieństwa małym dzieciom i obdarowali ich cukierkami.

1 czerwca

Podczas Mszy św. o godz. 900 uczniowie klas II przyjęły po raz pierwszy Sakrament Eucharystii. Dzieci komunijne w darze ołtarza złożyły 2 dzwonki dla ministrantów i trybularz. Ich rodzice ofiarowali 1.770 zł na budowę organów. Taca niedzielna przeznaczona została na budowę Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. Rozpoczęły się nabożeństwa czerwcowe sprawowane ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

8 czerwca

Rozpoczynający się okres letni skłonił kapłanów do przypomnienia wiernym o właściwym stroju, jaki obowiązuje w miejscach świętych. Ubraniem właściwym w świątyni jest strój skromny, zakrywający ramiona, nogi, nie wyzywający swoją śmiałością i nagością. Taca niedzielna została przeznaczona na potrzeby chóru parafialnego. Przeprowadzono również zbiórkę do puszek na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

13 czerwca

O godz. 2000 rozpoczęła się procesja fatimska. Procesje fatimskie odprawiane są zgodnie z objawieniami Matki Bożej w Fatimie, czyli każdego 13 dnia miesiąca, od maja do października. Parafianie przechodzą ulicami osiedla, odmawiając różaniec. Nabożeństwu przewodniczą kapłani, a rozważania Tajemnic Różańca prowadzą grupy modlitewne działające w parafii.

14 czerwca

Młodzież, która przyjęła Sakrament Bierzmowania udała się z ks. Sławomirem Matejkiem do Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie na spotkanie z ks. biskupem Zbigniewem Kiernikowskim. Młodzi ludzie uczestniczyli w dziękczynnej Eucharystii i nabożeństwie Drogi Krzyżowej.

20 czerwca

Mszą św. o godz. 800 dla dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum, a o godz. 900 dla młodzieży szkół średnich zakończył się kolejny rok szkolny.

29 czerwca

Minęło dwa tysiące lat od narodzin św. Pawła Apostoła. Z tej racji w całym Kościele obchodzony jest Rok św. Pawła. Uroczystości inaugurujące rok Apostoła Narodów zbiegły się ze 190 rocznicą erygowania Diecezji i miały miejsce w Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Zbigniew Kiernikowski. Wśród licznej rzeszy pielgrzymów byli również wierni z parafii Chrystusa Miłosiernego. Zwracając się do zgromadzonych biskup ordynariusz powiedział: Otwieram czas przygotowania do świętowania Jubileuszu dwusetnej rocznicy, czekającej nas w 2018 roku.

Dzielące nas od tego czasu lata będą swoistą nowenną, podczas której chcemy ze szczególną intensywnością podjąć pracę formacyjną połączoną z refleksją i stanem naszego Diecezjalnego Kościoła. Podejmiemy szereg różnych inicjatyw mających na celu pogłębienie życia chrześcijańskiego, by bardziej świadomie dziękować Panu Bogu za dar wiary i Kościoła na naszych ziemiach. W tym dniu Katolickie Radio Podlasie świętowało 16 rocznicę powstania.

6 lipca

O godz. 1230 została odprawiona dziękczynno – błagalna Msza św. z racji 50 rocznicy święceń kapłańskich ks. kanonika Stanisława Pawluczuka. Zgromadzeni kapłani i wierni modlili się w intencji Dostojnego Jubilata, prosząc o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie na dalsze lata życia i posługi kapłańskiej.

13 lipca

Słowo Boże podczas niedzielnych Mszy św. głosił ks. dr hab. Marian Stepulak, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie na KUL – kapłan pochodzący z Diecezji Siedleckiej. Po Eucharystii spotykał się z wiernymi i sprzedawał książki swojego autorstwa.

25 lipca

Patronem dnia był św. Jakub Apostoł, oraz św. Krzysztof – patron kierowców. O godz. 1800 sprawowana była Msza św. w intencji kierowców, po której zostały poświęcone pojazdy. Zebrane ofiary zostały przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy.

27 lipca

Parafia gościła ks. Witolda Żelwietro, proboszcza parafii św. Andrzeja w Słonimiu na Białorusi, który głosił słowo Boże i zbierał ofiary na remont świątyni. W słonimskim kościele posługują Siostry Niepokalanki, które po latach wygnania powróciły do Słonimia.

1 sierpnia

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego było w tym roku miejscem, z którego wyruszyła kolumna bialska XXVIII Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi zgromadzili się o godz. 600 na Eucharystii. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik. Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało: Panie, do kogóż pójdziemy?. Przewodnikami grup byli: ks. Wiesław Mućka, o. Przemysław Kryspin i diakon Jarosław Dziedzic.

15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Liczne rzesze wiernych udały się na odpusty do Kodnia i Leśnej Podlaskiej. Wielu parafian udało się do kościoła dekanalnego p.w. Wniebowzięcia NMP przy ul. Długiej, aby uczestniczyć w uroczystej sumie odpustowej.

24 sierpnia

Słowo Boże w parafii głosili Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej z Kodnia: ojciec Jacek Pietroński i brat Jan Szczęch. Zachęcali do angażowania się w misyjne dzieło Kościoła, a dochód z ofiar i sprzedaży kalendarzy misyjnych na rok 2009 przeznaczyli na potrzeby swojego zgromadzenia.

31 sierpnia

O godz. 600 wyruszyła sprzed kościoła piesza pielgrzymka do Sanktuarium MB w Leśnej Podlaskiej. Parafia gościła kleryków Wyższego Seminarium w Siedlcach, którzy głosili kazania i zbierali ofiary na potrzeby uczelni. Przed kościołem przez całą niedzielę trwała zbiórka do puszek osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych w Gruzji i mieszkańcom Ukrainy, którzy stracili dorobek swojego życia w wyniku powodzi.

1 września

Rozpoczął się kolejny rok szkolny. Msze św. zostały odprawione o godz. 800 – dla dzieci, o godz. 900 – dla młodzieży. Spowiedź odbywała się przez cały tydzień na wieczornej Mszy św. W tym dniu przypadła 69 rocznica wybuchu II wojny światowej. Trwały modlitwy za poległych w obronie ojczyzny. Z dniem 1 września ks. biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski mianował ks. prałata mgr Mieczysława Lipniackiego ojcem duchownym Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach.

7 września

Wrzesień jest początkiem nowego roku formacyjnego. Kapłani zachęcali dzieci i młodzież do włączenia się w życie duchowe parafii poprzez przystąpienie do Ruchu Światło – Życie, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, chóru, a także zasilenie grona ministrantów.

11 – 14 września

Chór parafialny Schola Cantorum Misericordi Christi uczestniczył w V Krajowym Kongresie Chórów Pueri Cantores w Nowym Sączu, gdzie pełnił funkcję chóru prowadzącego. W niedzielę 14 września rozpoczęły się Kwartalne Dni Modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców.

18 września

Oddział Parafialny Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie świętował V rocznicę powstania. O godz. 1800 odprawiona została dziękczynna Eucharystia, podczas której homilię wygłosił ks. Dariusz Denisiuk – asystent diecezjalny Kół Przyjaciół. Obecny był również opiekun Radiowej Rodziny – p. Jan Jaroszyński.

26 września

W wieku 88 lat zmarł długoletni pasterz Diecezji Siedleckiej bp senior Jan Mazur. W Diecezji Siedleckiej był to dzień wspomnienia Matki Bożej Leśniańskiej, patronki jedności i pokoju, do której sanktuarium przez prawie 40 lat posługi biskupiej pielgrzymował niezliczoną ilość razy i której słowa hymnu uwielbienia Magnificat uczynił zawołaniem biskupim i mottem swojego działania. Do końca był z powierzonym sobie ludem Bożym, tak jak to obiecał podczas ingresu do katedry siedleckiej 17 listopada 1968 r.

28 września

W parafii gościł ks. Paweł Dobrzyński – pallotyn, który głosił słowo Boże i dawał świadectwo swojej pracy w Domowym Hospicjum Chorych Dzieci w Otwocku. Po Mszach św. zbierał ofiary na potrzeby hospicjum. Wrażliwi na cierpienie chorych dzieci parafianie złożyli datki w kwocie 10 tys.150 zł. Rozpoczął się Tydzień Miłosierdzia pod hasłem Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia.

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku beatyfikowany został ksiądz Michał Sopoćko – spowiednik św. Faustyny Kowalskiej, orędownik i głosiciel kultu Miłosierdzia Bożego. Mszy św. beatyfikacyjnej przewodniczył arcybiskup Angelo Amato z Watykanu, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. On też dokonał aktu beatyfikacji, odczytując dekret papieża Benedykta XVI. W tej podniosłej uroczystości wzięli udział pielgrzymi z parafii Chrystusa Miłosiernego.

29 – 30 września

Dwudniowe uroczystości pogrzebowe ks. biskupa Jana Mazura rozpoczęły się 29 września o godz. 1200, a zakończyły 30 września Mszą św. w Katedrze Siedleckiej o godz. 1100. Eucharystię w trakcie uroczystości pogrzebowej sprawował kardynał Józef Glemp. Homilię wygłosił arcybiskup Józef Życiński. Przybliżył w niej osobę zmarłego biskupa, ścieżkę jego posługi duszpasterskiej i służby kościołowi. Ostatnią część mszy pogrzebowej, podczas której złożono trumnę biskupa w krypcie katedry, poprowadził nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk.

Licznie zgromadzeni biskupi, kapłani i rzesze diecezjan, którzy towarzyszyli w ostatniej drodze swojego Pasterza wysłuchali słów zapisanych przez niego w testamencie: “Całym sercem obejmuję wszystkich moich braci w biskupstwie na terenie Kościoła i Ojczyzny. Kapłanom polecam usilnie i o to proszę, aby trwali w wierności swoim obowiązkom i powołaniu. Lud wierny proszę o modlitwę za moją duszę, o życie z wiary w codziennym trudzie. Całym sercem ofiaruję diecezję podlaską, moją duchową oblubienicę, kapłanom, siostrom zakonnym, rodzicom, dzieciom, młodzieży. Jestem wdzięczny za wszystko, czego doznałem.”.

1 października

Październik jest miesiącem różańca. Nabożeństwa różańcowe sprawowane były w dni powszednie o godz. 1730, w niedzielę o 1530. Inspiracją rozważań Tajemnic Różańcowych było życie i działalność apostolska św. Pawła Apostoła.

5 października

Wspomnienie św. Faustyny. Tego dnia minęła 70 rocznica śmierci apostołki Bożego Miłosierdzia, którą Pan Bóg wybrał, by przekazała Kościołowi i światu orędzie o miłości miłosiernej Boga do każdego człowieka. Po każdej Mszy św. można było ucałować Jej relikwie. Ofiary zebrane na tacę zostały przeznaczone na cele charytatywne Caritas Diecezji Siedleckiej.

12 października

VIII Dzień Papieski przeżywany był pod hasłem Jan Paweł II – Wychowawca Młodych. Tradycyjnie tego dnia były zbierane datki na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Dzień Papieski zbiegł się z 30 rocznicą wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Parafianie modlili się o szybkie wyniesienie Papieża Polaka na ołtarze.

W tej intencji o godz. 1530 został odmówiony różaniec, po którym sprawowana była uroczysta Eucharystia. O godz. 1800 w sali chóru został zaprezentowany okolicznościowy program słowno muzyczny przygotowany przez chórzystów. Państwo Adam i Teresa Borkowscy ofiarowali do biblioteki parafialnej Wielką Encyklopedię Jana Pawła II.

13 października

Ostatnia w bieżącym roku procesja fatimska przeszła ulicami osiedla. Na zakończenie ks. proboszcz Andrzej Witkowski serdecznie podziękował wszystkim parafianom, którzy każdego miesiąca licznie gromadzili się na nabożeństwach fatimskich. Podziękował również służbom porządkowym: Policji i Straży Miejskiej za zabezpieczanie trasy przemarszu i zapewnienie bezpieczeństwa.

19 października

Rozpoczął się Tydzień Misyjny. Odpowiadając na apel Biskupów Polskich wyrażony na Zebraniu Plenarnym KEP, Niedziela Misyjna stała się szczególnym dniem solidarności i modlitwy z chrześcijanami okrutnie prześladowanymi w ostatnich tygodniach w Indiach. Tego dnia minęła 24 rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. O godz.1600 została odprawiona Msza św. o beatyfikację kapłana.

27 października

Po Mszy św. o godz. 1800 wyświetlony został film pt. August Kardynał Hlond. Przed jego projekcją prelekcję wygłosił historyk prof. Mieczysław Wieliczko. 22 października minęła 60 rocznica śmierci sługi Bożego Augusta Hlonda – prymasa Polski w latach 1926 – 1948. Wcześniej, o godz. 1600 prelekcja o życiu i posłudze Prymasa II Rzeczpospolitej została wygłoszona w auli Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego.

31 października

Ksiądz biskup Henryk Tomasik odprawił Mszę św. inaugurującą nowy rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych. Parafia Chrystusa Miłosiernego przewodniczyła Mszy św. koncelebrowanej, która była sprawowana o godz. 1100 na Cmentarzu Komunalnym. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Andrzej Witkowski.

2 listopada

Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. O godz. 1230 została odprawiona Msza św. zakończona procesją żałobną wewnątrz kościoła.Przez cały listopad odmawiany jest różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. Dusze zmarłych, wymienione w wypominkach są powierzane Bożemu Miłosierdziu także w każdy I poniedziałek miesiąca oraz podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych.

11 listopada

Dziękczynno błagalna Msza św. w Święto Niepodległości została odprawiona o godz. 930. Parafianie modlili się za swoją ojczyznę, która 90 lat temu, po 123 latach zaborów, odzyskała wolność.

15 – 16 listopada

Dni Miłosierdzia związane są w parafii z odpustem Matki Bożej Miłosierdzia. Obchody rozpoczęły się w sobotę o godz. 1500 wystawieniem Najświętszego Sakramentu i śpiewaną Koronką do Bożego Miłosierdzia. Do Mszy św. o godz. 1800 trwała adoracja. Od godz. 1700 adorację dla rodzin prowadził Kościół Domowy. Dwudniowe uroczystości zakończyła suma odpustowa o godz. 1230. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył kustosz Sanktuarium MB Leśniańskiej – o. Dominik Partyka. Okolicznościową homilię wygłosił proboszcz z Sanktuarium MB Kodeńskiej – o. Stanisław Wódz.

22 listopada

Wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Licznie zgromadzeni parafianie i goście uczestniczyli w uroczystej Mszy św., która była sprawowana w intencji chóru. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. prof. Wiesław Hudek – przewodniczący Komisji Muzyki Sakralnej Archidiecezji Katowickiej, a jednocześnie dyrygent chóru Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. W szeregi chóru przyjęto 15 nowych śpiewaków.

23 listopada

Uroczystość Chrystusa Króla. Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby podkreślić, że Chrystus Król zamyka, jako pan historii, ludzkie dzieje i do Niego należy ostatnie słowo w sprawach świata. Po sumie został wystawiony Najświętszy Sakrament, odmówiona Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt Oddania się Jezusowi. Taca niedzielna przeznaczona została na potrzeby chóru. Tego dnia odbywało się liczenie wiernych obecnych na Eucharystii i przyjmujących Komunię św.

29 listopada

Podczas Mszy św. o godz. 1800 zostały poświęcone wieńce adwentowe uwite przez członków Domowego Kościoła. W okresie Adwentu będą stanowić element dekoracji prezbiterium.

30 listopada

Rozpoczął się Adwent – czas pobożnego i radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. I Niedziela Adwentu jest zarazem początkiem nowego roku liturgicznego. Hasłem tegorocznym są słowa nawiązujące do Ewangelii wg św. Jana Otoczmy troską życie. Ks. proboszcz zachęcał wiernych do licznego uczestniczenia w roratach w każdą środę i sobotę o godz. 630. Młodzież rozpoczęła rozprowadzanie kartek świątecznych i świec wigilijnych, z których dochód będzie przeznaczony na cele charytatywne.

7 grudnia

Po każdej Mszy św. odbywała się zbiórka ofiar na potrzeby Kościoła na Wschodzie. Członkowie chóru rozprowadzali 6 płytę zawierającą kolędy i pastorałki nagraną wspólnie z Lwowską Orkiestrą Kameralną. Ksiądz proboszcz złożył sprawozdanie z prac wykonanych w parafii w roku 2008 i przedstawił związane z nimi wydatki.

W kościele:

 • organy (dokończenie prospektu organowego oraz konstrukcja drewniana i piszczałki – wszystko wewnątrz organów, pozostałe materiały są jeszcze w warsztacie) – 130 tys. zł.
 • wymiana okien na chórze z metalowych na aluminiowe z pakietem szyb antyrefleksyjnych oraz wymiana okien z drewnianych na aluminiowe ze zwykłymi szybami na strychu nad zakrystią – 20 tys. zł.
 • •ocieplenie stropu kościoła wełną mineralną – 29 tys. zł.

Wokół kościoła:

 • pomalowanie ogrodzenia metalowego przed kościołem i budynkiem parafialnym
 • ułożenie kostki brukowej przed garażami
 • wykonanie parkingu na samochody z kostki rzymskiej i posadzenie krzewów z tyłu plebanii

Wydatki związane z zagospodarowaniem terenu wokół kościoła wyniosły łącznie 48 tys. zł.

Stałe wydatki parafii:

 • • ogrzewanie kościoła i plebanii – 32 tys. zł.
 • • zużycie energii elektrycznej – 7 tys. zł.
 • • komunikanty, wino mszalne, olej do świec – 3,5 tys. zł.

Wydane pieniądze pochodzą z ofiar złożonych podczas wizyty duszpasterskiej i złożonych na tacę. 44 osoby przekazały indywidualną ofiarę na organy na łączną kwotę 11 tys. 200 zł. W kasie parafialnej pozostało 7 tys. 520 zł.

11 – 14 grudnia

Rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił pochodzący z parafii ks. dr Jacek Jaśkowski. Tematem rozważań była chrześcijańska radość i nadzieja w oparciu o encyklikę Spe salvi Ojca Świętego Benedykta XVI.

24 grudnia

Wigilia. Uroczystą pasterką sprawowaną o godz.2400 rozpoczął się radosny okres Bożego Narodzenia. Eucharystię poprzedziła Liturgia Godzin z udziałem chóru. Dekoracją kościoła i pomocą w ubieraniu żłóbka betlejemskiego zajęła się młodzież KSM po opieką ks. Sławomira Matejka.

31 grudnia

Pożegnanie Starego Roku to przede wszystkim modlitwa i dziękczynienie za miniony czas. O godz. 1600 została odprawiona Msza św. dziękczynna, a następnie nabożeństwo. Parafianie, adorując Najświętszy Sakrament dziękowali Panu Bogu za otrzymane łaski i przepraszali za grzechy i zaniedbania. W roku 2008 Sakrament Chrztu przyjęło 126 dzieci, 118 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej, 159 młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania, 73 pary zawarły sakramentalny związek małżeński, a do wieczności odeszło 75 osób.

ROK 2009

1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju. Poświęcenie Maryi pierwszego dnia rozpoczynającego się roku ma szczególne znaczenie. Matka Jezusa zostaje ukazana ludziom jako najdoskonalsze stworzenie, a zarazem jako pierwsza z tych, którzy skorzystali z darów Chrystusa. Dzień Pokoju, ustanowiony przez papieża Pawła VI dnia 8 grudnia 1967 r. obchodzony w Kościele powszechnym również pierwszego dnia roku kalendarzowego, ma zawsze swój temat, który wybiera papież. Tegoroczne hasło skłaniające do refleksji brzmiało: Zwalczanie ubóstwa drogą do pokoju.

Od nowego roku zmienił się porządek niedzielnych Mszy św. Wprowadzono nowe godziny rozpoczęcia Eucharystii: 700, 900, 1100, 1230 i 1700. Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP będą śpiewane w każdą niedzielę przed Mszą św. o godz. 900. Msza św. po łacinie będzie sprawowana w każdą I środę miesiąca.

6 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego. Podczas każdej Mszy św. kapłani błogosławili kredę i kadzidło. Poświęconą kredą wierni wypisali na drzwiach swoich mieszkań K+M+B oraz aktualny rok. Litery te, interpretuje się jako inicjały trzech króli. W średniowieczu napis C+M+B (imię Kacper po łacinie pisane jest przez C) wyrażał błogosławieństwo: Niech Chrystus błogosławi mieszkanie (Christus mansionem benedicat). Spalane kadzidło podkreśla, że dom jest miejscem modlitwy.

Parafianie polecali Panu Bogu ks. bpa Henryka Tomasika, który 6 stycznia 1993 r. w bazylice św. Piotra w Watykanie przyjął sakrę biskupią z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II. Zebrane w Święto Trzech Króli ofiary zostały przekazane dla misjonarzy.

11 stycznia

Niedziela Chrztu Pańskiego zakończyła liturgiczny okres Bożego Narodzenia. W dniu swojego chrztu Jezus został przedstawiony przez swojego Ojca jako Syn posłany dla dokonania dzieła zbawienia. Misję Chrystusa potwierdza swym świadectwem Bóg. Zamknięte przez grzech Adama niebiosa otwierają się, na Jezusa zstępuje Duch Święty. Z nieba daje się słyszeć jednoznaczny głos: Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. O godz. 1800 odbył się koncert kolęd w wykonaniu parafialnego chóru Schola Cantorum Misericordis Christi i Orkiestry Kameralnej z Lwowa.

18 stycznia

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ekumeniczne modlitwy w kościołach różnych wyznań i refleksje nad wyzwaniami współczesnych wyznawców Chrystusa – to główne elementy nabożeństw, jakie w całym kraju odbyły się pod hasłem zaczerpniętym z Księgi Ezechiela: Aby byli jedno w Twoim ręku.

Parafia gościła ks. Zbigniewa Nikoniuka – proboszcza jedynej w diecezji parafii obrządku bizantyńsko – słowiańskiego (unickiej) p.w. św. Nikity Męczennika w Kostomłotach. Ksiądz Zbigniew głosił słowo Boże i zbierał ofiary na remont i utrzymanie zabytkowej świątyni. Wierni wychodząc naprzeciw potrzebom małej, bo liczącej niewiele ponad 100 osób wspólnocie parafialnej, okazali szczególną hojność i złożyli na tacę 9 tys. 100 zł.

24 stycznia

Diakon Jarosław Dziedzic przyjął święcenia kapłańskie w Katedrze Siedleckiej z rąk J.E. ks. biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego.

25 stycznia

O godz. 1230 Mszę św. prymicyjną w swojej rodzinnej parafii odprawił neoprezbiter ks. Jarosław Dziedzic. Uroczystość zgromadziła znaczne grono kapłanów, rodzinę, przyjaciół i liczną rzeszę parafian. Kazanie o drodze do kapłaństwa i duchowości Dostojnego Prymicjanta wygłosił w niezwykle ciepłych i serdecznych słowach ks. Marek Jaśkowski. Nowo wyświęconemu kapłanowi została powierzona funkcja wikariusza w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Drelowie.

1 lutego

Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski podsumował wizytę duszpasterską w domach parafian. Serdecznie podziękował za życzliwe przyjęcie i wspólną modlitwę. Skierował do wspólnoty parafialnej prośby zgłaszane podczas kolędy dotyczące spraw porządkowych i wyraził wdzięczność za ofiary w kwocie 143 tys. 630 zł., które w większości będą przeznaczone na budowę organów. W parafii rozpoczęły się katechezy neokatechumenalne dla dorosłych i młodzieży prowadzące do dojrzałej wiary, pomagające poprzez słowo Boże odkryć Miłość Boga i przyjęty chrzest. Spotkania wspólnoty będą się odbywały w każdy poniedziałek i czwartek o godz. 1845.

2 lutego

Święto Ofiarowania Pańskiego. Tradycyjnie uroczystość ta nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. Na Mszy św. o godz. 930 wewnątrz kościoła przeszła procesja ze świecami na pamiątkę wydarzenia, kiedy to podczas Ofiarowania starzec Symeon wziął na swoje ręce Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela.

W 1997 r. Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym roku obchodzony był pod hasłem Otoczmy troską życie. Parafianie zgromadzeni na Eucharystii mieli okazję do głębszej refleksji nad darem życia poświęconego Bogu. Ofiary złożone na tacę przeznaczone zostały na potrzeby zakonów kontemplacyjnych. Po Mszy św. o godz. 1800 odbyło się spotkanie parafialnych grup modlitewnych.

11 lutego

Światowy Dzień Chorego. Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II 13 maja 1992 r. i wyznaczył datę, kiedy to Kościół wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Parafianie modlili się w intencji chorych i ich opiekunów.

17 lutego

W tym dniu przypadał dzień imienin J.E. ks. biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego. Wierni prosili Boga o błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Dostojnego Solenizanta.

22 lutego

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Tegoroczne hasło brzmiało Troska o trzeźwość – troską o życie. Kapłani apelowali o zachowanie abstynencji zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu.

25 lutego

Środa Popielcowa. Rozpoczął się okres Wielkiego Postu czyli czterdziestodniowej pokuty prowadzącej do osobistej odnowy i nawrócenia. Kapłani na znak pokuty posypywali wiernym głowy popiołem. Tradycyjnemu obrzędowi towarzyszyły słowa: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz albo Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.W okresie Wielkiego Postu, w każdy piątek o godz. 900 i 1700 celebrowane były nabożeństwa Drogi Krzyżowej.

Rozważania prowadzili członkowie parafialnych formacji modlitewnych. W każdy piątek w Godzinie Miłosierdzia chór młodzieżowy śpiewał Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W każdą niedzielę o godz. 1630 parafianie licznie gromadzili się na Gorzkich Żalach. Kazania pasyjne głosił ks. proboszcz Andrzej Witkowski.

1 marca

W parafii gościły siostry ze Zgromadzenia Sióstr Kapucynek Najświętszego Serca Jezusa w Lublinie, które kierując się dobrem najmłodszych, prowadzą budowę Domu Dziecka w Wąwolnicy. Siostry kapucynki, trwając w służbie potrzebującym i realizując ideały ubóstwa, prostoty, pokory i miłości, zbierały ofiary na ten szczytny cel.

15 marca

Po każdej Mszy św. zbierane były podpisy o przywrócenie dnia wolnego od pracy w święto Trzech Króli. Uroczystość Objawienia Pańskiego, która przypada 6 stycznia jest obok Wielkanocy, najstarszym świętem Kościoła obchodzonym już od IV wieku. W tradycji wielu krajów Europy obchody święta łączą się z dniem wolnym od pracy. Podobnie było i w Polsce, jednak władze komunistyczne w 1960 roku odebrały świętu status dnia wolnego.

25 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Święto przypomina o wielkim zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Na każdej Mszy św. grupa parafian podejmowała dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, zobowiązując się do codziennej modlitwy w intencji poczętego dziecka i jego rodziców. Każdego 25 dnia miesiąca, przed Mszą św. wieczorową odmawiany jest różaniec w intencji dzieci nienarodzonych.

29 marca

Chór parafialny Schola Cantorum Misericordis Christi wystąpił w kościele św. Antoniego z koncertem pasyjnym.

2 kwietnia

Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które trwały do Niedzieli Palmowej. Rekolekcje wielkopostne, to szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym Kościoła: czas próby, lekcji i nauk, kiedy to chrześcijanin uczy się roztropności, mądrości ducha i staje się lepszy. Okres rekolekcji jest aktem pokutnym – aktem duchowych ćwiczeń, przygotowującym do głębszego przeżycia Paschy. Nauki rekolekcyjne w parafii głosił ks. Robert Mirończuk.

Tego dnia minęła 4 rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Po Mszy św. o godz. 1800 rozważania różańcowe w intencji szybkiej beatyfikacji papieża prowadziło Bractwo Różańcowe Mężczyzn.

4 kwietnia

W Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 odbyło się spotkanie młodzieży zorganizowane w ramach Światowego Dnia Młodzieży. Młodzieżą przybyłą do parafii zaopiekował się ks. Sławomir Matejek. Zarząd Diecezjalny KSM wyraził szczególne uznanie dla Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży działającego w parafii Chrystusa Miłosiernego.

W wystosowanym piśmie podziękował za pracę młodzieży na rzecz parafii, za pomoc i zaangażowanie podczas XV Hosanna Festiwal oraz Diecezjalnego Zjazdu KSM. Władze diecezjalne KSM życzyły młodym ludziom mocy Ducha Świętego, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na dalszą owocną pracę dla Boga, Kościoła i Ojczyzny.

5 kwietnia

Niedziela Palmowa. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: Hosanna Synowi Dawidowemu. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. O godz. 1900 z parafii Narodzenia NMP do parafii Chrystusa Miłosiernego wyruszyła procesja Drogi Krzyżowej. W nabożeństwie uczestniczyli mieszkańcy miasta.

9 – 12 kwietnia

Triduum Paschalne. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje ono liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę – w Wielką Noc. Triduum kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

Msza św. Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa sprawowana była o godz.1800. Przedstawiciele parafian, wręczając kapłanom wiązanki kwiatów, dziękowali za ich posługę i życzyli wielu łask Bożych. Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się o godz. 1600. Ofiary składane podczas adoracji Krzyża zostały przeznaczone na grób Pana Jezusa w Jerozolimie. Celebracja Wigilii Paschalnej zaczęła się o godz. 2000. Procesja rezurekcyjna o godz. 600 rozpoczęła świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania.

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godz. 900 sprawowana była Ciemna Jutrznia. Liturgii Godzin przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik. Wystrój kościoła na święta Zmartwychwstania Pańskiego przygotowała młodzież oazowa z opiekunem ks. Andrzejem Cyrnym. Jedna z parafialnych rodzin ofiarowała paschał. 2 haftowane obrusy na ołtarze boczne podarowała jedna z pań, a o kwiaty do grobu Pana Jezusa zadbały siostry z Kółek Różańcowych.

19 kwietnia

Druga Niedziela Wielkanocna obchodzona jest w Kościele katolickim jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Prosił o to Jezus objawiający się siostrze Faustynie Kowalskiej. W parafii trwały uroczystości odpustowe. Przygotowaniem do tego święta była dziewięciodniowa nowenna. Uroczystą sumę sprawowaną o godz. 1230 poprzedziła śpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Eucharystii przewodniczył kanclerz Kurii Siedleckiej ks. dr Piotr Sawczuk. Homilie na wszystkich Mszach św. głosił duszpasterz akademicki ks. Jacek Mucha. Po każdej Mszy św. parafianie i goście mieli możliwość ucałowania relikwii św. Faustyny.

24 kwietnia

Rozpoczęły się trzydniowe rekolekcje dla dzieci klas II oraz ich rodziców przygotowujące do przyjęcia I Komunii Świętej. Nauki prowadził ks. Dariusz Karbowiak.

26 kwietnia

Wspólny występ chóru Schola Cantorum Misericordi Christi oraz Lwowskiej Orkiestry Kameralnej zainaugurował IV edycję Koncertów Wielkanocnych. Po Mszach św. była możliwość zakupu albumu o życiu i posłudze śp. ks. biskupa Jana Mazura. Parafianie wspierali datkami akcję zorganizowaną przez harcerzy i policję, mającą pomóc funkcjonariuszowi policji z Garnizonu Bialskiego w odbudowie zniszczonego przez pożar domu.

1 maja

Maj, to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej. Nabożeństwa majowe sprawowane były w dni powszednie o godz. 1745, w niedzielę 1645.

3 maja

Niedziela Dobrego Pasterza zapoczątkowała Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Tegoroczne modlitwy odbywały się pod hasłem: Zaufać i odpowiedzieć Bogu, który powołuje. Z wielką zachętą do modlitwy w tej intencji zwrócił się Ojciec Święty Benedykt XVI w specjalnym orędziu.

Przypomniał w nim, że: podtrzymywanie żywej i nieprzerwanej modlitwy w intencji powołań jest naszym pierwszym obowiązkiem. Przez całą niedzielę, po Mszach św. zbierane były pieniądze ofiarom trzęsienia ziemi we Włoszech, oraz poszkodowanym w tragicznym pożarze w Kamieniu Pomorskim. O godz. 1900 rozpoczął się kolejny Koncert Wielkanocny w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej z Warszawy po dyr. Marcina Bornusa-Szczycińskiego.

4 maja

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Święto zostało ustanowione na prośbę biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Papież Benedykt XV zatwierdził święto dla Kościoła w Polsce w 1920 r.

Nawiązuje ono do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia Królestwa Polskiego opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Parafianie gromadzili się w świątyni, aby podziękować Panu Bogu za opiekę, jakiej doświadczali i doświadczają za pośrednictwem Matki Bożej.

10 maja

W swojej rodzinnej parafii Słowo Boże głosił o. Stanisław Miciuk – kapucyn, pracujący na misjach wśród Indian w Gwatemali. Parafianie wsparli misjonarza modlitwą i ofiarą. W III Koncercie Wielkanocnym wystąpił organista Arkadiusz Popławski ze Śląska.

12 maja

Na Mszy św. o godz. 1800 ksiądz biskup Henryk Tomasik udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży III klas gimnazjalnych. Pieczę nad kandydatami do sakramentu dojrzałości sprawował ks. Andrzej Cyrny. Rodzice bierzmowanych złożyli w darze ornat na święta maryjne oraz ofiarę pieniężną na budowę organów w wysokości 1 tys. zł.

13 maja

Minęły 92 lata od kiedy w Fatimie trojgu pastuszków objawiła się Matka Boża. Objawienia fatimskie należą do najbardziej znanych objawień maryjnych w historii, a ich głównym przesłaniem jest konieczność nawrócenia i modlitwy o pokój. Procesja fatimska dla mieszkańców miasta przeszła z parafii Wniebowzięcia NMP do parafii św. Anny. Kolejne nabożeństwa fatimskie będą sprawowane każdego 13 dnia miesiąca począwszy od czerwca do października. Procesja będzie przechodziła tradycyjnie coroczną trasą.

17 maja

Słowo Boże podczas niedzielnych Mszy św. głosił delegat Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach i zbierał ofiary na potrzeby seminarium. Z ostatnim Koncertem Wielkanocnym wystąpiła Schola Gregoriańska Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod dyr. ks. prof. Piotra Paćkowskiego.

24 maja

Wniebowstąpienie Pańskie. 40 dni po Zmartwychwstaniu Kościół wyznaje wiarę, że Jezus po swojej męce i zmartwychwstaniu z ciałem i duszą wstąpił do nieba. Wniebowstąpienie jest fundamentem nadziei człowieka. Chwała Chrystusa wywyższonego ponad wszelkie stworzenie, jest zapowiedzią tego, co Bóg uczyni dla chrześcijan złączonych z Chrystusem przez wiarę.

31 maja

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie.

O godz. 900 ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski celebrował uroczystą Eucharystię, podczas której dzieci klas II przyjęły po raz pierwszy Komunię Świętą. Dzieci w darze ołtarza złożyły 4 ozdobne stuły na wszystkie okresy liturgiczne.

1 czerwca

Święto Maryi, Matki Kościoła. Obchodzone jest w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą papieża Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła.

Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie. Rozpoczęły się nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

7 czerwca

Uroczystość Trójcy Świętej. Fakt obchodzenia uroczystości Trójcy Świętej zaraz po niedzieli Zesłania Ducha Świętego nawiązuje do starożytnej teologii Ojców Kościoła, którzy podkreślali, że dzieło zbawienia pochodzi od Ojca i realizuje się przez Syna w Duchu Świętym. Liturgia tej uroczystości ukazuje trzy Osoby Boskie jako działające w historii zbawienia. Bóg Ojciec tak kocha ludzi, że posyła na świat swego Jednorodzonego Syna, Jezusa Chrystusa, który daje im życie wieczne, a wstąpiwszy do nieba posyła Ducha Świętego, który sprawia, że wyznawcy Chrystusa stają się dziećmi Bożymi.

Podczas Mszy św. o godz. 900 dzieci klas III świętowały rocznicę I Komunii Świętej. Tego dnia obchodzony był również Dzień Dziękczynienia, ustanowiony w ubiegłym roku przez metropolitę warszawskiego arcybiskupa Kazimierza Nycza. W tym roku przebiegał pod hasłem Dziękujemy za wolność. Kapłani odczytali list od metropolity, a parafianie składali ofiary do puszek na dalszą budowę Centrum Bożej Opatrzności w Warszawie.

10 czerwca

X rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Diecezji Siedleckiej. Mimo ulewnego deszczu, 10 tysięcy wiernych z całej diecezji zgromadziło się 10 czerwca wieczorem na siedleckich błoniach, aby uczcić X rocznicę wizyty apostolskiej Jana Pawła II w Siedlcach. Wśród zgromadzonych było 80 pielgrzymów z parafii Chrystusa Miłosiernego oraz kapłani: ks. Sławomir Matejek i ks. Andrzej Cyrny. Najważniejszymi wydarzeniami tego dnia były: adoracja Krzyża Światowych Dni Młodzieży, procesja z nim ulicami miasta oraz dziękczynna Msza św. za wizytę Jana Pawła II odprawiona na siedleckich błoniach pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa. W wygłoszonej homilii Prymas Polski mówił m.in.: o potrzebie szacunku i miłości w rodzinie, ale wcześniej nawiązał do wydarzeń sprzed 10 lat. Przypomniał znaczące słowa, które padły podczas tamtego spotkania z ust Papieża Polaka: Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?. Druga prawda, która została uwypuklona w Siedlcach przed 10 laty przez Jana Pawła II to Krzyż.

Krzyż, który jest znakiem sprzeciwu, dla tak wielu tutaj na Podlasiu był symbolem dumy i radości – powiedział Ksiądz Prymas. Na zakończenie uroczystej Eucharystii słowo do zebranych wygłosił Biskup Siedlecki. Dziękując Prymasowi Polski kard. Józefowi Glempowi za przewodniczenie uroczystości oraz zebranym za udział i organizację spotkania, ks. bp Zbigniew Kiernikowski nawiązał również do motywu Krzyża. W świetle i mocy tego Krzyża dokonuje się zmiana relacji do wszystkiego, co stanowi tworzenie życia wspólnotowego i to Krzyż Jezusa Chrystusa uzdalnia człowieka do wytrawiana w tych relacjach. Obyśmy w naszym życiu umieli trwać w blasku Chrystusowego Krzyża w tych trudnościach, jakie są na naszej drodze i mogli być otoczeni promieniami słońca, które nie zna zachodu – powiedział do zgromadzonych biskup siedlecki.

11 czerwca

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Boże Ciało to jedno z głównych świąt obchodzonych w Kościele katolickim. Uroczystość, która wyrosła na podłożu adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII w., przeżywana jest obecnie w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia bł. Julianny z Cornillon. W Polsce jako pierwszy wprowadził to święto bp Nankier w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W Kościele katolickim w Polsce pod koniec XIV w. święto Bożego Ciała było obchodzone już we wszystkich diecezjach.

O godz. 1100 ks. proboszcz Andrzej Witkowski przewodniczył Mszy św., po której liczne rzesze parafian przeszły w uroczystej procesji za Chrystusem w Najświętszym Sakramencie, aby pokazać swoją wiarę w Jego świętą obecność i aby rozważać najważniejsze prawdy dotyczące Eucharystii. Podczas oktawy Bożego Ciała po Mszy św. i Nieszporach odbywała się wokół kościoła procesja z Najświętszym Sakramentem. Ostatniego dnia oktawy, w czwartek, poświęcone zostały wianki sporządzone z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych. Są one symbolem ludzkiej pracy, a jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Na zakończenie kapłani udzielili błogosławieństwa małym dzieciom i obdarowali je cukierkami.

19 czerwca

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Obchodzi ją Kościół katolicki w piątek po oktawie Bożego Ciała. Uroczystość ta wyraża prawdę, którą zapisał św. Jan Apostoł: Bóg jest miłością. Kult Serca Jezusa, znany już od średniowiecza, rozpowszechnił się w Kościele i został oficjalnie uznany pod wpływem objawień, jakie miała XVII-wieczna mistyczka św. Małgorzata Maria Alacoque. Wymowa uroczystości odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca, wyrażającej miłość.

Z inicjatywy Ojca Świętego Benedykta XVI w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Kościół rozpoczął Rok Kapłański. Od 1995 r. właśnie ten dzień obchodzony jest jako Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Tematem Roku Kapłańskiego są słowa: Wierność Chrystusa, wierność kapłana. Dla duchownych to szansa pogłębienia tożsamości kapłańskiej, a dla wiernych – zachęta do większej modlitwy za kapłanów. Kolejny rok szkolny dobiegł końca. Dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum zgromadziły się na Mszy św. o godz. 800, a młodzież szkół średnich o godz. 900.

21 czerwca

Niecodzienną uroczystość przeżyli parafianie uczestniczący w Eucharystii o godz. 1230. Swoją Mszę prymicyjną odprawiał neoprezbiter ks. Andrzej Nowicki, który po trzech latach studiów w WSD w Siedlcach dalszą naukę kontynuował w Wyższym Seminarium Duchownym w Mendelein w Archidiecezji Chicago. Homilię wygłosił ks. Mieczysław Maleszyk, były katecheta prymicjanta, obecnie pracujący w kalifornijskiej parafii. Wśród licznie zgromadzonych wiernych byli goście ze Stanów Zjednoczonych.

28 czerwca

Słowo Boże głosił ks. Jan Romaniuk – proboszcz parafii Chrystusa Miłosiernego w Dęblinie. Przedstawiciele dęblińskiej świątyni rozprowadzali cegiełki, z których dochód przeznaczyli na budowę nowego kościoła. Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie zorganizowało pielgrzymkę autokarową do Pratulina na uroczystości związane z 17 rocznicą powstania rozgłośni. Mszy św. w Sanktuarium Męczenników Podlaskich przewodniczył ks. bp Stanisław Budzik – sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski w asyście biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego oraz kapłanów, którzy przybyli na uroczystość.

Obchody jubileuszu połączono z zamknięciem w diecezji Roku św. Pawła. Podczas uroczystości w Pratulinie ks. kanonik Stanisław Pawluczuk otrzymał z rąk ks. bpa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego godność papieską Kapelana Jego Świątobliwości, a tym samym tytuł prałata.Z racji zakończenia w diecezji Roku św. Pawła chór Schola Cantorum Misericordis Christi wystąpił z koncertem w Sanktuarium Maryjnym w Leśnej Podlaskiej.

30 czerwca

Ksiądz biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski zwolnił ks. Andrzeja Cyrnego z urzędu wikariusza, mianując go wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Radzyniu Podlaskim. Ksiądz proboszcz, kapłani oraz parafianie podziękowali ks. Andrzejowi za trzyletnią posługę i życzyli owocnej pracy w nowej parafii.

1 lipca

Ksiądz biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski mianował ks. Mikołaja Czerneckiego – wikariusza parafii Świętego Jana Chrzciciela w Kłoczewie nowym wikariuszem parafii.

5 – 14 lipca

Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży w Wereszczynie. Wzięło w nich udział 48 osób w wieku od 7 do 17 lat. Uczestnicy obozu oprócz gier i zabaw mieli możliwość kształtowania postaw religijnych i moralnych, współpracy z innymi dziećmi, otwarcia się na potrzeby i problemy innych ludzi. Każdego dnia brały udział w grach i zabawach integracyjnych. Głównym punktem dnia była Eucharystia oraz spotkania w grupach i konferencje przybliżające diecezjalny program duszpasterski pt. „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Dzieci poznały również sylwetkę Apostoła Narodów – Świętego Pawła.

Każdego dnia podczas pracy w grupach były wykorzystywane różnorodne projekcje multimedialne, przy pomocy, których młodzież łatwiej przybliżała sobie postać św. Pawła i jego podróże oraz listy. Obóz zorganizowały katechetki pracujące na terenie parafii: p. Anna Sekuła i p. Anna Szostakiewicz. Duchowego i materialnego wsparcia udzielił ks. proboszcz Andrzej Witkowski. Katechetkom pomagali alumni WSD w Siedlcach: Mariusz Telaczyński, Szczepan Skorupski i Marcin Ozygała.

7 – 13 lipca

Parafialny chór młodzieżowy uczestniczył w XXXV Międzynarodowym Kongresie Federacji Pueri Cantores w Sztokholmie. W kongresie wzięło udział 122 chórów z całego świata w tym 8 chórów z Polski. Schola Cantorum Misericordis Christi reprezentowała Polską Federację na Koncercie Galowym, a także prowadziła śpiew w czasie Mszy św. dla chórów polskich w Katedrze Katolickiej w Sztokholmie.

12 lipca

Na niedzielnych Mszach św. ks. proboszcz odczytał dekret ks. biskupa ordynariusza, na mocy którego ks. Dariusz Karbowiak z dniem 14 lipca został odwołany z urzędu wikariusza. Z dniem 15 lipca została powierzona mu funkcja proboszcza w parafii Narodzenia NMP w Hołubli. Ks. Dariusz podziękował za 12 letnią posługę w parafii i wyraził wdzięczność za wszelkie dobro jakiego doznał od całej wspólnoty.

Kapłani posługujący w parafii i wierni zgromadzeni na Eucharystii modlitwą dziękowali księdzu Dariuszowi za jego kapłańskie świadectwo życia. Nie zabrakło też wspólnie zaśpiewanej piosenki Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy… Nowym wikariuszem został mianowany ks. Grzegorz Kozłowicz.

19 lipca

Parafia gościła swojego dawnego wikariusza ks. Andrzeja Duklewskiego, który od 13 lat posługuje na Syberii. Ksiądz Andrzej jest proboszczem parafii Matki Boskiej Świętego Różańca w Tomsku. Praca misyjna jest tam dość trudna ze względu na ostry klimat syberyjski, a także rozległy teren. Swoim zasięgiem parafia przekracza powierzchnię Polski, a krańcowe jej punkty oddalone są od siebie około 1200 kilometrów. Ksiądz Andrzej wygłosił słowo Boże, podzielił się refleksjami dotyczącymi pracy misyjnej i zebrał ofiary na funkcjonowanie parafii.

1 sierpnia

Na trasę XXIX Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę wyruszyły tradycyjnie trzy bialskie grupy: 10A, 10B i 11. Wymarsz na pielgrzymkę poprzedziła Msza św. sprawowana pod przewodnictwem ks. biskupa Henryka Tomasika o godz. 600 w parafii św. Anny. Hasłem pielgrzymki były słowa: Ja jestem życiem. Pielgrzymi odkrywali na nowo konieczność ochrony i promocji życia, doceniania jego wartości i świętości we wszystkich jego aspektach.

15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Prawdę o Wniebowzięciu NMP ogłosił jako dogmat wiary papież Pius XII 1 listopada 1950 r. w Konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus:…powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej. Orzeczenie to Ojciec święty wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych.

W polskiej tradycji święto zwane jest również świętem Matki Bożej Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą, chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól. Wielu parafian wzięło udział w uroczystościach odpustowych udając się do sanktuariów maryjnych w Leśnej Podlaskiej i Kodniu.

23 sierpnia

Słowo Boże na Mszach św. głosili misjonarze oblaci Maryi Niepokalanej z Kodnia. Zbierali ofiary na działalność Zgromadzenia i rozprowadzali kalendarze misyjne na 2010r.

30 sierpnia

O godz. 600 wyruszyła piesza pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Leśniańskiej. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. Grzegorz Kozłowicz. Parafię odwiedziła pochodząca z Białej Podlaskiej siostra Ancilla ze Zgromadzenia Sióstr Świętego Feliksa z Kantalicjo Trzeciego Zakonu Regularnego Świętego Franciszka. Siostra opowiadała o swojej pracy misyjnej w Rosji i zbierała ofiary na działalność ewangelizacyjną sióstr felicjanek.

1 września

W 70 rocznicę wybuchu II wojny światowej wierni modlili się za ofiary wojny i o pokój na świecie. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Uczniowie przybyli na Mszę św., aby prosić o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na kolejny rok nauki. Kapłani zachęcali dzieci i młodzież, aby angażowali się w życie parafii. W miesiącu wrześniu trwają zapisy chętnych do chóru młodzieżowego, oazy, KSM i służby ołtarza.

6 września

Słowo Boże głosili klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach. Taca niedzielna i dochód ze sprzedaży kalendarzy przeznaczone zostały na potrzeby seminarium.

20 września

Parafia gościła ojca z Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Nowym Mieście nad Pilicą, który przybliżał wiernym postać błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Honorat Koźmiński urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej. W tym roku przypada 180 rocznica urodzin i chrztu wybitnego kaznodziei i znanego spowiednika, który swoją głęboką religijnością, łagodnym usposobieniem, troską o ludzi zjednywał wiele osób dla Chrystusa. Założył wiele zgromadzeń zakonnych. Do dnia dzisiejszego istnieją trzy habitowe: felicjanki, serafinki i kapucynki oraz czternaście bezhabitowych. 16 października 1988 r., w 10 rocznicę swego pontyfikatu, beatyfikował go Jan Paweł II.

26 września

O godz. 900 została odprawiona Msza św. w języku łacińskim. Wzięli w niej udział dyrygenci z całej Polski zrzeszeni w Polskiej Federacji Pueri Cantores. Obecny był również honorowy Prezydent Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores – Josef Maria Torens z Hiszpanii. Przybyli również: ks. dr Robert Tyrała, ks. prof. Andrzej Zając, ks. prof. Stanisław Mieszczak. Eucharystii przewodniczył ks. dr Piotr Paćkowski nowo wybrany prezydent Krajowej Federacji Chórów Pueri Cantores.

27 września

Z racji pierwszej rocznicy beatyfikacji ks. Michała Sopoćki, wierni po każdej Mszy św. mogli ucałować relikwie błogosławionego. Relikwiarz został ufundowany przez Jadwigę i Władysława Chromików.

30 września

Ksiądz biskup ordynariusz zwolnił ks. Grzegorza Kozłowicza z urzędu wikariusza parafii i pozostawił go do swojej dyspozycji. Jednocześnie z dniem 1 października mianował nowym wikariuszem ks. Michała Pawlonkę, dotychczasowego wikariusza parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Ostrowie Lubelskim.

1 października

Rozpoczęły się nabożeństwa różańcowe. Nabożeństwa były sprawowane w dni powszednie o godz. 1730, w niedziele o godz. 1630. Od poniedziałku do czwartku rozważania prowadziły dzieci i młodzież, w piątki grupy modlitewne, w soboty siostry kółek różańcowych. Z racji roku kapłańskiego parafianie modlili się w intencji kapłanów posługujących i pochodzących z parafii.

4 października

Rozpoczął się 65 Tydzień Miłosierdzia. Był to czas modlitwy o umiłowanie życia ludzkiego w codzienności. Miał podkreślić wartość życia w jego różnych wymiarach – fizycznym, psychicznym i duchowym – jako daru od Boga, o który należy się troszczyć. Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia upłynął pod hasłem: Otoczmy troską życie.

11 października

IX Dzień Papieski upłynął pod hasłem Jan Paweł II – Papież Wolności. Ojciec Święty Jan Paweł II podkreślał, że wolność jest dana i jednocześnie zadana. W swoich naukach wyjaśniał, co to oznacza: wolność to służyć Chrystusowi! Tak rozumiana wolność poświęca się dla innych, szczególnie potrzebujących, pomnaża dobro wspólne, spala się w miłości Kościoła i Ojczyzny oraz w zaangażowaniu międzynarodowym dla dobra całej ludzkiej rodziny. O 1630 w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II został odmówiony różaniec, po którym sprawowana była Eucharystia.

O godz. 1900 z programem słowno muzycznym wystąpiła młodzież pod kierunkiem katechetki Marty Hazan. Przez całą niedzielę trwała zbiórka ofiar do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Członkowie Koła Przyjaciół KRP i sympatycy rozgłośni udali się na pielgrzymkę do Kostomłot. W parafii unickiej p.w. św. Nikity Męczennika uczestniczyli w Eucharystii w obrządku bizantyńsko – słowiańskim. Mszę św. w języku starocerkiewnym sprawował ks. Andrzej Danieluk – prefekt Katolickiego Gimnazjum i Liceum im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej.

13 października

Po Mszy św. o godz. 1800 parafianie przeszli w ostatniej w tym roku procesji fatimskiej. Tegoroczne nabożeństwa fatimskie gromadziły liczną rzeszę parafian. Idąc z zapalonymi lampionami ulicami osiedla i niosąc figurę Matki Bożej modlili się tajemnicami różańca ubogaconymi rozważaniami. Rozważania tradycyjnie przygotowywały parafialne grupy modlitewne. Październikowej procesji przewodniczył ks. Mikołaj Czernecki, a rozważania prowadziła młodzież oazowa.

16 października

Papież Benedykt XVI mianował księdza biskupa Henryka Tomasika nowym ordynariuszem Diecezji Radomskiej. 21 listopada 1992 r. ks. bp Tomasik został mianowany biskupem pomocniczym siedleckim. Sakrę biskupią przyjął 6 stycznia 1993 r. w Watykanie z rąk Jana Pawła II. Jako motto swojej posługi biskupiej przyjął słowa zaczerpnięte z Modlitwy Pańskiej: Adveniat Regnum Tuum – Przyjdź Królestwo Twoje!.

18 października

Światowy Dzień Misyjny rozpoczął w Polsce Tydzień Misyjny, inspirowany nauczaniem papieskim i nawiązujący do obecnego roku duszpasterskiego. Towarzyszyło mu hasło: Aby mieli życie. Według danych Komisji Episkopatu ds. Misji na dzień 10 czerwca 2009 r. na świecie pracuje 2115 misjonarzy. Większość z nich to osoby konsekrowane – 1138 księży i braci oraz 648 sióstr zakonnych.

Na misjach pracuje też 293 księży diecezjalnych. Ofiary zebrane na tacę zostały przeznaczone na potrzeby misjonarzy. Grupa parafian wyjechała do Gocławia na grób ks. Jana Packa. Tam też w parafii NMP Królowej Polski została odprawiona Msza św. w 7 rocznicę śmierci kapłana. W parafii po wszystkich Mszach św. odbywało się liczenie wiernych uczęszczających na niedzielną Eucharystię.

19 października

25 rocznica męczeńskiej śmierci Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki. Msza św. koncelebrowana w intencji rychłej beatyfikacji kapłana została odprawiona o godz. 1800. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Witkowski. Homilię o życiu i pracy duszpasterskiej kapelana Solidarności wygłosił ks. prałat Mieczysław Lipniacki. Uroczystości zakończyły się przed pomnikiem ks. Popiełuszki, gdzie odmówiono modlitwę o jego beatyfikację i złożono kwiaty.

25 października

W parafii gościł ks. dr Jacek Szostakiewicz – proboszcz nowo powstającej w Siedlcach parafii p.w. Błogosławionych Unitów Podlaskich. Wygłosił słowo Boże i zebrał ofiary na budowę kościoła. Pochodzący z parafii ks. Jacek został bardzo serdecznie przyjęty, a wygłoszona homilia poruszyła niejedno serce.

27 października

Inauguracja roku akademickiego w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, podczas której homilię wygłosił ks. dr Robert Nęcek – rzecznik prasowy Archidiecezji Krakowskiej.

1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół tego dnia wspomina nie tylko tych, którzy oficjalnie zostali uznani świętymi, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych. Parafia Chrystusa Miłosiernego przewodniczyła uroczystościom na cmentarzu parafialnym. Mszę św. celebrował ks. proboszcz Andrzej Witkowski w asyście proboszczów bialskich parafii.

W wygłoszonej homilii ks. proboszcz wskazał drogę, jaką powinien kroczyć człowiek w życiu doczesnym, aby osiągnąć życie wieczne. Dziś widzimy, że życie jest tylko pielgrzymką(…) Pielgrzymem jesteś. Od Boga wyszedłeś i do Boga powrócisz. A idziesz przez świat, by wśród walk i burz uświęcać się(…) Trzeba się spieszyć z czynieniem dobra(…) Jedno w życiu jest najważniejsze: abyś nie przegrał wieczności – mówił do licznie zgromadzonych wiernych.

Powołał się na słowa, które zawarł w jednej ze swoich katechez patron Roku kapłańskiego – św. Jan Maria Vianney: Błogosławioną powinnością i zadaniem człowieka jest modlitwa i miłość. Módlcie się i miłujcie: oto, czym jest szczęście człowieka na ziemi. Modlitwa rozszerza serce i czyni je zdolnym do miłowania Boga i bliźniego. Msza św. zakończyła się procesją i uroczystym błogosławieństwem.

2 listopada

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół wspomina w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów wiary. Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. Mszę św. o godz. 930 zakończyła procesja za zmarłych wewnątrz kościoła. Przez cały listopad różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach będzie odmawiany według ustalonego harmonogramu w dni powszednie o godz. 1730, a w niedzielę 10 min. przed każdą Mszą Św.

8 listopada

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, po raz pierwszy obchodzony w Polsce, był poświęcony chrześcijańskim wspólnotom w indyjskim stanie Orisa, które w ostatnim czasie stały się obiektem szczególnie brutalnych ataków ze strony hinduskich fanatyków. Tylko w minionym roku zamordowali oni ponad 100 chrześcijan, dopuszczając się ataków szczególnego okrucieństwa i bestialstwa. Ofiarami prześladowań padali i wciąż padają nie tylko katolicy, lecz także członkowie innych Kościołów i wspólnot chrześcijańskich.

Wszyscy cierpieli i cierpią dla imienia Chrystusa. Efektem tej fali prześladowań jest około 20 tys. rannych i dziesiątki tysięcy pozbawionych dachu nad głową. Zniszczono domy, szkoły, kościoły i budynki katechetyczne. Swoją rodzinną parafię odwiedził ks. Mirosław Stańczuk – od ośmiu lat proboszcz parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jarmolińcach i parafii Podwyższenia Krzyża w Jasionówce w diecezji kamieniecko – podolskiej na Ukrainie. Ksiądz Mirosław głosił słowo Boże i zbierał ofiary na remont zakrystii i sali katechetycznej w Jarmolińcach oraz na remont kościoła w Jasionówce.

11 listopada

91 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Msze św. w intencji ojczyzny sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800.

14 listopada

W radomskiej katedrze pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny z udziałem licznej rzeszy wiernych odbył się ingres biskupa Henryka Tomasika. W uroczystości wzięło udział 37 biskupów z Polski i zagranicy: Białorusi, Ukrainy, Rosji, oraz około 400 księży, w tym kapłani z Włoch, USA i Niemiec. Obecny był także nuncjusz apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk, abp Zygmunt Zimowski – przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Watykanie, abp Stanisław Nowak – metropolita częstochowski, metropolita lubelski abp Józef Życiński oraz biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

15 – 16 listopada

Trwające Dni Miłosierdzia połączone były z odpustem ku czci Matki Bożej Miłosierdzia przypadającym 16 listopada. Przypominały o tym, że wszyscy chrześcijanie potrzebują nadziei i miłości płynącej od Boga. Uroczysta suma odpustowa sprawowana była o godz. 1100. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. infułat Kazimierz Korszniewicz. Wraz z nim Mszę św. koncelebrowali: ks. prałat Stanisław Pawluczuk i o. Dariusz Miastkowski – gwardian Klasztoru oo. Kapucynów w Białej Podlaskiej. Ks. infułat, opierając się na historii Ostrej Bramy ukazał, jak wielkie znaczenie w dziejach narodu polskiego miało i ma wstawiennictwo Matki Bożej Miłosierdzia.

Wzywał: Dziś, gdy nad Bożymi prawdami i katolickimi wartościami biorą górę ateizm i powszechna laicyzacja, prośmy Maryję, aby zachowała wszystkich od złych wpływów. Oddajmy Jej nienarodzone dzieci, młodzież, małżeństwa, rodziny i chorych(…). Błagajmy Maryję, by wstawiała się za nami. Wieczorną Mszę św. odpustową sprawowaną o godz. 1800 celebrował opiekun duchowny Akademickiej Grupy Ewangelizacyjnej przy parafii św. Józefa w Siedlcach ks. Tomasz Bieliński w asyście ks. prałata Stanisława Pawluczuka i ks. Sławomira Matejka.

21 listopada

W Zespole Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza przy ul. Leszczynowej zgromadzili się kapłani i osoby świeckie z dekanatów: bialskiego – północ, bialskiego – południe, terespolskiego, międzyrzeckiego, łosickiego i janowskiego, aby wysłuchać katechezy w ramach diecezjalnego programu duszpasterskiego Chrzest w życiu i misji kościoła. Katechezę wygłosił koordynator formacji w Rejonie Bialskim ks. Paweł Siedlanowski. Nad całością czuwał ks. proboszcz Andrzej Witkowski.

22 listopada

Uroczystość Chrystusa Króla. Uroczystość ta ma uświadamiać, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem – Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.

Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Dlatego właśnie w codziennej modlitwie, którą zostawił sam Chrystus, chrześcijanie wołają z nadzieją: Przyjdź królestwo Twoje! Po sumie, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówiona została litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu.

Tego dnia przypadło wspomnienie św. Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Msza święta w intencji chóru Schola Cantorum Misericordis Christi została odprawiona o godz. 1700. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Grzegorz Stolarski – wykładowca filozofii w Akademii Podlaskiej. Grono scholi powiększyło się o 15 nowych śpiewaków, którzy złożyli uroczyste ślubowanie. Taca niedzielna przeznaczona była na potrzeby chóru.

28 listopada

Na Mszy św. o godz. 1800 zostały poświęcone wieńce adwentowe uplecione przez członków Kościoła Domowego. Wieniec, ozdobiony czterema świecami symbolizującymi cztery niedziele adwentowe, ustawiony został w pobliżu ołtarza. Zapalanie świec w kolejne niedziele Adwentu oznacza czuwanie i gotowość na przyjście Zbawiciela. Wiąże się to ze słowami Chrystusa: Ja jestem światłością świata, kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.

29 listopada

I Niedziela Adwentu rozpoczęła nowy rok liturgiczny, którego hasłem są słowa Bądźmy świadkami Miłości zachęcające, aby na nowo odczytać skarb wiary i zafascynować się nim, rozbudzić dynamizm ewangelizacyjny i budować solidarność społeczną. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. W okresie Adwentu, w każdą środę i sobotę o godz. 630 będą odprawiane Roraty.

Są to Msze święte ku czci Najświętszej Maryi Panny, a ich nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na początku: Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca, która symbolizuje obecność Maryi. Słowo Boże głosił pochodzący z parafii ks. Marek Jaśkowski, pracujący od trzech miesięcy w Tomsku na Syberii. Ksiądz Marek, nawiązując do rozpoczynającego się Adwentu dzielił się pierwszymi doświadczeniami posługi duszpasterskiej w parafii, której proboszczem jest ks. Andrzej Duklewski. Po Mszach św. zebrał ofiary do puszek na działalność misyjną.

1 grudnia

Kapłani i delegacja parafian wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Edwarda – ojca ks. Michała Pawlonki, które odbyły się w o godzinie 1200 w parafii Najświętszego Zbawiciela w Rykach.

6 grudnia

Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski podziękował za ofiary składane na rzecz parafii, złożył sprawozdanie z wykonanych w roku 2009 prac i przedstawił związane z nimi koszty.

W kościele:

 • organy (dębowa konstrukcja, piszczałki) – 105 tys. zł.
 • wymiana okien w zakrystii z drewnianych na aluminiowe z szybami antywłamaniowymi i antyrefleksyjnymi, założenie parapetów granitowych w zakrystii, dokończenie ocieplenia stropu na kościele, naprawa dzwonów,
 • zakup rzutnika do slajdów i odkurzacza – 21 tys. 400 zł.

W plebanii:

 • remont kuchni, pokoju stołowego, holu przy głównym wejściu, mieszkań wikariuszy, sali chóru, wymiana instalacji wodno –kanalizacyjnej, okien, drzwi, grzejników, budowa łazienki i spiżarni przy kuchni – 132 tys. 600 zł.

Stałe wydatki w parafii:

 • ogrzewanie kościoła i plebanii – 32 tys. 900 zł.
 • zużycie energii elektrycznej – 7 tys. 800 zł.
 • zakup komunikantów, wina mszalnego, oleju do świec – 3 tys. 700 zł.
 • ubezpieczenie kościoła, plebanii, terenu przy kościele, organisty, kościelnego, podatek od nieruchomości – 14 tys. 300 zł.

Stan kasy parafialnej – 70 zł.

Wydane pieniądze pochodziły z ofiar składanych: podczas wizyty duszpasterskiej, na tacę, 45 ofiar indywidualnych na organy w kwocie 14 tys. 400 zł. i przekazywanych przez sprzątających kościół. W roku 2010 będzie miało miejsce poświęcenie organów. Planowane jest również malowanie kościoła, na które przeznaczone będą ofiary na tacę składane raz w miesiącu.

Ksiądz proboszcz poinformował parafian, że w listopadzie miała miejsce kradzież rzutnika do slajdów i suszarki do rąk w toalecie. Od dłuższego czasu docierały również sygnały o przebywaniu w ciągu dnia w kościele osób profanujących miejsce święte. Po naradzie z Radą Parafialną, podjęto decyzję o zamykaniu kościoła. Otwarty będzie tylko przedsionek przy głównym wejściu.

8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Prawda o Niepokalanym Poczęciu Maryi jest dogmatem wiary. Ogłosił go uroczyście 8 grudnia 1854 r. bullą Ineffabilis Deus Pius IX. Uczynił to w Bazylice św. Piotra w Rzymie w obecności 54 kardynałów i 140 arcybiskupów i biskupów.

Pisał on tak: Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia – mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. Msze Św. sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800. O godzinie 1200 w Godzinie Łask modlitwie przewodniczyła grupa Nieustającego Różańca.

10 grudnia – 13 grudnia

Rekolekcje adwentowe. W czwartek, Mszą św. o godz. 1800 rozpoczęły się rekolekcje adwentowe, które głosił ks. dr hab. Marian Stepulak – pracownik Instytutu Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik katedry Psychoprofilaktyki Rodziny, autor licznych publikacji naukowych. Podczas rekolekcyjnych ćwiczeń duchowych parafianie mieli możliwość głębszego zastanowienia się nad prawdami wiary, odpowiedzi na głos Boga i odzyskania czystości duszy w sakramencie pojednania, aby móc godnie przygotować się na przyjście Zbawiciela.

W niedzielę, 13 grudnia, po raz czwarty w Polsce, po raz trzynasty na świecie i po raz pierwszy w Białej Podlaskiej, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia odbył się Dzień Palenia Świec – Dzień Pamięci Dzieci, które odeszły. Ten szczególny dzień rozpoczął się Mszą świętą o godz. 1700 . Po Eucharystii zostały zapalone światełka pamięci.

20 grudnia

W IV Niedzielę Adwentu, nawiązując do czytań mszalnych, kapłani przypominali, aby wierni w wirze świątecznej aktywności, nie zapomnieli o najważniejszym, o Jezusie, który ma narodzić się w każdym ludzkim sercu. Aby przy wigilijnym stole panowała atmosfera miłości i pojednania, by nie zabrakło przy nim miejsca dla ludzi samotnych, chorych i opuszczonych.

25 grudnia

Boże Narodzenie. Tajemnica Bożego Narodzenia polega na tym, że druga Osoba stała się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Nie przestając być Bogiem, Syn Boży stał się człowiekiem. Uroczystość Bożego Narodzenia wywodzi swój początek z Jerozolimy.

Ustalił się zwyczaj, że patriarcha udawał się z Jerozolimy w procesji do Betlejem, odległego o około 8 km.W Grocie Narodzenia odprawiał w nocy Mszę świętą. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Pamiątką jest dzisiejsza Pasterka. Uroczysta pasterka zgromadziła liczną rzeszę parafian i gości. Sprawowana była o północy, a rozpoczęła się Jutrznią o godz. 2330.

27 grudnia

Niedziela Świętej Rodziny. Święto zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy ustanowił je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża Aleksandra VII, biskup Francois Montmorency – Laval. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który 20 listopada 1890 r. wydał dekret aprobujący kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej. Papież Benedykt XV w 1921 roku rozszerzył uroczystość Świętej Rodziny na cały Kościół.

Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski serdecznie podziękował parafianom za ofiarę w kwocie 12 tys. 173 zł. złożoną na tacę w ubiegłą niedzielę. Pieniądze zostaną przeznaczone na malowanie kościoła. Skierował również słowa wdzięczności do młodzieży z KSM oraz do ks. Sławomira Matejka za pomoc przy ubieraniu żłóbka betlejemskiego i choinek na okres Bożego Narodzenia. Podziękował także rodzinie z ulicy Sidorskiej za ufundowanie dwóch choinek, które zostały umieszczone w prezbiterium.

28 grudnia

Uroczystość Świętych Młodzianków. W Białej Podlaskiej, podobnie jak w innych miastach diecezji siedleckiej, odbył się Marsz Życia organizowany przez Kościół Domowy. Rozpoczął się Mszą świętą w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, po której kapłani i grupa licząca około dwustu osób, odmawiając różaniec, przeszła ulicami miasta do kościoła św. Antoniego. Marsz w obronie życia zakończył się nabożeństwem ekspiacyjnym.

31 grudnia

Msza św. sprawowana o godz. 1600 zgromadziła parafian, którzy przyszli podziękować Panu Bogu za kończący się 2009 rok i prosić o potrzebne łaski w nadchodzącym 2010 roku. Bezpośrednio po Mszy św. odprawione zostało nabożeństwo dziękczynno –błagalne, podczas którego zgromadzeni w świątyni dziękowali za 119 dzieci, które w upływającym roku przyjęły Sakrament Chrztu, za 114 dzieci, które przystąpiły do I Komunii Świętej, za 148 młodych ludzi, którzy przystąpili do Sakramentu Bierzmowania, za 68 par, które zawarły sakramentalny związek małżeński. Wierni modlili się również o zbawienie wieczne dla 69 osób, które odeszły do Pana.

ROK 2010

1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczęła nowy 2010 rok. Msze św. sprawowane były jak w każdą niedzielę. O godz. 1230 została odprawiona Msza św. dziękczynno – błagalna w intencji solenizanta ks. prałata Mieczysława Lipniackiego, budowniczego świątyni i długoletniego proboszcza parafii.

6 stycznia

Święto Trzech Króli. Trzej Królowie to w tradycji chrześcijańskiej trzej Mędrcy ze Wschodu: Kacper, Melchior i Baltazar którzy udali się do Betlejem, aby oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisywany w Ewangelii przez św. Mateusza (Mt 2, 1-12), symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Bogiem Wcielonym. To jedno z najstarszych świąt w Kościele. W ikonografii od czasów wczesnochrześcijańskich Trzej Królowie są przedstawiani jako ludzie Wschodu w barwnych, często perskich szatach.

Pamiątką tej historii jest liturgiczna uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. sprawowane były o godz. 630, 930, 1600 i 1800.Podczas Eucharystii dokonywany był obrzęd poświęcenia kadzidła i kredy. Po powrocie do domów wierni oznaczyli kredą drzwi swoich mieszkań na znak, że przyjęli Wcielonego Syna Bożego. Ofiary na tacę przeznaczone zostały na potrzeby misjonarzy.

10 stycznia

Niedziela Chrztu Pańskiego. W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego Kościół ukazuje nową tajemnicę: chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Ewangeliści opowiadając o publicznej działalności Jezusa, relacje swe rozpoczynają od ukazania chrztu Jezusa dokonanego przez Jana Chrzciciela w wodach Jordanu. Jest to moment kiedy kończy się ukryte życie Jezusa w domu rodzinnym, a rozpoczyna się Jego publiczna działalność.

Po chrzcie otrzymanym od Jana, Bóg obdarza Jezusa mocą Ducha i ogłasza go swoim Jedynym Synem, którego wybrał do wypełnienia misji mesjańskiej. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Podczas Mszy św. o godz. 1230 poprzez przyjęcie sakramentu chrztu kolejna grupa nowo narodzonych dzieci została włączona do wspólnoty Kościoła. O godz. 1800 odbył się koncert kolęd w wykonaniu chóru parafialnego.

16 stycznia

Chór parafialny Schola Cantorum Misericordis Christi o godz. 1100 gościł z koncertem kolęd w Seminarium Duchownym w Drohiczynie, a o godz. 1900 w kościele księży Salezjanów w Sokołowie Podlaskim.

17 stycznia

O godz. 1800 rozpoczęły się katechezy neokatechumenalne prowadzące do dojrzałej wiary i pomagające odkryć przyjęty chrzest, a przez słowo Boże poznawać miłość Boga w życiu chrześcijanina. Niedzielna taca została przeznaczona na malowanie kościoła. Parafianie złożyli na ten cel 10 tys. 160 zł.

18 stycznia

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który trwał do 25 stycznia. Ekumeniczne modlitwy w kościołach różnych wyznań i refleksje nad wyzwaniami współczesnych wyznawców Chrystusa upływały pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii wg św. Łukasza: Wy jesteście tego świadkami. Są to słowa zmartwychwstałego Chrystusa do Jego uczniów.

23 stycznia

Wspomnienie Błogosławionych Męczenników Podlaskich. 24 stycznia mija 134 rocznica męczeństwa Unitów Podlaskich. W XIX wieku w Polsce na terenie zaboru rosyjskiego władze carskie usiłowały włączyć Kościół unicki do prawosławnego. Do miejscowości, gdzie mieszkańcy stawiali opór, kierowano kozaków. 24 stycznia 1874 r. oddział kozacki zaatakował obrońców świątyni w Pratulinie. W obronie wiary śmierć męczeńską poniosło 13 unitów: Wincenty Lewoniuk, Daniel Karmasz, Łukasz Bojko, Bartłomiej Osypiuk, Onufry Wasyluk, Filip Geryluk, Konstanty Bojko, Anicet Hryciuk, Ignacy Frańczuk, Jan Andrzejuk, Konstanty Łukaszuk, Maksym Hawryluk, Michał Wawryszuk.

Męczennicy Podlascy zostali beatyfikowani przez Ojca Świętego Jana Pawła II 6 października 1996 r. w 400 rocznicę ogłoszenia Unii Brzeskiej, która dała początek Kościołowi unickiemu. Parafianie z radością i ogromną wdzięcznością przyjęli wiadomość, że w tak szczególnym dla diecezjan dniu J.E. ks. biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski podniósł do godności kanonika proboszcza parafii Chrystusa Miłosiernego ks. Andrzeja Witkowskiego.

24 stycznia

12 stycznia najpotężniejsze od ponad 200 lat trzęsienie ziemi nawiedziło Haiti – jeden z najbiedniejszych krajów półkuli zachodniej. Żywioł zniszczył katedrę w Port-au-Prince, stolicy Haiti, oraz uszkodził wiele kościołów. Tysiące ludzi poniosło śmierć, a kolejne tysiące znalazło się bez dachu nad głową. Po każdej Mszy świętej zbierane były ofiary do puszek dla ofiar kataklizmu. Parafianie ofiarowali swoją pomoc składając na ten cel 8 tys. 170 zł.

25 stycznia

Uroczystość Nawrócenia św. Pawła. Szaweł urodził się w Tarsie około 5-10 roku po Chrystusie. Pochodził z żydowskiej rodziny silnie przywiązanej do tradycji. Byli niewolnikami, którzy zostali wyzwoleni. Szaweł odziedziczył po nich obywatelstwo rzymskie. Uczył się rzemiosła – tkania płótna namiotowego. Później przybył do Jerozolimy, aby studiować Torę. Gorliwość w strzeżeniu tradycji religijnej sprawiła, że mając około 25 lat stał się zdecydowanym przeciwnikiem i prześladowcą Kościoła. Uczestniczył jako świadek w kamienowaniu św. Szczepana. Około 35 roku z własnej woli udał się z listami polecającymi do Damaszku, aby tam ścigać chrześcijan.

U bram miasta olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? – Kto jesteś, Panie? – powiedział. A On: Jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Po nagłym, niespodziewanym i cudownym nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Św. Paweł, nazywany Apostołem Narodów, jest autorem 13 listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. Zginął śmiercią męczeńską przez ścięcie mieczem w roku 67. W Rzymie w IV wieku szczątki Pawła Apostoła złożono w grobowcu, nad którym wybudowano bazylikę św. Pawła za Murami. W ikonografii św. Paweł przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.

31 stycznia

Ksiądz kanonik Andrzej Witkowski w imieniu własnym i wszystkich kapłanów posługujących w parafii wyraził wdzięczność za życzliwe przyjęcie, wspólną modlitwę i okazaną gościnność podczas zakończonej 27 stycznia wizyty duszpasterskiej w domach parafian. Podziękował również za zebraną ofiarę na łączną kwotę 148 tys. 450 zł., która zostanie przeznaczona na potrzeby kościoła.

2 lutego

Ofiarowanie Pańskie. Tradycyjnie dzień ten nazywa się dniem Matki Bożej Gromnicznej. W ten sposób uwypukla się fakt przyniesienia przez Maryję małego Jezusa do świątyni. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na swoje ręce Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: Światłość na oświecenie pogan i na chwałę Izraela. Obchodom towarzyszyła procesja ze świecami. W Polsce święto Ofiarowania Pana Jezusa nabrało charakteru wybitnie maryjnego. Polacy widzą w Maryi tę, która sprowadziła na ziemię niebiańskie Światło i która tym Światłem broni i osłania od wszelkiego zła.

Dlatego gromnica brana jest do ręki, zwłaszcza w niebezpieczeństwach i godzinie śmierci. Msze św. sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800. Podczas Mszy św. o godz. 930 wewnątrz świątyni przeszła uroczysta procesja ze świecami. Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach i instytutach świeckich. Ofiary zebrane tego dnia na tacę zostały przekazane na potrzeby zakonów kontemplacyjnych.

7 lutego

Tradycyjnie w I Niedzielę Miesiąca o godz. 1900 w sali chóru odbył się Wieczór z Muzyką Sakralną. Na spotkanie zostali zaproszeni szczególnie ci, którzy angażują się w pomoc duchową i organizacyjną przed Krajowym Kongresem Pueri Cantores zaplanowanym na czerwiec bieżącego roku.

11 lutego

Wspomnienie NMP z Lourdes. W 1858 roku, w cztery lata po ogłoszeniu przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża objawiła się ubogiej pasterce, św. Bernadecie Soubirous, w Grocie Massabielskiej w Lourdes. 11 lutego 1858r. Bernadetta Soubirous wraz z siostrą i przyjaciółką udała się w pobliże Starej Skały Massabielle na poszukiwanie suchych gałęzi, aby rozpalić ogień w domu. Gdy została sama, usłyszała dziwny dźwięk podobny do szumu wiatru i zobaczyła światłość, z której wyłoniła się postać Pięknej Pani z różańcem w ręku. Odtąd objawienia powtarzały się. Podczas osiemnastu objawień, jakie miały miejsce w okresie od 11 lutego do 16 lipca Maryja wzywała do modlitwy i pokuty. Tego dnia przypada Światowy Dzień Chorego ustanowiony 13 maja 1992 r. przez papieża Jana Pawła II.

Ustanowienie przez Ojca Świętego Światowego Dnia Chorego zostało skierowane do całego Kościoła powszechnego jako wezwanie, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i ciele. O godz. 930 została odprawiona Msza św. w intencji wszystkich chorych i ich opiekunów. Podczas Eucharystii kapłani udzielali Sakramentu Namaszczenia Chorych. Przystąpiły do niego osoby, które ukończyły 60 lat i były w stanie łaski uświęcającej. O godzinie 1800 była sprawowana Msza św. dziękczynno – błagalna z okazji 28 rocznicy święceń kapłańskich proboszcza parafii ks. kan. Andrzeja Witkowskiego.

12 lutego

Podczas Mszy Św. o godz. 1800 pięć rodzin zostało uroczyście przyjętych do wspólnoty Domowego Kościoła, nad którą opiekę duchowną sprawuje ks. Michał Pawlonka. Do oazy rodzin dołączyły małżeństwa: Marcin i Katarzyna Hryniewicz, Sergiusz i Helena Nikitin, Sebastian i Iwona Sobczuk, Mariusz i Alicja Kondraciuk, Krzysztof i Monika Tarasiuk.

14 lutego

Rozpoczął się 43 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, który upływał pod hasłem Abstynencja jest darem miłości. To wyjątkowy czas solidarnej modlitwy oraz refleksji nad wciąż aktualnymi i bolesnymi problemami związanymi z nadużywaniem alkoholu, które dotykają wielu rodaków, wiele polskich rodzin i poszczególnych grup społecznych. Jest to również zachęta do odpowiedzialnego zaangażowania w dzieło troski o trzeźwość Polaków, a w sposób szczególny do budowania nowej obyczajowości poprzez odważne świadectwo abstynencji. Taca niedzielna przeznaczona została na malowanie kościoła. Zebrano na ten cel 9 tys. 230 zł.

15 lutego

Rozpoczęło się zimowisko dla dzieci ze szkoły podstawowej. Zajęcia z dziećmi były prowadzone przez młodzież oazową w sali chóru w godzinach od 900 do 1400. Nad całością czuwał ks. Mikołaj Czernecki.

17 lutego

Środa Popielcowa rozpoczęła okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości – Świąt Paschalnych. W Środę Popielcową, zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły. Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14 roku życia, a prawem o poście ścisłym – polegającym na spożyciu w ciągu dnia trzech posiłków, w tym jednego do syta – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60 roku życia.

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, modlitwę i jałmużnę. Msze św. w Środę Popielcową sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800. Podczas Eucharystii kapłani dokonali obrzędu posypania głów popiołem wypowiadając słowa z Pisma Świętego: Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz, lub Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

19 lutego

Rozpoczęły się nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Droga Krzyżowa powstała dla upamiętnienia cierpień Chrystusa, a zwłaszcza Jego Zbawczej męki i śmierci. Pielgrzymi przybywający do Jerozolimy, już od czasów starożytnych chętnie nawiedzali i rozważali drogę Męki Chrystusa. Szli kolejno od miejsca Jego modlitwy w Ogrójcu przez pałac Piłata, pretorium, aż na Golgotę i do Grobu Pańskiego. Do istoty nabożeństwa Drogi Krzyżowej należy rozważanie Męki Pańskiej przy czternastu stacjach. Dziś tradycję rozmyślania, budowania i nawiedzania czternastu stacji, która powstała w XVIII w., uzupełnia się coraz częściej dodatkiem piętnastej stacji, mówiącej o Zmartwychwstaniu Chrystusa Pana.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej sprawowane były w każdy piątek o godz. 900 i 1700. Rozważania stacji Drogi Krzyżowej przygotowywały i prowadziły formacje modlitewne skupione przy parafii: Kościół Domowy, Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, młodzież Ruchu Światło – Życie, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, siostry Kółek Różańcowych. Bezpośrednio po nabożeństwie odprawiana była Msza święta. W Godzinie Miłosierdzia o godz. 1500 śpiewano Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

21 lutego

Rdzennie polskim nabożeństwem są Gorzkie Żale. Nabożeństwo składa się z trzech części i wzorowane jest na modlitwie brewiarzowej. Śpiewane i znane jest ono tylko w Polsce. Autorem tekstu jest ks. Wawrzyniec Benik, misjonarz. Pierwszy drukowany tekst Gorzkich Żalów ukazał się w 1707 r. W tym też roku zostały one odśpiewane po raz pierwszy w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Kronikarz tamtych czasów nadmienia, że na to nabożeństwo przyszła cała Warszawa, wszystkie stany i najwyższe władze. Gorzkie Żale sprawowane były w każdą niedzielę o godz. 1630. Z nabożeństwem związane były kazania pasyjne, które głosił ks. Michał Pawlonka.

22 lutego

Święto Katedry świętego Piotra, Apostoła. Święto przypomina o tym, że Kościół jest powszechny, czyli katolicki i apostolski, a Rzym jest miejscem, gdzie św. Piotr złożył świadectwo wiary i miłości do Jezusa, oddając za Niego swoje życie. Ma również przypominać, że papieże jako biskupi Rzymu przewodzą Kościołowi z ustanowienia Chrystusa, a wierni powinni darzyć ich szacunkiem i posłuszeństwem.

4 marca

Święto św. Kazimierza, Królewicza. Urodzony w 1458 roku w Krakowie drugi syn Kazimierza Jagiellończyka łączył życie religijne z działalnością polityczną. Znany z dobroczynności, surowego trybu życia oraz głębokiej pobożności eucharystycznej i maryjnej św. Kazimierz stał się patronem tych, którzy podejmują służbę publiczną w państwie. Stawiany jako wzór konsekwencji w realizowaniu postanowień oraz miłosierdzia wobec potrzebujących i cierpiących mówił o sobie, że królewicz nie może nic przystojniejszego czynić, jak w ubogich służyć samemu Chrystusowi.

Relikwie świętego Kazimierza spoczywają w wileńskiej katedrze, a uroczystość ku jego czci obchodzona jest na Litwie jako święto państwowe. W ikonografii atrybutem świętego jest mitra książęca. Przedstawiany jest także ze zwojem w dłoni, na którym są słowa łacińskiego hymnu ku czci Matki Bożej: Omni die dic Mariae. Często można ujrzeć jego postać w stroju książęcym z lilią w ręku lub klęczącego przed drzwiami katedry.

7 marca

Parafianie rozpoczęli duchowe przygotowania do beatyfikacji sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, która będzie miała miejsce 6 czerwca w Warszawie. Uroczystościom na Placu Piłsudskiego przewodniczyć będzie legat papieski, arcybiskup Angelo Amato prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Po każdej Mszy św. można było nabyć książkę o księdzu Jerzym Popiełuszko, męczenniku za wiarę i wolność ojczyzny.

O godz. 1900 odbył się wieczór z muzyką sakralną.Z racji dwusetnej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina z okolicznościowym koncertem wystąpił Przemysław Bereziuk, uzdolniony student Uniwersytetu im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Kapłani podziękowali za ofiarę 4 tys. 600 zł. zebraną 21 lutego dla rodziny z parafii św. Anny w Białej Podlaskiej na odbudowę spalonego domu.

14 marca

Kapłani zwrócili się do parafian z prośbą o jałmużnę wielkopostną na rzecz Katolickiego Radia Podlasie, która zostanie przeznaczona na wyposażenie wozu transmisyjnego. Radio zapewniło o pamięci modlitewnej za wszystkich dobrodziejów.

19 marca

Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. Odnośnie życia świętego Józefa należy polegać na tym, co przekazały o nim Ewangelie. Święty Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida. Pomimo tego, że pochodził z takiego rodu, zarabiał na życie jako cieśla. Nie był on według ciała ojcem Jezusa Chrystusa. Był nim jednak według żydowskiego prawa jako małżonek Maryi. Zaręczony z Maryją stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił wówczas dyskretnie się usunąć, ale po nadprzyrodzonej interwencji wziął do siebie Maryję, a potem pokornie asystował w wielkich tajemnicach. Chociaż Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak według otoczenia św. Józef był uważany za Jego ojca.

On to kierował w drodze do Betlejem, nadawał Dzieciątku imię, przedstawiał Je w świątyni jerozolimskiej i uciekając do Egiptu ocalił przed prześladowaniem króla Heroda. Wyruszył również z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy na święto Paschy. Potem już się w Ewangelii nie pojawia. W ikonografii św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski oraz bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka, miska z kaszą, lampa i winorośl.

21 marca

Taca niedzielna po raz kolejny została przeznaczona na malowanie kościoła. Parafianie złożyli na ten cel ofiarę w kwocie 10 tys. 760 zł. Słowa podziękowania skierowane zostały do sióstr z Kółek Różańcowych, które złożyły ofiary na kwiaty do grobu Pańskiego.

25 marca

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800. Podczas każdej Mszy św. istniała możliwość przyjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Eucharystia sprawowana o godz. 1800 rozpoczęła rekolekcje wielkopostne, których celem było przygotowanie do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Nauki rekolekcyjne głosił pochodzący z parafii ks. dr Jacek Szostakiewicz, proboszcz nowo utworzonej parafii pw. Błogosławionych Unitów Podlaskich w Siedlcach.

Parafianie uważnie słuchali kazań rekolekcyjnych, których wiodącym hasłem były słowa Chrystusa przytoczone w liście świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków Oto idę pełnić Twoją wolę, Panie. To jedno zdanie, posiada bardzo szeroki kontekst i uświadamia każdemu chrześcijaninowi, że powinien wypowiadać je całym swoim życiem, tak jak czynił to Jezus Chrystus i Jego Matka. Przyjęcie woli Boga staje się bowiem koniecznym warunkiem do osiągnięcia zbawienia.

28 marca

Niedziela Palmowa rozpoczęła Wielki Tydzień. Nazwa tego dnia pochodzi od wprowadzonego w XI w. zwyczaju święcenia palm. Liturgia wspomina uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy, bezpośrednio poprzedzający Jego Mękę i Śmierć na Krzyżu. Witające go tłumy rzucały na drogę płaszcze oraz gałązki, wołając: Hosanna Synowi Dawidowemu. O uroczystym wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Samo to świadczy, jak wielką rangę przywiązują do tego wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. Palmy w Polsce zastępują często gałązki wierzbowe z baziami.

Po ich poświęceniu zatyka się je za krzyże i obrazy, by strzegły domu od nieszczęść i zapewniały błogosławieństwo Boże. Wtykano także palmy na pola, aby Pan Bóg strzegł zasiewów i plonów przed gradem, suszą i nadmiernym deszczem. Poświęcenie palm przyniesionych do świątyni miało miejsce na wszystkich Mszach świętych. Uroczysta procesja z palmami wokół kościoła przeszła podczas Mszy św. o godz. 1100. Po każdej Mszy św. młodzież rozprowadzała świece wielkanocne. Dochód ze sprzedaży przeznaczony został dla osób w trudnej sytuacji materialnej.

O godz. 1900 wyruszyła Droga Krzyżowa, w której uczestniczyli mieszkańcy Białej Podlaskiej. Procesja przeszła z parafii Chrystusa Miłosiernego do parafii Wniebowzięcia NMP. Rozważania prowadziła wspólnota Kościoła Domowego z parafii Chrystusa Miłosiernego.

29 – 31 marca

Poniedziałek, wtorek i środa Wielkiego Tygodnia są dniami szczególnie poświęconymi sakramentowi pojednania. Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy włącznie Pan Jezus w ciągu dnia przebywał w Jerozolimie i nauczał w świątyni, a na noc udawał się do odległej o około 3 km Betanii, aby tam przenocować. W Wielki Poniedziałek w drodze do Jerozolimy Chrystus uczynił uschłym figowe drzewo za to, że nie znalazł na nim owocu, a tylko same liście. Kiedy wszedł na plac świątyni i zobaczył tam kupców handlujących towarami i bydłem, wypędził ich.

W Wielki Wtorek Pan Jezus prowadził najgwałtowniejsze polemiki ze starszyzną żydowską, które zakończył wielokrotnym biada, rzuconym na swoich zatwardziałych wrogów. W wielkiej mowie eschatologicznej zapowiedział całkowite zniszczenie Jerozolimy oraz koniec świata, jaki zamknie dzieje ludzkości. Zapowiedział także swoje powtórne przyjście na ziemię w chwale. W przypowieści o roztropnym słudze, o mądrych i głupich pannach i o talentach nawoływał do czujności. Wielka Środa ma bezpośredni już kontakt z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Piątku. Sanhedryn na tajnej naradzie postanowił za wszelką cenę zgładzić Jezusa. Judasz ofiarował Wielkiej Radzie Żydowskiej swoją pomoc za srebrniki, przyrzekając śledzić Chrystusa, a gdy Jezus będzie sam, umożliwić Jego pojmanie.

1 kwietnia

Wielki Czwartek. Liturgia Kościoła wprowadza w tajemnicę Wieczerzy Pańskiej Wielkiego Czwartku, który rozpoczyna Triduum Paschalne. Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Triduum rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania. Jezus, zasiadając do swej ostatniej w życiu Paschy, wypowiedział znamienne słowa: Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał. Był to dzień pożegnania i rozstania się z Apostołami, dzień okazania wzruszającej miłości i pokory Syna Bożego, dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa. Nad chlebem i winem, pokarmami tradycyjnymi dla Żydów, spoczęło Jego błogosławieństwo i słowa przemiany: Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje, Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza”.

Po raz pierwszy w niepojęty, tajemniczy sposób Bóg Człowiek stał się pokarmem dla ludzi. Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy ustanowił kapłaństwo. Nakazał powtarzać, uobecniać Eucharystię jako Ofiarę i Ucztę: To czyńcie na Moją pamiątkę. Dziś wszyscy kapłani wypełniają to polecenie, sprawując Najświętszą Ofiarę. Kapłaństwo jest uczestniczeniem w kapłaństwie Chrystusa, który jest jedynym, Najwyższym Kapłanem. Po Ostatniej Wieczerzy Chrystus modlił się całą noc w Ogrójcu.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia w kościołach urządza się miejsca przechowania, gdzie przenoszony jest Najświętszy Sakrament. Koncelebrowana Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczęła się o godz. 1800. Eucharystii przewodniczył ks. kanonik Andrzej Witkowski. Na wstępie przedstawiciele grup parafialnych, występując w imieniu całej wspólnoty, wyrazili kapłanom wdzięczność za ich ofiarną posługę. Zostały złożone płynące z głębi serc życzenia i wręczone kwiaty. Homilię wygłosił Ks. Mikołaj Czernecki. Po Eucharystii Najświętszy Sakrament przeniesiono w uroczystej procesji do Kaplicy Przechowania i obnażono ołtarz. Adoracja trwała do godz. 2200. O godz. 2030 adorację prowadziła młodzież Ruchu Światło – Życie.

2 kwietnia

Wielki Piątek. Wielki Piątek jest jedynym dniem w roku, w którym nie jest sprawowana ofiara Mszy św. W dniu śmierci Jezusa, który złożył Ojcu ofiarę ze swego życia, Kościół nakazuje kontemplować mękę i śmierć Jezusa na krzyżu. Bolesna śmierć Chrystusa nie była owocem przypadku czy zbiegu nieszczęśliwych okoliczności. Należała ona do zamysłu Bożego. Golgota w świetle Ewangelistów to nie tylko boleść męki i śmierć Syna Bożego. Krzyż Jezusa przemienił świat, dokonał nawrócenia ludzi. Ofiara Jezusa pozostała skuteczna. Skruszonemu łotrowi obiecał raj: Dziś będziesz ze Mną w raju.

Już w momencie śmierci na krzyżu dokonało się zbawienie grzeszników. Konający Jezus przebaczył tym, którzy Go krzyżowali. Umierający Jezus zwyciężył zło i grzech. Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części: liturgii Słowa, adoracji Krzyża, Komunii świętej i procesji z Najświętszym Sakramentem do grobu Pana Jezusa. Dzień ten jest przesycony głębokim smutkiem, który jednak łagodzi chrześcijańska nadzieja. Uczestnicząc w Liturgii, chrześcijanin daje świadectwo wiary i staje pod krzyżem, by prosić o miłosierdzie i przebaczenie dla siebie i całego świata.

Patrzy także na krzyż z miłością i dziękczynieniem, bo jest on źródłem wszystkich błogosławieństw i przyczyną wielu łask. Za udział w adoracji Krzyża można uzyskać odpust zupełny. Po adoracji Krzyża, aż do Wigilii Paschalnej należy przed Krzyżem przyklękać. Zebrane ofiary pieniężne są przekazywane na utrzymanie grobu Pana Jezusa w Jerozolimie. Liturgii, rozpoczętej o godz. 1700 przewodniczył ks. Michał Pawlonka.

3 kwietnia

Wielka Sobota. Jest to dzień szczególny dla każdego chrześcijanina. W Kościele trwa nastrój przeżywania Paschy. Wierni przynoszą do poświęcenia pokarmy wielkanocne i modlą się przy grobie Pańskim. To dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Ołtarz pozostaje nadal obnażony i nie odprawia się Mszy świętej. Czas między śmiercią Chrystusa a zmartwychwstaniem określa prawda wiary o Jego zstąpieniu do krainy umarłych. Rankiem w Wielki Piątek oraz w Wielką Sobotę w wielu kościołach odprawiane są ciemne jutrznie, czyli modlitwy brewiarzowe o specjalnej, dostosowanej do poszczególnych dni Triduum treści. Jedyna Eucharystia zostaje odprawiona wieczorem i jest już Mszą paschalną Niedzieli Zmartwychwstania.

Liturgia Wigilii Paschalnej jest najważniejszą celebracją roku liturgicznego. Składa się ona z czterech części: liturgii światła, liturgii Słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej. Cały Kościół, ogłaszając przejście Pana ze śmierci do życia raduje się, śpiewając wielokrotnie Alleluja i wzywa każdego wierzącego do radosnego chwalenia Boga. Uczestnicząc w Liturgii Wigilii Paschalnej, wszyscy wierzący z radością witają przychodzącego Chrystusa, który pragnie obdarować paschalną nadzieją, że kiedyś przeprowadzi każdego ze śmierci do życia. Obchody Wielkiej Nocy rozpoczynają się w nastroju radości, który trwa przez pięćdziesiąt następnych dni.

W Wielki Piątek i w Wielką Sobotę o godz. 900 sprawowane były ciemne jutrznie z udziałem młodzieżowego chóru parafialnego. Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę odbywało się: w świątyni co godzinę od godz. 700 do godz. 1400, na ul. Sidorskiej o godz. 1100 i w Czosnówce o godz. 1145. Uroczysta celebracja Wigilii Paschalnej rozpoczęła się o godz. 2000. Mszy św. przewodniczył ks. Sławomir Matejek.

4 kwietnia

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. O godz. 600, w niedzielny, zimny poranek Zmartwychwstania Pańskiego licznie zgromadzeni parafianie i goście przybyli do świątyni, aby zobaczyć, że grób Jezusa jest pusty, a On prawdziwie zmartwychwstał. Wśród bicia dzwonów, z pieśnią Wesoły nam dzień dziś nastał, trzykrotnie okrążyli kościół w procesji rezurekcyjnej. Poranna Msza św. po procesji rezurekcyjnej była drugą Mszą św. w dniu Zmartwychwstania Pańskiego. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Witkowski, homilię wygłosił pochodzący z parafii ks. Grzegorz Marczuk. Nieszporami o godz. 1800 zakończyło się Triduum Paschalne.

5 kwietnia

Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. sprawowane były wg porządku niedzielnego. Ksiądz proboszcz podziękował wszystkim, którzy czynnie włączyli się w celebrację Triduum Paschalnego: służbie liturgicznej, chórowi, osobom świeckim a także ks. Mikołajowi Czerneckiemu i młodzieży Ruchu Światło – Życie za pomoc w dekoracji kościoła i przygotowaniu grobu Pańskiego.

9 kwietnia

Eucharystią o godz. 930 rozpoczęło się czterdziestogodzinne nabożeństwo przed odpustem Miłosierdzia Bożego. Po Mszy św. został wystawiony Najświętszy Sakrament i rozpoczęła się adoracja. O godz. 1200 modlitwę Anioł Pański i różaniec prowadziło Koło Żywego Różańca Kobiet, od godz. 1600 do godz. 1700 adorację prowadziło Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie.

10 kwietnia

Kolejny dzień czterdziestogodzinnego nabożeństwa rozpoczął się Mszą św. o godz. 930. O godz. 1200 modlitwę Anioł Pański i różaniec prowadziło Bractwo Różańcowe Mężczyzn, od godz. 1600 do godz. 1700 adorację prowadziła wspólnota Domowego Kościoła. Wigilia Niedzieli Bożego Miłosierdzia podobnie jak pięć lat wstecz, kiedy do domu Ojca odszedł papież Jan Paweł II, na zawsze pozostanie w pamięci Polaków. O godz. 841 czasu polskiego samolot Tu-154M, na pokładzie którego znajdowało się 96 osób udających się na uroczystości związane z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej, rozbił się przy próbie lądowania we mgle, 1050 metrów od lotniska Smoleńsk – Siewiernyj w Smoleńsku.

Katastrofy nikt nie przeżył. Zginęli: prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, jego małżonka Maria Kaczyńska, ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, szefowie polskich instytucji państwowych, przedstawiciele Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, duchowieństwa z biskupem polowym Tadeuszem Płoskim na czele, najwyżsi dowódcy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele Rodzin Katyńskich a także funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu i członkowie załogi samolotu. Wkrótce po ukazaniu się pierwszych informacji tłumy ludzi gromadziły się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, by złożyć hołd ofiarom. Nikt nie krył wzruszenia zaistniałą sytuacją.

Składano kwiaty, palono znicze, odmawiano modlitwy. Od 10 do 18 kwietnia ogłoszono żałobę narodową w na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Polacy wywiesili flagi narodowe przepasane kirem. W kościołach gromadzili się wierni, aby uczestniczyć w Mszach świętych i nabożeństwach w intencji ofiar katastrofy i ich rodzin. O godz. 2000 w 5 rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II młodzież KSM prowadziła modlitwę w intencji beatyfikacji papieża. O godz. 2030 rozpoczęła się modlitwa różańcowa za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem, a o godz. 2100 w tej samej intencji została odprawiona Msza święta. Eucharystii przewodniczył ks. Michał Pawlonka.

11 kwietnia

Niedziela Miłosierdzia Bożego. Kościół katolicki obchodził w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ustanowione przez Jana Pawła II Święto Miłosierdzia Bożego. Kult Bożego Miłosierdzia związany jest z objawieniami skromnej zakonnicy ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, Faustyny Kowalskiej, której w 1935 roku objawił się Jezus, polecając jej by głosiła orędzie o Bożym Miłosierdziu całemu światu. Jestem miłością i miłosierdziem samym – mówił o sobie Jezus, prosząc siostrę Faustynę, żeby ogłosiła to orędzie całemu światu.

Pan Jezus wskazał Faustynie pięć sposobów, jakimi ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata: koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: Jezu, ufam Tobie, modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia – o godz. 1500, obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem. W parafii odbyły się uroczystości odpustowe, które poprzedziła Nowenna odprawiana od Wielkiego Piątku. Sumie odpustowej sprawowanej o godz. 1230 przewodniczył dziekan Dekanatu Biała Podlaska Południe ks. prałat Ryszard Kardas, a homilię wygłosił ks. dr hab. Marian Stepulak kierownik katedry Psychoprofilaktyki Rodziny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Zgromadzeni na Eucharystii parafianie i goście w swojej modlitwie polecali Miłosierdziu Bożemu Ojczyznę, prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego małżonkę oraz wszystkie osoby, które zginęły w katastrofie samolotu rządowego, a także rodziny pogrążone w żałobie po stracie swoich najbliższych. Po każdej Mszy św. z racji czterdziestogodzinnego nabożeństwa było wystawienie Najświętszego Sakramentu. O godz. 1800 odprawione zostały nieszpory kończące Oktawę Wielkanocy.

18 kwietnia

Rozpoczął się Drugi Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego inicjatorem jest stowarzyszenie Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II. Hasłem przewodnim pochylenia się nad Biblią była synteza dwóch wersów z listu św. Pawła do Hebrajczyków: Patrzmy na Jezusa – miłosiernego i wiarygodnego Arcykapłana. Jezus został ukazany jako ten, który złożył z siebie ofiarę usuwającą grzechy świata. Składając ją stał się jedynym i wiecznym arcykapłanem Nowego Przymierza, jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, między niebem a ziemią. Tematyka nawiązywała do ogłoszonego w Kościele powszechnym roku refleksji i zadumy nad tajemnicą kapłaństwa Chrystusowego, objawiającego się zarówno w kapłaństwie służebnym, jak i powszechnym wszystkich wiernych ochrzczonych.

Tydzień Biblijny to czas, kiedy w szczególny sposób należy zwracać uwagę na rolę, miejsce i znaczenie Pisma Świętego w życiu całego Kościoła, ale przede wszystkim w życiu każdego chrześcijanina. O godz. 1230 została odprawiona Msza św. w intencji ofiar katastrofy i ich rodzin. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Andrzej Witkowski. W skierowanym do wiernych słowie powiedział: Tragedia, jaka dotknęła Polaków po tragicznej śmierci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jego małżonki oraz towarzyszących im osób w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zrodziła w nas ból i cierpienie. Dni żałoby narodowej stały się dla nas czasem refleksji i zadumy nad sensem ludzkiego istnienia. Nie jesteśmy zdolni sami zrozumieć tego co się stało. Dlatego przychodzi do nas Jezus Zmartwychwstały i tak jak uczniom swoim, tak i nam mówi, że jest pośród nas, żyje i chce umocnić naszą wiarę i ufność. Bo to wiara nie pozwala nam poddawać się zwątpieniu, ale zwrócić się do Bożego Miłosierdzia i trwać w nadziei, która zawieść nie może.

Polecajmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem i módlmy się za rodziny tragicznie zmarłych. O godz. 1900 odbył się I Koncert Wielkanocny. Wystąpił Chór Pracowników i Studentów Politechniki Białostockiej Polifonia pod dyrekcją Marty Zinkiewicz. Koncert prawosławnej muzyki wielkanocnej był poświęcony ofiarom katastrofy, w której zginął również arcybiskup Miron Chodakowski, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego. Po koncercie zostały wyczytane imiona i nazwiska 96 zmarłych, odmówiony Wieczny odpoczynek i każdemu z nich został zapalony znicz. Znicze zostały przeniesione przez młodzież chóru parafialnego i ustawione przy pomnikach Sług Bożych: ks. Jerzego Popiełuszki i ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także uformowane w kształcie krzyża przed dębem przywiezionym z Katynia przez ks. prałata Mieczysława Lipniackiego.

Tego też dnia oczy wszystkich Polaków skierowane były na Kraków. O godz. 1400 w Bazylice Mariackiej rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe pary prezydenckiej z udziałem rodziny, zagranicznych delegacji i najwyższych władz państwowych. Mszy św. przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Homilię wygłosił, w imieniu nieobecnego kardynała Angelo Sodano, nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk. Trumny z ciałami Lecha i Marii Kaczyńskich zostały złożone w podziemiach katedry na Wawelu we wspólnym alabastrowym sarkofagu pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w przedsionku krypty Józefa Piłsudskiego.

23 kwietnia

Uroczystość św. Wojciecha – Patrona Polski. Święty Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski, obok NMP Królowej Polski i świętego Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika. Ku czci świętego Wojciecha zostały zrobione słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 płaskorzeźbach wykonanych w brązie są przedstawione sceny z jego życia. Drzwi gnieźnieńskie pochodzą z XII wieku. W ikonografii występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem. Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.

25 kwietnia

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Jego hasło: Świadectwo wzbudza powołania, to jednocześnie temat orędzia Benedykta XVI na tę okazję. Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 roku papież Paweł VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji powołań. Taca niedzielna w kwocie 9 tys. 670 zł została przeznaczona na malowanie kościoła. O godz. 1900 odbył się II Koncert Wielkanocny. Wystąpił Kwartet Dęty La Spiritata z Warszawy w składzie: Paweł Zadrożniak – trąbka Marcin Zarzycki – trąbka, Marta Kraska – róg, Ewa Harasimiuk – puzon.

1 maja

Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika jako wzoru i patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień Świętem Józefa Rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od 1892 roku, świętu pracy. Odtąd dzień 1 maja jest radosnym świętem, akcentującym szczególną godność i znaczenie pracy, jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej roli w duchowym rozwoju człowieka, a także okazją do złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści.
Rozpoczęły się nabożeństwa majowe, które będą sprawowane w dni powszednie: od poniedziałku do piątku o godz. 1740, w soboty po Mszy św. o godz. 1800, natomiast w niedziele o godz. 1640.

2 maja

W ramach Radiowej Niedzieli parafię odwiedził ks. Dariusz Denisiuk, sekretarz redakcji Katolickiego Radia Podlasie. Głosił słowo Boże i zbierał ofiary na potrzeby diecezjalnej rozgłośni katolickiej. O godz. 1500 spotkał się z Oddziałem Parafialnym Koła Przyjaciół KRP. W spotkaniu udział wzięli: proboszcz parafii ks. kanonik Andrzej Witkowski, asystent kościelny Oddziału ks. Sławomir Matejek oraz członkowie Koła. O godz. 1900 wystąpił chór parafialny Schola Cantorum Misericordis Christi z Koncertem Maryjnym kończącym tegoroczny cykl Koncertów Wielkanocnych. Ofiary zbierane po koncertach zostały przeznaczone na organizację Kongresu Pueri Cantores.

3 maja

Uroczystość NMP Królowej Polski. Tytuł Matki Bożej jako Królowej Narodu Polskiego sięga drugiej połowy XIV wieku. Grzegorz z Sambora nazywał Maryję Królową Polski i Polaków. Teologiczne uzasadnienie tytułu Królowej pojawiło się w XVII wieku po zwycięstwie odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej szczególnej obronie.

W czasie podniesienia król zszedł z tronu, złożył berło i koronę, i padł na kolana przed wielkim ołtarzem. Zaczynając od słów: Wielka Boga – Człowieka Matko, Najświętsza Dziewico, ogłosił Matkę Bożą szczególną Patronką Królestwa Polskiego. Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu papieskimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. Eucharystia sprawowana była wg porządku niedzielnego. Podczas każdej Mszy św. odnawiane były Jasnogórskie Śluby Narodu.

6 maja

Święto św. Jakuba i Filipa Apostołów. Filip pochodził z Betsaidy nad Jeziorem Galilejskim. Był uczniem Jana Chrzciciela. Powołany przez Jezusa został jednym z dwunastu Jego uczniów W ikonografii św. Filip przedstawiany jest z krzyżem, z pastorałem i zwojem. Czasami trzyma w ręku kamienie – znak męczeństwa. Towarzyszy mu anioł. Jakub, zwany Młodszym lub Mniejszym był synem Kleofasa i Marii, rodzonym bratem św. Judy Tadeusza, krewnym Jezusa. W katalogach Apostołów jest wymieniany na jednym z ostatnich miejsc, co oznacza, że przyłączył się do grona Apostołów najpóźniej. Pochodził z Nazaretu.

Po zmartwychwstaniu Jezusa, Jakub wyróżniał się wśród Apostołów jako przewodniczący gminy chrześcijańskiej w Jerozolimie. W ikonografii św. Jakub przedstawiany jest w tunice i płaszczu, z mieczem oraz księgą. Czasami jako biskup rytu wschodniego. Jego atrybutami są także: halabarda, kamienie, korona w rękach, torba podróżna i zwój.

8 maja

Uroczystość św. Stanisława biskupa męczennika. O św. Stanisławie pisał pierwszy historyk polski, Gall Anonim i błogosławiony Wincenty Kadłubek, który jako biskup krakowski mógł mieć bliższe informacje o swoim poprzedniku. Chociaż kult św. Stanisława istniał od dawna, to jednak jego kanonizacją zajął się formalnie dopiero biskup krakowski, Iwo Odrowąż w 1229 roku. On to polecił dominikaninowi Wincentemu z Kielc, aby napisał żywot Stanisława. Tego bowiem przede wszystkim żądał Rzym do kanonizacji. W ciągu wieków przywoływano legendę o zrośnięciu się rozsieczonego ciała św. Stanisława. Kult Świętego odegrał w XIII i XIV wieku ważną rolę historyczną jako czynnik kształtowania się myśli o zjednoczeniu Polski.

Wierzono, że w ten sam sposób, jak ciało św. Stanisława, połączy się i zjednoczy podzielone wówczas na księstwa dzielnicowe Królestwo Polskie. Święty Stanisław jest głównym patronem Polski. Jan Paweł II nazwał go patronem chrześcijańskiego ładu moralnego. W ikonografii przedstawiany jest w stroju pontyfikalnym z pastorałem. Jego atrybutami są: miecz, palma męczeńska, u stóp wskrzeszony Piotrowina. Bywa ukazywany z orłem – godłem Polski. Tego dnia parafianie prosili o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla ks. prałata Stanisława Pawluczuka. Mszę św. w intencji solenizanta odprawił ks. proboszcz Andrzej Witkowski.

12 maja

O godz. 1830 pod przewodnictwem ks. biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana, podczas której 82 uczniów trzecich klas gimnazjalnych przystąpiło do Sakramentu Bierzmowania. Przygotowaniem do sakramentu zajmował się ks. Mikołaj Czernecki, uświadamiając młodym ludziom, że przyjęcie Sakramentu Bierzmowania czyni ich jeszcze bardziej dziećmi Bożymi, jeszcze ściślej jednoczy z Chrystusem i z Jego Kościołem, a dzięki łasce Ducha Świętego mogą stawać się gorliwymi świadkami wiary.

13 maja

W liturgii kościoła katolickiego przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, nawiązujące do objawień Matki Bożej w Fatimie, które rozpoczęły się od 13 maja 1917 r. kiedy to trójce pobożnych dzieci ukazała się Cudowna Pani i prosiła o nawrócenie, przestrzegała przed złem, a także zachęcała do modlitwy różańcowej: Odmawiajcie codziennie różaniec, aby wyprosić pokój dla świata. Procesja fatimska z udziałem mieszkańców Białej Podlaskiej przeszła z parafii Świętej Anny do parafii Świętego Michała Archanioła.

14 maja

Święto św. Macieja Apostoła. Z Dziejów Apostolskich wynika, że Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apostołów do ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie. Maciejowi udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk. W ikonografii przedstawiany jest w długiej, przepasanej tunice i w płaszczu. Jego atrybuty to: halabarda, księga i krzyż oraz kamienie, miecz, topór i włócznia, którymi miał być dobity.

Parafialny chór Schola Cantorum Misericordis Christi, jako jedyny reprezentował kościół rzymskokatolicki na 29 Międzynarodowym Festiwalu Hajnowskie Dni Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce, gdzie zajął drugie miejsce w kategorii chórów dziecięco – młodzieżowych. Pierwszej nagrody w tej kategorii nie przyznano. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział dwadzieścia dziewięć chórów z jedenastu krajów. Zespoły były oceniane przez jedenastoosobowe międzynarodowe jury.

16 maja

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego była dniem imienin gospodarza parafii ks. kanonika Andrzeja Witkowskiego, którego patronem jest męczennik jezuita św. Andrzej Bobola. Kapłani posługujący w parafii oraz wierni ofiarowali w intencji ks. proboszcza Msze święte, wręczali kwiaty i składali życzenia polecając czcigodnego solenizanta Miłosiernemu Bogu i opiece Matki Najświętszej. Taca niedzielna w kwocie 10 tys. 290 zł. została przeznaczona na rozpoczęte w maju malowanie kościoła.

20 maja

Ósma rocznica przyjęcia Sakry Biskupiej przez księdza biskupa ordynariusza Zbigniewa Kiernikowskiego. Sakry biskupiej udzielił Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej kardynał Angelo Sodano, w Święto Matki Kościoła 20 maja 2002 roku w Bazylice św. Piotra w Rzymie. W związku z tym wydarzeniem, mając na uwadze fakt, że ksiądz biskup przebywał w szpitalu, gdzie przeszedł operację, duszpasterze i wierni w intencji pasterza diecezji szczególnie w tym dniu odmawiali modlitwę: Wszechmogący, wieczny Boże, źródło życia ludzkiego, Kościół siedlecki pełen pokory staje przed Tobą w ufnej modlitwie za swego Pasterza, Biskupa Zbigniewa, którego obdarzyłeś krzyżem choroby i cierpienia.

Prosimy Cię, abyś dał naszemu Biskupowi silną wiarę oraz moc do przyjmowania wszystkiego, co od Ciebie pochodzi, aby był dla nas znakiem wielkiego zaufania i oddania Ci swojego życia. Dozwól, abyśmy patrząc na pełną zawierzenia postawę naszego Pasterza, mogli zobaczyć Twoją chwałę. Matko Najświętsza, Matko wszystkich kapłanów, miej w swojej opiece Biskupa Zbigniewa. Amen. Ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie przekazał podziękowania wszystkim diecezjanom, którzy wspierali go w tym trudnym czasie.

22 maja

W sanktuarium Maryjnym w Leśnej Podlaskiej odbył się kolejny Kongres Eklezjologiczny podsumowujący roczną pracę formacyjną w rejonie bialskim z programem Chrzest w życiu i misji Kościoła. Odpowiedzialnym za głoszenie katechez w rejonie był ks. Paweł Siedlanowski. W Kongresie udział wzięło około 120 osób z sześciu dekanatów: bialskiego północ, bialskiego południe, janowskiego, łosickiego, międzyrzeckiego i terespolskiego. Kongres rozpoczęła Modlitwa Przedpołudniowa z Liturgii Godzin. Przewodniczył jej ks. kan. Marian Daniluk – dziekan dekanatu Biała Podlaska Północ.

W jaki sposób tegoroczne katechezy przyczyniły się do pogłębienia wiary ludzi z rejonu bialskiego można było usłyszeć podczas Godziny Świadectw, którą prowadził ks. Marek Paluszkiewicz, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego. Parafię Chrystusa Miłosiernego reprezentowali: ks. proboszcz Andrzej Witkowski, p. Anna Kuszpit i p. Zdzisław Semeniuk.

23 maja

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczął przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom. Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa tej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych.

Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany został Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa. Za pobożne i publiczne odśpiewanie całego hymnu: O Stworzycielu Duchu, przyjdź… można było dostąpić odpustu zupełnego. W parafii słowo Boże głosili delegaci Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach pochodzący z Białej Podlaskiej: diakon Paweł Żukowski z parafii św. Anny i kleryk Marek Weresa z parafii Błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Ofiary zebrane na tacę zostały przeznaczone na potrzeby seminarium. Po Mszy św. o godz. 1700 chór parafialny Schola Cantorum Misericordis Christi zaprezentował utwory muzyki cerkiewnej, które wykonał na festiwalu w Hajnówce.

24 maja

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. W 1968 r.

Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: Matko Kościoła, módl się za nami. Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego. Msze św. sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800.

25 maja

O godz. 1200 w kościele Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim ks. prałat Jan Jaworski dokonał instalacji kanonickiej proboszcza parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej ks. Andrzeja Witkowskiego. Po przywitaniu nowo mianowanego kanonika honorowego Kapituły Janowskiej nastąpiło nałożenie szat kanonickich i poświęcenie dystynktorium.

30 maja

Niedziela Trójcy Świętej była wielkim wydarzeniem w rozwoju duchowym 120 dzieci klas drugich, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej. Uroczystość I Komunii Świętej miała miejsce podczas Mszy św. o godz. 900. Nad przygotowaniem, aby ten szczególny dzień dzieci przeżyły jak najpiękniej i w duchu Bożym czuwał ks. Michał Pawlonka. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych pomagały w sprzątaniu i dekoracji kościoła oraz złożyły ofiarę 2 tys. zł. na świecznik przy ołtarzu i malowanie kościoła. Na pozostałych Mszach św. kapłani czytali list pasterski Episkopatu Polski o życiu ks. Jerzego Popiełuszki, który po 25 latach od śmierci zostanie 6 czerwca wyniesiony na ołtarze jako męczennik za wiarę.

W swoim liście biskupi podkreślili, że świadectwo ks. Jerzego jest w obecnym czasie bardzo aktualne: Dziś także przecież trzeba stanowczo stawać w obronie prawdy, godności człowieka oraz ewangelicznych wartości. Dziś także trzeba w Polsce jednoczyć ludzi wokół spraw najważniejszych. Trzeba uwalniać się od nienawiści i budowania murów, które dzielą, a zło dobrem zwyciężać. Ksiądz Jerzy poprzez świadectwo własnego życia pokazał, że autentycznie przeżywana wiara rodzi postawę zatroskania o dobro innych ludzi i stał się swego rodzaju patronem sprawiedliwości społecznej w naszym kraju.

O godz. 1230 ks. proboszcz Andrzej Witkowski sprawował Mszę św. w intencji Zarządu i pracowników firmy budowlanej Budomex, wyrażając tym samym wdzięczność za wykonanie po przystępnych cenach okien aluminiowych w zakrystii i głównych drzwi wejściowych. Po Mszach św. zbierano do puszek ofiary dla mieszkańców południowej części Polski, poszkodowanych w wyniku klęski powodzi. Ofiarowane pieniądze w kwocie 14 tys. 300 zł. zostały przekazane za pośrednictwem Caritasu najbardziej potrzebującym rodzinom.

31 maja

Uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Święto Nawiedzenia wywodzi się z religijności chrześcijańskiego Wschodu. Uroczystość tę wprowadził do zakonu franciszkańskiego św. Bonawentura w roku 1263. Kiedy powstała wielka schizma na Zachodzie, rozszerzył je na cały Kościół papież Bonifacy IX w roku 1389, aby uprosić za przyczyną Maryi jedność w Kościele Chrystusowym. Zatwierdzone zostało przez Sobór w Bazylei w roku 1441. Święto obchodzone jest obecnie w Kościele 31 maja, między uroczystościami: Zwiastowania Pańskiego i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Tego dnia wspomina się nie tylko spotkanie Mesjasza ze swoim poprzednikiem Janem Chrzcicielem, ale także spotkanie dwóch matek.

Dokładny opis wydarzenia Nawiedzenia zostawił św. Łukasz w swojej Ewangelii. Według tradycji miało ono miejsce w Ain Karim, około siedmiu kilometrów na zachód od Jerozolimy. Maryja pragnęła podzielić się ze swoją krewną Elżbietą wiadomością o Zwiastowaniu, jednocześnie gratulując jej długo oczekiwanego potomstwa. Dzieci pierwszokomunijne rozpoczęły Biały Tydzień, aby poprzez uczestniczenie w Eucharystii ugruntować przemiany, jakie dokonały się w ich życiu duchowym podczas przystąpienia do Pierwszej Komunii Świętej. Nazwa Białego Tygodnia oraz samo wydarzenie nawiązuje do pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to nowo ochrzczeni przez następny tydzień nosili białe szaty.

3 czerwca

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Przeżywana w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, wyrosła z adoracyjnego kierunku pobożności eucharystycznej rozwijającej się na Zachodzie od przełomu XI i XII wieku. Bezpośrednią przyczyną jej ustanowienia były objawienia błogosławionej Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem biskup Robert ustanowił w 1246 roku święto Bożego Ciała dla diecezji Liége. W 1252 roku legat papieski rozszerzył je na Germanię, natomiast papież Urban IV w roku 1264 napisał bullę Transiturus, w której ustanowił to święto dla całego Kościoła. Śmierć papieża przeszkodziła ogłoszeniu bulli, a tym samym wprowadzeniu święta w całym Kościele. Dokonał tego Jan XXII w 1334 roku, a Bonifacy IX polecił w 1391 roku wprowadzić święto Bożego Ciała wszędzie, gdzie jeszcze nie było ono obchodzone.

W Polsce jako pierwszy polecił obchodzić to święto biskup Nankier w diecezji krakowskiej w 1320 roku. Podczas odnowy liturgicznej zamiast tradycyjnej nazwy święta Bożego Ciała wprowadzono nazwę: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Jest to święto całego Kościoła, który powstaje i gromadzi się podczas łamania chleba. W tym dniu ulicami miast przechodzą procesje eucharystyczne. Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj śpiewania lub czytania czterech Ewangelii przy czterech ołtarzach.

Główna Msza święta tego dnia sprawowana była o godz. 1100. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Witkowski. Procesja z Najświętszym Sakramentem przeszła ulicami: Kardynała Wyszyńskiego. Kąpielową, Leszczynową i Kardynała Wyszyńskiego do świątyni. Ewangelie przy poszczególnych ołtarzach głosili: ks. Sławomir Matejek, ks. Michał Pawlonka, ks. Mikołaj Czernecki i ks. kan. Andrzej Witkowski. Przy ostatnim ołtarzu głos zabrał ks. proboszcz Andrzej Witkowski. Podziękował licznie zgromadzonym wiernym za udział w procesji. Ciepłe słowa skierował do dzieci sypiących kwiatki, a także do dzieci pierwszokomunijnych. O godzinie 1800 miało miejsce poświęcenie pól na ulicy Sidorskiej.

4 czerwca

W Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej przy ul. Sidorskiej rozpoczął się Dwudniowy XXIII Ogólnopolski Zjazd Rodzin Szkół im. Jana Pawła II. Hasłem przewodnim były słowa papieża Polaka: Musicie od siebie wymagać nawet gdyby inni od was nie wymagali. Z okazji zjazdu o godz. 1800 w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego została odprawiona uroczysta Eucharystia. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Białej Podlaskiej, ks. dziekan Ryszard Kardas.

5 czerwca

W Katedrze Siedleckiej biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski udzielił święceń diakonatu 14 alumnom Wyższego Seminarium Duchownego. Wśród nowo wyświęconych diakonów był kleryk V roku pochodzący z parafii Chrystusa Miłosiernego – Marcin Komoszyński. W homilii ksiądz biskup mówił o posłudze diakonów w Kościele. Z

wracając się do zebranych na uroczystej Eucharystii powiedział m.in.: “Kościół Siedlecki wyświęca dzisiaj nowych diakonów, przygotowanych do pełnienia powierzonej im posługi. Ta posługa wymaga od was drodzy kandydaci na diakonów oddania siebie Bogu w sposób bezgraniczny(…) Przy tej okazji zwracam się do was, rodzice kandydatów na diakonów. Nie bójcie się o przyszłość waszych synów. Im się nie stanie krzywda, nawet gdy stracą życie(…) A wy, kandydaci na diakonów, pamiętajcie, że w waszym życiu pojawią się różne pokusy. W tych doświadczeniach Bóg będzie z wami. On mówi dzisiaj do was: „Pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę”. Wasza posługa będzie owocna tylko w jedności z biskupem. Kościół Siedlecki składa w was swoją nadzieję. Jeżeli będziecie służyć w posłuszeństwie i prawdzie, będziecie szczęśliwi. Obyście nie szukali życia poza Chrystusem i poza Kościołem.” Po homilii nastąpił obrzęd święceń.

Centralnym momentem święceń diakonatu była modlitwa biskupa nad kandydatami. W tej podniosłej uroczystości wziął udział proboszcz parafii Chrystusa Miłosiernego ks. kan. Andrzej Witkowski oraz rodzina i przyjaciele diakona Marcina. W tygodniu poprzedzającym święcenia, kandydaci na diakonów przeżywali rekolekcje w domu rekolekcyjnym przy sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Loretto koło Wyszkowa. Myślą przewodnią rekolekcji były słowa: Uwierzyć Jezusowi. Rekolekcjom przewodniczył ks. Krzysztof Domański – ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego.

24 czerwca

Uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela Imię Jan jest pochodzenia hebrajskiego i oznacza tyle, co Bóg jest łaskawy. Jan Chrzciciel urodził się w Judei, według tradycji w Ain Karim, jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety. Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz w świątyni. Przyszedł na świat w sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa, prawdopodobnie w Ain Karim leżącym ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Wskazuje na to dawna tradycja, o której po raz pierwszy wspomina ok. roku 525 niejaki Teodozjusz.

Przy obrzezaniu otrzymał imię, zgodnie z poleceniem anioła. Z tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic mesjańskich i wita go jako proroka, który przed obliczem Pana będzie szedł i gotował mu drogę w sercach ludzkich. Kantyk ten wszedł na stałe do liturgii i stanowi istotny element codziennej porannej modlitwy Kościoła – Jutrzni. Poprzez swoją matkę, Elżbietę, Jan był krewnym Jezusa. Jezus wystawił Janowi świadectwo, jakiego żaden człowiek z Jego ust nie otrzymał: Coście wyszli oglądać na pustyni? (…) Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: Oto ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela.

W ikonografii św. Jan przedstawiany jest jako dziecko, młodzieniec lub mąż ascetyczny, ubrany w skórę zwierzęcą albo płaszcz z sierści wielbłąda. Jego atrybutami są: Baranek Boży, baranek na ramieniu, na księdze lub u stóp, baranek z kielichem, chłopiec bawiący się z barankiem, głowa na misie, krzyż. W tradycji wschodniej, zwłaszcza w ikonach, ukazywany jest jako zwiastun ze skrzydłami.

25 czerwca

Zakończenie roku szkolnego. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum zgromadzili się na Mszy świętej o godz. 800, natomiast uczniowie szkoły średniej o godz. 900, aby podziękować Panu Bogu za kolejny rok nauki, wyrazić podziękowanie nauczycielom i wychowawcom za ich codzienny trud, a także prosić o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na nadchodzące wakacje.

25 – 26 czerwca

W Kostomłotach nad Bugiem odbyło się Diecezjalne Spotkanie Młodzieży – Jerycho Młodych. Uczestników spotkania, głównie młodych ludzi z diecezji siedleckiej, oraz grupę młodzieży z Ukrainy i Białorusi zgromadziła potrzeba przebaczenia i jedności. Centralnym punktem Jerycha Młodych była Msza święta poprzedzona specjalnym para – nabożeństwem burzenia murów. Uczestnicy spotkania wnieśli Arkę Przymierza, którą było Pismo święte. Eucharystii przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. W homilii podkreślił, że słowo Boże jest pociskiem, który rozbija każdy mur wrogości. Tam, gdzie objawia się bezinteresowna miłość Boga, człowiek rodzi się na nowo. Jezus przyszedł do nas i został przez ludzi niesprawiedliwie oskarżony, a następnie skazany na śmierć.(…) Obyśmy pomagali Bogu burzyć mury logiką przebaczenia.

Nie jesteśmy tutaj na próżno. Niech doświadczenie bezinteresownej miłości Boga, przebaczenia i jedności pozostanie w naszych sercach, byśmy zanieśli je do naszych domów i środowisk – mówił do młodzieży pasterz diecezji. Jerycho Młodych zostało zorganizowane przez księdza Wojciecha Hackiewicza, diecezjalnego duszpasterza młodzieży. Pomagało mu dwudziestu pięciu dekanalnych duszpasterzy młodzieży oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Gospodarzem spotkania była wspólnota parafii neounickiej w Kostomłotach, a spotkanie prowadził ksiądz Jarosław Dziedzic. Pomagał mu zespół muzyczny z parafii Miętne oraz młodzież z Osiecka, która przygotowała happening o burzeniu murów. W Diecezjalnym Spotkaniu Młodzieży wzięło udział 15 osób z parafii Chrystusa Miłosiernego.

26 czerwca

Grupa Pomocników Maryi udała się na pielgrzymkę rowerową do Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podlaskiej. Grupę Pomocników Maryi stworzył ksiądz Michał Pawlonka. Składa się ona z dzieci, które w bieżącym roku przystąpiły do I Komunii Świętej. Dzieci nawiedziły i poznały historię sanktuarium, gdzie króluje Opiekunka Podlasia – Matka Boża Jedności i Wiary. Pielgrzymka rowerowa miała na celu głębszą integrację grupy, a także oderwanie się od miejskiego zgiełku i odpoczynek na łonie natury.

W rowerowej wyprawie wzięli udział członkowie Grupy Pomocników Maryi: Natalia Minicz, Iza Komoszyńska, Adam Komoszyński, Julia Małachwiejczyk, Jakub Jarząbkowski, Dominika Silipicka, Natalia Raczkowska i Filip Bieliński. Towarzyszyły im: Weronika Jarząbkowska i Katarzyna Pawluczuk. Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali: ksiądz Michał Pawlonka i pan Zbigniew Pawluczuk ze wspólnoty Domowego Kościoła. Tego dnia ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski wraz z delegacją parafian udał się do Brzozowicy Dużej, aby w parafii Świętego Maksymiliana Kolbe uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych śp. Tomasza Matejka – brata księdza Sławomira Matejka.

27 czerwca

W sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie Katolickie Radio Podlasie obchodziło 18 rocznicę powstania. Jubileuszowe obchody połączone zostały z Diecezjalną Pielgrzymką Samorządowców. Centralnym punktem programu była Msza święta, którą koncelebrowali: metropolita lubelski ksiądz arcybiskup Józef Życiński, biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski oraz kapłani, którzy przybyli na uroczystość. Zwracając się do przybyłych pielgrzymów i pracowników Katolickiego Radia Podlasie, arcybiskup Józef Życiński apelował w homilii, by chrześcijanie byli opoką, ludźmi którzy są wierni kościołowi, by świadczyli o Chrystusie w życiu codziennym. Byśmy nie ulegali wpływowi mediów, które kształtują wypaczony obraz świata, w którym nie ma miejsca dla Boga. Współcześnie Chrystus nie wymaga od nas przelewania krwi za wiarę, lecz byśmy byli wyspą ukazującą naszą miłość Chrystusa i byśmy dawali w ten sposób przykład innym. Apeluję, żeby dawać dzieciom, czyli najnowszemu pokoleniu, przykład chrześcijańskiej postawy – mówił hierarcha.

Ważnym momentem pratulińskich uroczystości było złożenie jako votum Deklaracji Siedleckiej – dokumentu podpisanego przez wielu samorządowców i polityków, w którym zadeklarowali wzajemny szacunek i to, że mimo różnic w poglądach potrafią się porozumieć i pracować dla dobra społeczeństwa. Dokument powstał z inicjatywy Katolickiego Radia Podlasie pod wpływem tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia. Deklaracja ma ogromne znaczenie symboliczne, stąd też dokument złożono u stóp sarkofagu Męczenników Podlaskich. Przed Eucharystią katechezę na temat kapłaństwa wygłosił ksiądz Mateusz Czubak. Mówił między innymi o tym, że powołanie do kapłaństwa jest szczególną łaską Boga. Święcenia kapłańskie nie są nagrodą za poprawne zachowanie, wybitne cechy osobowości, posiadane zdolności czy nabyte umiejętności – przekonywał. Powszechne kapłaństwo wiernych ma sens tylko i wyłącznie w jedności z kapłaństwem hierarchicznym – wyjaśniał.

Pewne zadania w Kościele, mające na celu uobecnienie Chrystusa, mogą wypełniać jedynie urzędowo ustanowieni kapłani, czyli biskupi, prezbiterzy i diakoni. To oni w pierwszej kolejności mają się troszczyć o właściwe przewodniczenie wspólnocie Kościoła oraz spełniać posługę, którą zlecił im sam Chrystus: głoszenia słowa Bożego i sprawowania sakramentów świętych – mówił ksiądz Mateusz. Na uroczystości rocznicowe diecezjalnej rozgłośni udała się dwudziestoosobowa pielgrzymka z parafii Chrystusa Miłosiernego składająca się z przyjaciół i sympatyków Katolickiego Radia Podlasie.

29 czerwca

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa życie. W Rzymie są ich relikwie i sanktuaria. Święty Piotr pochodził z Betsaidy, miejscowości położonej nad Jeziorem Genezaret. Właściwe imię Piotra to Szymon. Pan Jezus zmienił mu imię na Piotr przy pierwszym spotkaniu, gdyż miało ono symbolizować jego przyszłe powołanie. Kiedy Chrystus Pan włączył Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od razu przystał do Pana Jezusa, ale nadal trudnił się zawodem rybaka. Dopiero po cudownym połowie ryb definitywnie wraz z bratem swoim, Andrzejem, został przy Chrystusie w charakterze Jego ucznia. Przed odejściem do nieba Pan Jezus zlecił Piotrowi najwyższą władzę pasterzowania nad Jego wiernymi wyznawcami i pozostałymi Apostołami. Apostołowie od początku podjęli te słowa i uznali w Piotrze pierwszego spośród siebie. Święty Piotr poniósł śmierć męczeńską według podania na wzgórzu watykańskim. Miał być ukrzyżowany według świadectwa Orygenesa głową na dół na własną prośbę, gdyż czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak Chrystus. Cesarz Konstantyn Wielki wystawił nad jego grobem bazylikę.

Obecna Bazylika Świętego Piotra w Rzymie pochodzi z wieku XVI-XVII. Bazylika wystawiona na grobie świętego Piotra jest symbolem całego Kościoła Chrystusa. Rocznie nawiedza ją kilkanaście milionów pielgrzymów i turystów z całego świata. Święty Piotr zostawił dwa listy, które należą do ksiąg Pisma świętego Nowego Testamentu. W ikonografii ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lub papież w pontyfikalnych szatach. Od IV wieku ustalił się typ ikonograficzny świętego Piotra: szerokie rysy twarzy, łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta broda. Od XII wieku przedstawiany jest jako siedzący na tronie. Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skała – stanowiące aluzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach. Święty Paweł urodził się w Tarsie w Cylicji około 8 roku po narodzeniu Chrystusa jako obywatel rzymski, co dawało mu pewne wyróżnienie i przywileje. Jego rodzina chlubiła się, że pochodziła z rodu Beniamina, co także i Paweł z dumą podkreślał. Dlatego otrzymał imię Szaweł, od pierwszego i jedynego króla Izraela z tego rodu. Rodzina Szawła należała do faryzeuszów, najgorliwszych patriotów i wykonawców prawa mojżeszowego. Uczył się rzemiosła – tkania płótna namiotowego. Po ukończeniu miejscowych szkół, w wieku około dwudziestu lat udał się do Palestyny, aby w Jerozolimie pogłębiać swoją wiedzę skrypturystyczną i rabinistyczną. Nie znał Jezusa. Wiedział jednak o chrześcijanach i serdecznie ich nienawidził, uważając ich za odstępców i odszczepieńców. Dlatego z całą satysfakcją asystował przy męczeńskiej śmierci świętego Szczepana. Kiedy Szaweł ukończył wymaganą pełnoletność, udał się do najwyższych kapłanów i Sanhedrynu, aby otrzymać listy polecające do Damaszku. Dowiedział się bowiem, że uciekła tam spora liczba chrześcijan, chroniąc się przed prześladowaniem, jakie wybuchło w Jerozolimie. Gdy był blisko murów Damaszku, spotkał go Chrystus, powalił na ziemię, oślepił i w jednej chwili oświecił go, że jest w błędzie, że nauka, którą on tak zaciekle zwalczał, jest prawdziwą, że chrześcijaństwo jest wypełnieniem obietnic Starego Przymierza, że Chrystus tak długo oczekiwanym i zapowiadanym Mesjaszem. Po swoim nawróceniu Szaweł rozpoczął nową erę życia głosząc niestrudzenie Jezusa Chrystusa. Zawiedzeni Żydzi postanawili zemścić się na renegacie i czyhali na jego zgubę. Zażądali od króla Damaszku Aretasa, by wydał im Szawła.

Szaweł jednak uciekł w koszu spuszczonym z okna pewnej kamienicy przylegającej do muru miasta. Udał się na pustkowie, gdzie przebywał około trzech lat. Tam Chrystus bezpośrednio wtajemniczył go w swoją naukę. Paweł przestudiował i przeanalizował na nowo Stare Przymierze. Udał się następnie do Jerozolimy i przedstawił się Apostołom. Powitano go ze zrozumiałą rezerwą. Tylko dzięki interwencji Barnaby, który wśród Apostołów zażywał wielkiej powagi, udało się przychylnie nastawić Apostołów do Pawła. Ponieważ jednak także w Jerozolimie przygotowywano na Apostoła zasadzki, musiał chronić się ucieczką do rodzinnego Tarsu. Około 67 roku Paweł poniósł śmierć męczeńską. Według bardzo starożytnego podania święty Paweł miał ponieść śmierć od miecza. Nie jest znany dzień jego śmierci. Natomiast dobrze zachowano w pamięci miejsce jego męczeństwa Aquae Salviae za Bramą Ostyjską w Rzymie. Po edykcie cesarza Konstantyna Wielkiego ciało świętego Pawła umieszczone zostało w miejscu męczeństwa, gdzie cesarz wystawił ku jego czci bazylikę pod wezwaniem Świętego Pawła. Paweł jest autorem trzynastu listów do gmin chrześcijańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu. W ikonografii przedstawiany jest w długiej tunice i płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słoniowa, miecz.
Msze święte w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800.

30 czerwca – 4 lipca

VI Krajowy Kongres Polskiej Federacji Pueri Cantores. Temat przewodni kongresu odbywającego się w Białej Podlaskiej i Siedlcach stanowiły słowa z antyfony Liturgii Godzin z uroczystości Bożego Ciała: Introibo ad altáre Dei: súmam Christum, qui rénovat juventútem méam – Przystąpię do ołtarza Bożego, aby przyjąć Chrystusa, który odnawia młodość moją. W poniedziałek i wtorek, w dni poprzedzające kongres, w kościele Chrystusa Miłosiernego o godz. 2030 sprawowane były Nieszpory z udziałem chórów z Białej Podlaskiej i Siedlec duchowo przygotowujące do tego wydarzenia. Inauguracja Kongresu miała miejsce 30 czerwca o godz. 2000 na Placu Wolności w Białej Podlaskiej. Po oficjalnych przemówieniach na scenie zaprezentowały się: siedlecka formacja tańca współczesnego Caro Dance oraz bialski zespół muzyczny Chwilka.

Uczniowie bialskich szkół przygotowali pokazy sportowe. Został również przedstawiony program poetycki Z tej podlaskiej ziemi, podczas którego przybliżono sylwetki Aniceta Hryciuka – dziewiętnastoletniego unity męczennika, Ignacego Kraszewskiego, księcia Mikołaja Sapiehy, Henryka Sienkiewicza i błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Wniesiono na scenę drewniany krzyż i ikonę Matki Bożej Kodeńskiej, które od tej chwili zawsze będą towarzyszyć polskim kongresom. Galę poprowadził znany prezenter telewizyjny Przemysław Babiarz. Uroczystość otwarcia kongresu zakończyła się Procesją Światła do kościoła Narodzenia NMP. 2 lipca o godz. 2000 koncert galowy Misterium zwieńczył obecność w Białej Podlaskiej uczestników VI Krajowego Kongresu Polskiej Federacji Pueri Cantores. Wieczorne wydarzenie miało miejsce w Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej i nie było typowym koncertem. Była to modlitwa chórów, oparta o rozważanie tekstów biblijnych, pism ojców Kościoła, nauczania papieży. Śpiew chórów, chorał gregoriański oraz utwory instrumentalne przeplatane były rozważaniami na temat tajemnicy Eucharystii. Misterium zakończyło się wystawieniem Najświętszego Sakramentu i odśpiewaniem Litanii do Krwi Przenajświętszej.

Chórami prowadzącymi były: Schola Cantorum Misericordis Christi z parafii Chrystusa Miłosiernego i Siedlecki Chór Chłopięco – Męski Pueri Cantores Podlachienses. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego VI Kongresu był ksiądz Piotr Paćkowski – prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores i dyrygent Siedleckiego Chóru Chłopięco – Męskiego Pueri Cantores Podlachienses. Patronat nad wydarzeniem objęli między innymi: kardynał Zenon Grocholewski z Watykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego, biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski oraz prezydenci miast Biała Podlaska i Siedlce: Andrzej Czapski i Wojciech Kudelski, starosta bialski Tadeusz Łazowski i dyrektor janowskiej stadniny Marek Trela. W kongresie uczestniczyły chóry: Schola Cantorum Misericordis Christi z Białej Podlaskiej, Siedlecki Chór Chłopięco – Męski Pueri Cantores Podlachienses, Chór Chłopięco – Męski Bazyliki Kaliskiej, Chór Chłopięcy Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, Zabrzański Chór Chłopięcy Pueri Cantores Silesienses, Chór Chłopięcy Słowiki Lubelskie, Chór Chłopięcy Miasta Olsztyn, Jasnogórski Chór Dziewczęcy Filiae Mariae z Częstochowy, Pueri Claromontani z Częstochowy, Chór młodzieżowy Inovroclaviensis z Inowrocławia. Autorem hymnu kongresu był Krzesimir Dębski.

2 lipca

Diecezjalny Dzień Chorego w Sanktuarium Maryjnym w Kodniu pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej do Bazyliki Mniejszej w Kodniu przybyło około pięciu tysięcy wiernych dotkniętych chorobą i cierpieniem, ich opiekunowie, kapłani oraz przedstawiciele służby zdrowia, aby uczyć się od Maryi stawać pod krzyżem Chrystusa i odkrywać zbawczy sens cierpienia. Z parafii Chrystusa Miłosiernego w odpuście chorych wzięło udział czterdziestu siedmiu pielgrzymów. Opiekę duchową nad pątnikami sprawował ksiądz Sławomir Matejek. Hasłem spotkania były słowa, do których wielokrotnie nawiązywał Sługa Boży Jan Paweł II: Chorzy i cierpiący są bogactwem Kościoła. Sumie odpustowej w intencji chorych przewodniczył biskup ordynariusz Zbigniew Kiernikowski. Pasterza powitali przedstawiciele parafian oraz ojciec dr Ryszard Szmydki – prowincjał Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów.

Ksiądz biskup Zbigniew Kiernikowski na powitanie otrzymał osiem róż, nawiązujących do ośmioletniej posługi pasterskiej w Diecezji Siedleckiej. W homilii ksiądz biskup mówiąc o różnych wymiarach choroby i cierpienia podkreślił, że Bóg jest po stronie człowieka cierpiącego. Obchodząc Diecezjalny Dzień Chorego zwracamy się do Maryi, Matki Jedności, by w naszym życiu dokonywała się przemiana, byśmy odkrywali, że wielki jest wśród nas Święty Izraela. Syn Boży przyjmując ludzką naturę doświadczył w swoim ciele cierpienia i stał się Bogiem z nami. On zna najlepiej nasze choroby i słabości(…)Jako wierzący chrześcijanie musimy mieć odwagę uznać, że wszyscy na skutek grzechu cierpimy na nieuleczalną chorobę. W tej chorobie nie jesteśmy jednak sami. Przychodzi do nas Chrystus i objawia obecność Boga oraz sens cierpienia(…)Doświadczenie choroby i cierpienia stanowi dobrą okazję do nawrócenia. Kto uznaje Jezusa za Pana swego życia, zostaje uwolniony od wyroku śmierci(…)Bóg wzywa nas do ciągłej przemiany, byśmy nie byli zakonserwowani dla samych siebie. Zechciejmy wyjść z tej liturgii przekonani, że Bóg jest z nami i objawia się w naszym życiu. Maryja stojąca pod krzyżem wskazuje nam Jezusa, prawdziwego Mocarza, który pozostał na krzyżu, z wysokości krzyża przebaczył swoim nieprzyjaciołom i objawił miłość Boga Ojca – mówił między innymi pasterz kościoła siedleckiego.

Na zakończenie Eucharystii ksiądz biskup przeszedł między chorymi z Najświętszym Sakramentem i udzielił błogosławieństwa lourdzkiego. Uroczystości w Kodniu zakończyła procesja powrotna do bazyliki i agapa.

11 lipca

Kapłani posługujący w parafii złożyli serdeczne Bóg zapłać paniom katechetkom i alumnom Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach za przeprowadzenie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci. W dniach od 30 czerwca do 9 lipca na terenie Przyklasztornego Ośrodka Rekolekcyjnego Braci Faustynów w Wereszczynie odbył się obóz szkoleniowo – wypoczynkowy, w którym uczestniczyło 40 osób w wieku od 8 do 16 lat. Obóz zorganizowały katechetki pracujące na terenie parafii Chrystusa Miłosiernego: pani Anna Sekuła i pani Anna Szostakiewicz. Funkcję wychowawców pełnili: diakon Mariusz Telaczyński, diakon Szczepan Skorupski i kleryk Łukasz Wardak.

Myślą przewodnią było rozważanie słów zaczerpniętych z Księgi proroka Jeremiasza: Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię, nim przyszedłeś na ten świat, poświęciłem cię. Słowa te Bóg kieruje do każdego człowieka, zapraszając go do współpracy z sobą. Taka forma wakacyjnego wypoczynku stała się dla dzieci dobrą okazją do poznania siebie i rozeznania swojego życiowego powołania. Celowi temu służyły: codzienna Eucharystia, modlitwa, konferencje, spotkania w małych grupach oraz gry i zabawy integracyjne.

13 lipca

Wspomnienie trzeciego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Trzecie objawienie nastąpiło 13 lipca 1917 roku. Kiedy zbliżał się ten dzień Łucja była pełna obaw i niepewności. Bała się, że to jest podstęp szatana i postanowiła nie iść tam. Kiedy jednak nadszedł wyznaczony czas, dziewczynka zdecydowała, że pójdzie. Na miejsce przyszło około pięciu tysięcy ludzi, jedni pobożni, inni z ciekawości. Tak, jak w poprzednich objawieniach Maryja przypomniała dzieciom, żeby przyszli trzynastego kolejnego miesiąca, modlili się za grzeszników, a w październiku powie im kim jest i czego od nich chce i wtedy uczyni wielki cud, aby wszyscy uwierzyli.

Nastąpiła też jakaś tajemnicza rozmowa dziewczynki z Panią. Rozmowa ta obejmowała trzy części, dwie wolno było dzieciom ujawnić, a jedna musiała pozostać w tajemnicy. Najświętsza Maryja Panna przepowiedziała wtedy drugą wojnę światową i nadejście komunizmu. Prosiła, aby Rosję poświęcić Jej Niepokalanemu Sercu. W kolejną rocznicę tych wydarzeń o godz. 2000 ulicami Osiedla Młodych wyruszyła procesja fatimska. Nabożeństwu różańcowemu przewodniczył ksiądz Michał Pawlonka, a rozważania Tajemnic Bolesnych prowadzili członkowie Kościoła Domowego.

18 lipca

Katolickie Radio Podlasie zorganizowało na Placu Wolności festyn rodzinny pod hasłem: Bezpieczne wakacje. Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godz. 1400. Mimo początkowo niesprzyjającej pogody, radiowy festyn przyciągnął mnóstwo osób. Radiowcy przygotowali dla młodszych i starszych wiele atrakcji. Były konkursy z nagrodami dla dzieci oraz konkursy wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowym odżywianiu dla dorosłych. Do wygrania były cenne nagrody. Festynowi towarzyszyły ciekawe pokazy.

Bialscy studenci przedstawili pokazy ratownictwa medycznego, siedlecki Strzelec przygotował pokaz militarny, straż graniczna wraz z bialską policją zaprezentowała sprzęt bojowy, a bialski Ośrodek Ruchu Drogowego przygotował liczne konkursy sprawnościowe dla dzieci i dorosłych. Wystąpiła również utalentowana roztańczona i rozśpiewana młodzież z Białej Podlaskiej, a największe przeboje z repertuaru polskich i zagranicznych gwiazd zaprezentowała grupa No Problem.

25 lipca

Podczas niedzielnych Mszy świętych został odczytany list biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego z okazji XXX Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę: Motto listu pasterskiego brzmiało: Nie lękajcie się, Ja jestem z wami. Nie lękajcie się, Bóg jest miłością; nie lękajcie się, trwajcie mocni w wierze. Zwracając się do diecezjan biskup napisał między innymi: Początek sierpnia to czas, w którym tradycyjnie wyruszamy na pielgrzymkowe szlaki, prowadzące z różnych miast i wiosek naszej Ojczyzny na Jasną Górę, do tronu naszej Matki i Królowej. Wielu z nas wyruszy w drogę, by razem z braćmi i siostrami doświadczać tego, co znaczy być wspólnotą Kościoła, co znaczy być ludem pielgrzymującym.(…) W tym roku, po raz trzydziesty, pod hasłem Bóg jest miłością wyruszy nasza jubileuszowa Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę(…)W dzisiejszym świecie, w naszym społeczeństwie, w naszych rodzinach, w nas samych trzeba bardziej świadomego życia chrześcijańskiego. Wiele faktów z naszego życia, ze sposobu kształtowania naszych wzajemnych relacji świadczy o tym, że nie zawsze potrafimy żyć w ewangelicznej prostocie, otwartości na działanie Boga i na potrzeby drugiego człowieka. Trzeba, byśmy żyli w nawróceniu(…)W pielgrzymce niesiemy nasze podziękowania, przebłagania i prośby, ale jednocześnie od Maryi uczymy się mówić: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego Zachęcam, aby i w tym roku było wielu tych, którzy wyruszą na pielgrzymi szlak, aby w tym duchu przeżywać doświadczenie wiary, doświadczenie wspólnoty, a zarazem otwierać się na Boże Słowo, które ma moc przemieniać nasze życie. Ofiarując swój trud i modlitwę, dajmy świadectwo synowskiego zawierzenia Tej, która jest naszą Matką.

Ksiądz biskup wyraził zadowolenie, że jest dużo osób duchownych i świeckich, które posługują w pielgrzymkowych służbach i dzięki którym ta inicjatywa może dojść do skutku. Oświadczył także, że sam, na ile będzie mógł, włączy się w pielgrzymowanie i jednocześnie podziękował tym wszystkim, którzy jednocząc się z pątnikami na szlaku podjęli pielgrzymkę duchową. Na koniec dodał: zachęcam też w tym roku dziękczynienia za trzydzieści lat podlaskiego pielgrzymowania, aby zarówno ci, którzy kiedykolwiek brali udział w pielgrzymce świeccy i duchowni, jak i pielgrzymi duchowi, w miarę możliwości pojawili się na trasie oraz licznie zgromadzili się na Wzgórzu Mirowskim 13 sierpnia o godzinie 19.00 na Eucharystii, i pozostali do następnego dnia, abyśmy wspólnie mogli przebyć ostatni odcinek drogi i wejść na Jasną Górę.

1 sierpnia

Msza święta sprawowana o godz. 600 w parafii Błogosławionego Honorata Koźmińskiego pod przewodnictwem biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego, poprzedziła wyjście bialskich grup: 10A, 10B i 11 na szlak XXX Pieszej Podlaskiej Pielgrzymki na Jasną Górę. Podczas homilii biskup wzywał zgromadzonych, by uznali Jezusa jako sędziego i Pana własnych serc. Pątnikom zaś tłumaczył, że podczas pielgrzymki stają się przedstawicielami i uosobieniem Kościoła: Chcemy być przede wszystkim Kościołem, który w dzisiejszym świecie świadczy, że Jezus Chrystus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, jest odpowiedzią na wszystkie pytania i problemy człowieka. Nasze własne intencje muszą zejść na dalszy plan. Jeśli znajdziemy nasze odniesienie do Chrystusa, wszystkie problemy, nawet jeśli nie rozwiążą się po naszej myśli, będą rozwiązane dobrze. Zachęcał również do korzystania z programu Chrzest w życiu i misji Kościoła. Pod hasłem Bóg jest miłością na trasę wyruszyło ponad 400 pielgrzymów.

W czasie niedzielnych Mszy świętych kapłani odczytali Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Apostolstwa Trzeźwości na sierpień 2010 roku pod hasłem “Abstynencja jest darem miłości”. Biskupi, zaniepokojeni wzrostem spożycia alkoholu w Polsce wzywali wiernych do abstynencji, szczególnie w miesiącu sierpniu, kiedy to tysiące rodaków przemierzają pielgrzymkowe szlaki pisząc między innymi: Mimo, że w ubiegłych latach w Polsce udało się zatrzymać niektóre negatywne trendy, to jednak teraz ponownie następuje niepokojący, jeden z najszybszych w Europie, wzrost spożycia alkoholu. Nie możemy tej sytuacji akceptować, jeżeli wiemy, że spożywanie alkoholu to główna przyczyna śmierci i długotrwałego kalectwa. To podstawowe źródło przemocy w rodzinie oraz negatywny przykład dla młodzieży, wśród której spożywanie alkoholu to obecnie najpowszechniejsze zachowanie ryzykowne(…)W wymiarze religijnym abstynencja jest wynagrodzeniem Bogu za grzechy związane z alkoholizmem. W wymiarze duchowym abstynencja odkrywa przed nami nowe możliwości i życiowe szanse, dzięki czemu stajemy się dojrzalszymi ludźmi. Abstynencja pozwala nam przezwyciężać egoizm i podejmować troskę o bliźnich(…)Otwórzmy nasze serca na ważne słowa tegorocznego hasła: “Abstynencja jest darem miłości”. (…)Bierzmy przykład z tych, których codzienne świadectwo przyczynia się do umocnienia trzeźwości w naszym narodzie. Niech ono będzie ziarnem, które wyda stokrotny plon w życiu polskiego społeczeństwa. Wszystkie postanowienia i intencje abstynenckie zanosimy przed oblicze Najświętszej Maryi Panny, Jasnogórskiej Królowej Polski.

W parafii gościła pani Agnieszka Dzióbek – współpracownik Zgromadzenia Zakonnego Świętego Pawła, która sprzedawała książki wydane przez Edycję Świętego Pawła w Częstochowie. Wydawnictwo od roku 2008 wydaje magazyn dla współczesnej katolickiej rodziny Familia. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się książka doktor Wandy Półtawskiej Samo życie. Autorka, to była więźniarka obozu koncentracyjnego, przyjaciel i współpracownik Karola Wojtyły, a także osoba cudownie uzdrowiona za wstawiennictwem Ojca Pio.

6 sierpnia

Święto Przemienienia Pańskiego. Ewangelia głoszona w święto Przemienienia Pańskiego prowadziła wyznawców Chrystusa razem z Piotrem, Jakubem i Janem na górę Tabor. Tam Jezus przemienił się wobec swoich Apostołów. Jego twarz zajaśniała jak słońce, a szaty stały się olśniewająco białe. To wydarzenie pozostało tajemnicą dla pozostałych uczniów. Dowiedzieli się o nim dopiero po Wniebowstąpieniu. Przemienienie pozwoliło Apostołom zrozumieć, jak niepełne są ich wyobrażenia o Bogu. Chrystus przemienił się na oczach Apostołów, aby w dniach próby ich wiara nie zachwiała się. Ewangelista wspomniał również, że Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Chrystusem o Jego męce, zapewne po to, by przypomnieć uczniom Chrystusa wszystkie proroctwa, które zapowiadały Mesjasza jako Odkupiciela rodzaju ludzkiego.

Wydarzenie to musiało mocno utkwić w pamięci świadków, skoro po wielu latach przypomniał je święty Piotr w swoim 2 Liście. Święto Przemienienia Pańskiego obchodzone było już od VI wieku we wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego. Było to wówczas najważniejsze święto lata. Święto na Zachodzie obchodzono lokalnie już od VII wieku. Jako obowiązujące dla całego Kościoła wprowadzone zostało oficjalnie przez papieża Kaliksta III jako podziękowanie Bogu za odniesione zwycięstwo oręża chrześcijańskiego pod Belgradem w dniu 6 sierpnia 1456 roku. W Polsce święto znane było już w XI wieku. Msze święte w uroczystość Przemienienia Pańskiego sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800.

8 sierpnia

Słowo Boże podczas niedzielnych Mszy świętych głosił ksiądz Andrzej Duklewski – od 12 lat pracujący w parafii Matki Bożej Różańcowej w Tomsku na Syberii. Od roku 2008 ksiądz Andrzej objął parafię w Tomsku po swoim proboszczu, który udał się na emeryturę. Stanęły przed nim nowe problemy: dbałość o infrastrukturę parafii, konieczność rezydencji przy kościele i sprawowanie na miejscu posługi duszpasterskiej, co w praktyce uniemożliwiało mu wyjechanie w teren. Do pomocy księdzu Andrzejowi wyjechał w połowie 2009 roku ksiądz Marek Jaśkowski, kapłan z diecezji warszawsko-praskiej, pochodzący z parafii Chrystusa Miłosiernego. Parafia Tomsk terytorialnie ma większy obszar niż cała Polska. Samo miasto liczy około 600 tysięcy mieszkańców, przy czym katolicy stanowią około 500 osób. Parafia obejmuje też tomską obłast, czyli powiat, a w nim ponad 40 punktów dojazdowych, gdzie są niewielkie grupy katolików liczące po kilka lub kilkanaście osób.

Najdalsze punkty parafii oddalone są nawet tysiąc kilometrów od Tomska. Tam najlepiej docierać statkiem, a podróż rzeką Ob trwa 2 dni. W swojej tak nietypowej pracy kapłani korzystają z samochodu osobowego, autobusów, statków i samolotów. Ten rodzaj duszpasterstwa niczym nie różni się od pracy wędrownego misjonarza. Wymaga nie tylko zdecydowanego poświęcenia, ale także odpowiednich środków materialnych. Ksiądz Andrzej Duklewski wyraził ogromną wdzięczność kapłanom i wiernym za wsparcie zarówno modlitewne, jak i materialne. Podziękował też księdzu Markowi Jaśkowskiemu za jego ofiarną posługę i bezgraniczną pomoc. Po Mszach świętych zbierał ofiary na potrzeby swojej parafii.

13 sierpnia

Rocznica czwartego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Czwarte objawienie miało miejsce 13 sierpnia 1917 roku. Na miejsce przybyło około 20 tysięcy ludzi z całej Portugalii. Dzieci nie mogły się tam udać, ponieważ zabrano je do miasta, gdzie zostały poddane szczegółowemu przesłuchaniu. Chciano je zmusić, aby odwołały całą historię. Ponieważ tego nie uczyniły, zatrzymano je w areszcie. Ludzie czekając na objawienie modlili się odmawiając różaniec i śpiewając pieśni. Nagle pojawiła się błyskawica i słychać było grzmot, a nad dębem pojawił się biały obłoczek. Pani przybyła, jednak trójki dzieci nie było. Madonna objawiła się im niespodziewanie 19 sierpnia. Prosiła aby dzieci w dalszym ciągu modliły się za grzeszników, a ludzie w miejscu objawień wybudowali kaplicę: Módlcie się, módlcie się bardzo dużo, czyńcie ofiary za grzeszników, gdyż wiele dusz idzie do piekła, ponieważ nie ma nikogo, kto by się za nie modlił i ofiarował. O godzinie 2000 na ulice osiedla wyruszyła procesja fatimska. Nabożeństwu przewodniczył proboszcz parafii ks. kanonik Andrzej Witkowski. Różaniec prowadziło Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Licznie zgromadzeni parafianie modlili się w intencji pielgrzymów zmierzających na Jasną Górę, o trzeźwość narodu oraz we własnych intencjach. Rozważając Tajemnice Bolesne różańca prosili, by Krzyż Chrystusa był zawsze znakiem pojednania, miłości i zawierzenia.

15 sierpnia

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Tradycyjnie tego dnia rzesze pielgrzymów udały się do sanktuariów maryjnych, by uczestnicząc w uroczystościach odpustowych, uczyć się od Maryi zawierzenia Bogu, pokory i dobroci, a także prosić o wstawiennictwo i potrzebne łaski. W historii narodu polskiego dzień 15 sierpnia to jednocześnie święto Wojska Polskiego i rocznica Cudu nad Wisłą. W tym roku przypadła 90 rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej z 1920 roku. Niedzielne Msze święte miały charakter religijno – patriotyczny. Eucharystię o godz. 1230 sprawował ks. Sławomir Matejek. W wygłoszonej homilii powiedział między innymi: Wniebowzięcie Maryi jest darem Boga. Jest Ona pierwszym człowiekiem, który już doszedł do niebios i nowej ziemi, dokąd my zdążamy. To co w Niej się dokonało, dokona się i w nas. Maryja na to zasłużyła, przyjmując z wiarą wolę Boga(…)My też uczymy się od Maryi wypełniać wolę Boga. Ona prowadzi nas do Boga, do świętości, do chwały i ukazuje, jak żyć, cierpieć i mieć nadzieję. Odnosząc się do historii powiedział: My, Polacy zawsze byliśmy z Maryją. W krytycznym dla Polski okresie inwazji bolszewickiej w 1920 roku Jasna Góra była centrum duchowym kraju. Biskupi polscy na Jasnej Górze ponowili akt oddania Polski Matce Bożej Królowej Polski. Odprawiono nowennę błagalno – pokutną.

Zgromadziło się tak wielu pielgrzymów, że 12 i 13 sierpnia nabożeństwo odprawiono na zewnątrz, na placu pod wałami, gdzie tysiące ludzi leżało krzyżem, modląc się o ocalenie Ojczyzny. W jedności modlitewnej z Jasną Górą pozostał generał Józef Haller, z którego inicjatywy w Warszawie w kościele Zbawiciela przed obrazem Maryi Częstochowskiej odprawiono nowennę o zwycięstwo. I oto 15 sierpnia we Wniebowzięcie Maryi zgromadzeni usłyszeli radosną wieść: wróg został pokonany. Zwycięstwo Polaków nazwano Cudem nad Wisłą. Wspominając dwudziestosiedmioletniego kapłana Ignacego Skorupkę, który oddał swe życie w obronie niepodległości, powiedział: Szczególnym męstwem w czasie bitwy odznaczył się młody prefekt szkół warszawskich, kapelan ksiądz Ignacy Skorupka. Z krzyżem w ręku stanął na czele oddziału młodych warszawskich żołnierzy – ochotników. Pieśnią dodawał im otuchy i zagrzewał do walki. Zginął trafiony w głowę odłamkiem pocisku 14 sierpnia 1920 roku. Dokonało się jednak zwycięstwo, złamano potęgę bolszewików. Nikt wówczas nie miał wątpliwości, że to Matka Boża wysłuchała błagań i odwróciła bieg zdarzeń, gdyż, po ludzku sądząc, Polacy nie mieli szans na pokonanie wroga.

W dalszej części homilii ks. Sławomir zaapelował do zgromadzonych wiernych: Trzeba co roku 15 sierpnia, w dzień Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w ten dzień ofiary i chwały żołnierza polskiego, od ołtarza powiedzieć wszystkim poległym obrońcom Ojczyzny: Ojczyzna i Naród składają Wam dzisiaj hołd! Za Wasz życiowy trud, za Waszą ofiarę i bohaterstwo, niech wieczna chwała będzie Wam nagrodą. Kapłan podczas sprawowanej Eucharystii włączył do wspólnoty Kościoła dwoje dzieci: Tamarę i Kacpra udzielając im sakramentu Chrztu Świętego. Na zakończenie Mszy świętej zostały poświęcone kwiaty i zioła przyniesione przez parafian.

22 sierpnia

Słowo Boże głosił pochodzący z parafii ksiądz Rafał Jarosiewicz. Ksiądz Rafał ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Siedlcach, specjalizując się w tematyce ewangelizacji. Studia doktoranckie kontynuował na Wydziale Duchowości Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pierwszą parafią, w której posługiwał jako wikariusz był kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Radoryżu Kościelnym. Od jesieni 2007 roku pracował w parafii Przemienienia Pańskiego w Łukowie. Tam sprawował opiekę nad osobami głuchoniemymi, opiekował się Wspólnotą Ewangelizacyjną Jana Chrzciciela, był moderatorem Ruchu Światło – Życie. Ksiądz Rafał Jarosiewicz jest szeroko znany ze swoich akcji ewangelizacyjnych i współtworzenia Przystanku Jezus.

Jest autorem czterech książek, między innymi Miłość chodzi po Woodstocku, wydawcą i aranżerem wielu płyt CD z autorskimi piosenkami i muzyką. Związał się na stałe z Inicjatywą Przystanek Jezus i Szkołą Nowej Ewangelizacji. Prowadzi dziesiątki rekolekcji i kursów ewangelizacyjnych w Polsce i poza granicami kraju. Obecnie ksiądz Rafał posługuje na terenie diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej w parafii katedralnej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Koszalinie. Stało się to za obopólną zgodą biskupów: ordynariusza Diecezji Siedleckiej biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego i ordynariusza Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej biskupa Edwarda Dejczaka. Pasterze tych diecezji wydali dekret, na mocy którego ksiądz Rafał Jarosiewicz przez okres dwóch lat ma służyć pomocą, sprawować sakramenty, nauczać religii, a także wygłaszać prelekcje, prowadzić Dni Skupienia oraz kursy Szkoły Nowej Ewangelizacji w nadmorskiej diecezji.

26 sierpnia

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Klasztor dla paulinów na Jasnej Górze wybudował książę opolski Władysław w 1382 roku. Oddał również zakonnikom pod opiekę obraz Matki Bożej, który znajdował się na jego zamku. Od tamtego czasu trwa nieprzerwanie kult Matki Bożej Częstochowskiej, do której corocznie pielgrzymują miliony Polaków. Według legendy czczona na Jasnej Górze ikona jest jedną z siedemdziesięciu napisanych przez świętego Łukasza Ewangelistę na fragmentach stołu, przy którym posiłki spożywała Święta Rodzina. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej jest wierną kopią obrazu, który uległ zniszczeniu w 1430 roku. Kopię sporządzono dbając o detale i nawet rany zadane Matce Bożej zostały odtworzone na drugim obrazie. Wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej stał się ikoną narodową. Przed obrazem modlili się polscy królowie i książęta. Skuteczność obrony Jasnej Góry w 1655 roku przypisuje się opiece Matki Bożej.

Pamięć o przeorze klasztoru paulinów o. Augustynie Kordeckim, który podjął decyzję obrony Częstochowy, przetrwała do dnia dzisiejszego. Szwedzki król Karol X Gustaw po zajęciu Warszawy i Krakowa, nieoczekiwanie poniósł klęskę pod częstochowskim klasztorem na Jasnej Górze. Król Jan Kazimierz złożył śluby, w których polecał swoje państwo protekcji Bożej Matki, nazywając Ją Polską Królową. Na mocy aktu papieża Klemensa XI z roku 1716 biskup chełmski Krzysztof Andrzej Jan Szembek dokonał koronacji obrazu jasnogórskiego 8 września 1717 roku, a ofiarodawcą korony był król August II Mocny. Wtedy też na wizerunek nałożono kosztowne szaty. Później obraz był wielokrotnie ozdabiany. Święty Pius X na prośbę biskupa włocławskiego Stanisława Zdzitowieckiego i polskich paulinów zatwierdził 13 kwietnia 1904 roku święto Matki Bożej Częstochowskiej.

Po raz pierwszy święto obchodzono 29 sierpnia 1906 roku. W 1931 roku papież Pius XI zatwierdził dzień 26 sierpnia jako święto ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej. Dekretem Kongregacji Obrzędów z dnia 26 października 1956 roku uroczystość liturgiczna została przyznana wszystkim diecezjom w Polsce. Msze święte sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800.

29 sierpnia

Piesza pielgrzymka do Sanktuarium Maryjnego w Leśnej Podlaskiej. O godz. 700 ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski pobłogosławił pątników, którzy w strugach deszczu wyruszyli na czterogodzinny marsz do Sanktuarium Matki Bożej. 250 osobową grupę prowadził alumn Piotr Jarosiewicz – kleryk V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Połowę trasy pielgrzymi pokonywali zmagając się z ulewnym deszczem, który jednak nie zniechęcił pielgrzymów. O godz. 1100 dotarli bezpiecznie do stóp Matki Bożej, by po wspólnej modlitwie różańcowej w bazylice uczestniczyć w sprawowanej o godz. 1200 Eucharystii. Po zakończeniu Mszy świętej zmęczeni, ale szczęśliwi pątnicy powrócili do domów.

1 września

71 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Tego dnia wierni modlili się w intencji ojczyzny oraz za bohaterów września, którzy złożyli swoje życie w obronie wolnej i niepodległej Polski. Zakończyły się wakacje. Msze święte inaugurujące nowy rok szkolny sprawowane były: o godz. 800 dla dzieci i o godz. 900 dla młodzieży. Przez cały tydzień podczas Mszy świętej wieczorowej dzieci i młodzież korzystały z Sakramentu Pokuty.

5 września

Podczas niedzielnych Mszy świętych odczytywany był list Episkopatu Polski z okazji 20. rocznicy powrotu katechezy do szkoły. Mottem przewodnim listu były słowa Chrystusa : Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Dzisiaj pragniemy podziękować Panu Bogu za dar i możliwość słuchania Słowa Bożego oraz nauczania o Bogu i człowieku podczas szkolnej katechezy. Dokładnie 2 sierpnia br. minęło 20 lat od chwili decyzji o powrocie katechezy do szkół i przedszkoli. Po długiej nieobecności ponownie – już w nowych uwarunkowaniach – katecheza znalazła swoje miejsce w polskiej szkole – napisali biskupi. Podkreślając wartość katechezy szkolnej stwierdzili: Katecheza, będąc nośnikiem podstawowych i uniwersalnych wartości, wzbogaca cały proces wychowawczy człowieka. Wbrew niekiedy bardzo krzywdzącym opiniom i fałszywym założeniom, nauczanie religii w szkole niesie ze sobą istotne walory wychowawcze. Nie da się w pełni wychować człowieka bez uwzględnienia także jego sfery religijnej. Zostało to już zauważone w instrukcji wprowadzającej naukę religii w szkole: Otwarcie się na religię oraz na chrześcijańskie wartości etyczne będzie istotnym wzbogaceniem tego procesu i przyczyni się do ukształtowania właściwych postaw młodego pokolenia Polaków.

Pasterze Kościoła Katolickiego w Polsce zwrócili się do rodziców, katechetów i nauczycieli o wzajemną współpracę: zachęcamy rodziców do ścisłej współpracy z katechetami, którzy są gotowi wspomagać ich w wypełnianiu obowiązku religijnego wychowania dzieci. Korzystajcie z ich pomocy i ściśle współpracujcie ze wszystkimi nauczycielami i wychowawcami na rzecz integralnego rozwoju Waszych dzieci(…)Z całą pasterską miłością i odpowiedzialnością kierujemy nasze słowa do wszystkich, którym leży na sercu dobro Kościoła i Ojczyzny.

Prosimy, by rosło społeczne zrozumienie dla katechetycznej misji Kościoła. Prosimy o modlitwę za katechizujących i katechizowanych. Niechże tedy szkoła, a w niej katechizacja, która ma swoje dobrze określone i znane wam cele: wprowadzania wiernych do świadomego uczestnictwa w życiu Bożym i w życiu Kościoła, do dojrzałej wiary, ukazywania sensu ludzkiego życia, prowadzenia do świętości poprzez umacnianie w Duchu Świętym więzi z Chrystusem w drodze do Ojca uczy w wolnej Polsce młode pokolenia, a także i starsze, że właściwego korzystania z wolności można się nauczyć tylko przez jej właściwe używanie.

8 września

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Święto przypomina, że Maryja była zwykłym człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę, nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy człowiek miała swoich rodziców, rosła, bawiła się, pomagała w prowadzeniu domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że będą Ją chwalić wszystkie pokolenia. Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli pobożni Żydzi: św. Anna i św. Joachim. Mimo sędziwego wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków. Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę, Maryję. Anna nie wiedziała jeszcze wtedy, że Maryja została niepokalanie poczęta i jest zachowana od wszelkiego grzechu, by później, będąc posłuszną Bożej woli, stać się Matką Boga.

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI wieku. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 roku. W Rzymie wierni gromadzili się w dniu tego święta w kościele św. Adriana, po czym w uroczystej procesji udawali się z zapalonymi świecami do Bazyliki Matki Bożej Większej. Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu. W tym dniu obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele dość wolno, co wynikało z tego, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów. W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól, brano się do orki i siewu. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki. Msze święte sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800.

12 września

Parafia gościła kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach: diakona Jakuba Kozaka pochodzącego z parafii Świętego Jozafata w Gęsi, oraz alumna V roku Dawida Oklińskiego pochodzącego z parafii Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Siedlcach. Diakon Jakub niejednokrotnie gościł na antenie Katolickiego Radia Podlasie w audycji Alfabet naszej wiary. Klerycy wygłosili słowo Boże oraz zebrali ofiary na potrzeby Seminarium. Dużym zainteresowaniem parafian cieszyły się sprzedawane przez nich kalendarze seminaryjne na 2011 rok.

13 września

Rocznica piątego objawienia w Fatimie. Piąte objawienie nastąpiło 13 września 1917 roku. W dolinie zebrało się około 20 tysięcy ludzi. Kiedy zbliżała się godzina objawień trójka dzieci przeciskała się przez tłum ludzi. Pani ukazała się i poleciła modlić się o pokój. Zapowiedziała też cud w październiku, aby wszyscy uwierzyli. Podczas rozmowy z nieba spadały jakby jasne płatki śniegu czy kwiatów. Nie dochodziły one jednak do ziemi, lecz rozpływały się w powietrzu. Dzieci otoczone były białym obłokiem. O godz.1900 na ulice Osiedla Młodych wyruszyła procesja fatimska. Nabożeństwu różańcowemu przewodniczył ksiądz Mikołaj Czernecki. Modlitwę prowadziła młodzież zrzeszona w Ruchu Światło – Życie. Rozważania Tajemnic Radosnych przygotowały: Wiktoria Grajcar i Magdalena Jaciów.

14 września

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nastały wielkie prześladowania religii Chrystusa trwające prawie 300 lat. Dopiero po ustaniu prześladowań, matka cesarza rzymskiego Konstantyna, święta Helena, około 320 roku kazała szukać Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż znaleziono 14 września 320 roku. W związku z tym wydarzeniem zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników i Zmartwychwstania. Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża. 13 września 335 roku odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obydwu bazylik.

Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września – najpierw dla tych kościołów, które posiadały relikwie Krzyża, potem dla całego Kościoła Powszechnego. Święto przypomina wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa. Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata. Dlatego każda jego cząstka, tak obficie zroszona Jego Najświętszą Krwią, doznawała zawsze szczególnej czci. Na czele czcicieli Krzyża stoi święty Paweł Apostoł. Szczególnym nabożeństwem do Krzyża wyróżniała się św. Helena, cesarzowa. Jednak na wielką skalę kult Krzyża zapoczątkowało średniowiecze, kiedy to bardzo żywo i powszechnie rozwinął się kult męki Pańskiej. Wśród świętych wyróżnili się tym nabożeństwem: święty Bernard, święty Franciszek z Asyżu, święty Bonawentura, święty Filip Benicjusz, a w latach późniejszych błogosławiony Władysław z Gielniowa, święty Piotr z Alkantary, święty Jan od Krzyża i święty Paweł od Krzyża. W nagrodę za serdeczne nabożeństwo do swojej męki Jezus obdarzył wielu świętych darem stygmatów.

Dzieje Kościoła znają aż 330 podobnych wypadków. Pierwszy stwierdzony historycznie fakt stygmatów spotykany jest u świętego Franciszka z Asyżu. W ostatnich czasach mówiło się głośno o stygmatykach: Teresie Neumann z Konnersreuth i o świętym Ojcu Pio – zakonniku kapucynie. Msze święte sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800.

15 – 16 września

Mieszkańcy Białej Podlaskiej i okolic przeżywali w tych dniach peregrynację relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki – kapłana męczennika zamordowanego 19 października 1984 roku przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, wyniesionego do chwały ołtarza 6 czerwca bieżącego roku. Relikwiom towarzyszył krzyż zawierający drewno z katafalku, na którym ustawiona była trumna księdza Jerzego. Uroczystości odbywały się w parafii Narodzenia NMP. 15 września o godz. 1730 relikwie zostały powitane przez licznie zgromadzonych wiernych. O godz. 1800 rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana przez proboszczów bialskich parafii i kapłanów z okolicznych dekanatów. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej – ksiądz dziekan Marian Daniluk. Okolicznościową homilię wygłosił proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sworach ksiądz Stanisław Chodźko – diecezjalny kapelan Solidarności.

W słowie skierowanym do zgromadzonych podkreślił fakt, że wraz z relikwiami, w kościele w sposób duchowy, w tajemnicy świętych obcowania, przebywa ksiądz Jerzy i zadając pytanie: Co dziś chciałby nam powiedzieć? Czy jego nauka jest nadal aktualna? odpowiedział: Tak, ta odwaga, którą głosił jest nam jeszcze bardziej potrzebna niż za czasów komuny i stanu wojennego. Kaznodzieja mówił, że czas obecny, to czas pozornej i wypaczonej wolności: Dawniej naród polski masowo przychodził do Boga, dziś tłumnie od niego odchodzi. Dziś także trzeba wykazywać się odwagą, niezależnie od wieku i statusu społecznego. Wiara jest wyśmiewana, brakuje sprawiedliwości społecznej oraz prawdy o małżeństwie i rodzinie. Nauka księdza Jerzego powinna dziś budzić uśpione sumienia narodu. Z wolności uczyniliśmy samowolę, wykorzystujemy ją przeciwko człowiekowi. Na koniec kapłan zachęcał wszystkich wiernych do postanowień, do zaangażowania się w życie społeczne i religijne. Wzywał, by ta peregrynacja nie pozostała bez echa.

Po Eucharystii odprawione zostało nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a po nim rozpoczęła się adoracja przygotowana przez młodzież i Akcję Katolicką. Środa, 16 września była dniem adoracji, na której gromadzili się wierni z poszczególnych parafii wraz ze swoimi duszpasterzami. Parafia Chrystusa Miłosiernego prowadziła adorację od godz. 1200 do godz. 1300. Modlitwie przewodniczył proboszcz parafii ksiądz kanonik Andrzej Witkowski. Rozważania przygotowali i prowadzili członkowie Koła Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. Pierwsza część adoracji poświęcona była Krzyżowi Chrystusa, będącym dla księdza Jerzego Popiełuszki drogą i przewodnikiem kapłańskiego życia. Drugą część stanowiły fragmenty rozważań Tajemnic Bolesnych różańca z dnia 19 października 1984 roku, kiedy to w bydgoskim kościele Braci Męczenników odprawił nabożeństwo różańcowe, po którym wyruszył w swoją ostatnią drogę. Uroczystości zakończyła popołudniowa Msza święta, której przewodniczył ksiądz kanonik Janusz Onufrejuk – proboszcz parafii Błogosławionego Honorata w Białej Podlaskiej. Homilię wygłosił ksiądz Wojciech Hackiewicz – koordynator peregrynacji.

19 września

Trzecia niedziela każdego miesiąca jest dniem, w którym do wspólnoty Kościoła przyjmowani są nowi parafianie. Podczas Mszy świętej o godz. 1230 chrzest święty przyjęło siedem dziewczynek i siedmiu chłopców. Sakramentu udzielił ksiądz Michał Pawlonka.

26 września

Parafia gościła księdza Bernarda Bitekerezo – proboszcza parafii Wekomiire w diecezji Fort Portal w Ugandzie. Towarzyszył mu ksiądz Piotr Ostafin – dyrektor biura Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, który przybliżył wiernym trudną sytuację kościoła misyjnego w Ugandzie. Parafia, w której posługuje ks. Bernard liczy dziesięć tysięcy wiernych i posiada czterdzieści sześć kaplic dojazdowych. Kościół parafialny został całkowicie zniszczony podczas trzęsienia ziemi. Parafianie okazali współczucie i hojność ofiarując na odbudowę kościoła w Ugandzie kwotę 10 tys. 970 zł.

3 października

Rozpoczął się 66 Tydzień Miłosierdzia obchodzony pod hasłem “Czyńcie, jak Ja Wam uczyniłem” nawiązującym do ewangelicznej sceny umycia nóg Apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy to w czasie pożegnalnego posiłku Chrystus nie tylko zostawił uczniom przykazanie miłości, ale dał przykład pokornej służby bliźnim. Kapłani podczas niedzielnych Mszy świętych odczytali słowo biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego skierowane do wiernych na 66 Tydzień Miłosierdzia.

Pasterz Diecezji, nawiązując do wydarzeń w Wieczerniku napisał między innymi: “Poprzez naśladowanie Chrystusa w codzienności wyrażamy swoją wiarę. Wiara wyraża się również w modlitwie i adoracji Pana Boga, w posłuszeństwie Jego przykazaniom. Jesteśmy ludźmi wiary, gdy bezwarunkowo przyjmujemy Ewangelię. Gorliwość w modlitwie, pobożny szacunek do tego co święte, uczestnictwo w różnorakich formach kultu religijnego, nasze odniesienie do Boga, którego możemy spotkać i któremu możemy okazać miłość w bliźnich są z pewnością oznakami żywej wiary. Wiarę weryfikuje przede wszystkim nasze codzienne życie w relacji do Jezusa Chrystusa i Jego Krzyża(…)Komisja Charytatywna Konferencji Episkopatu Polski w tym Tygodniu Miłosierdzia przypomina wszystkim wierzącym o ich powołaniu do służby bliźniemu umotywowanej bezinteresowną miłością. Szczególnie wydarzenia, których doświadczaliśmy w ostatnim roku pokazały, że są takie okresy w naszym życiu, kiedy wielu potrzebuje pomocy materialnej i duchowej w przeżywaniu tragedii powodzi czy huraganów. Człowiek staje bezsilny wobec żywiołów tracąc często w jednym momencie dorobek całego swojego życia, dlatego bez solidarnej pomocy bliźnich podniesienie się z takiej tragedii byłoby niemożliwe. Dlatego Caritas Diecezjalne naszej Ojczyzny wraz z Caritas Polska, pospieszyły z pomocą natychmiast, kiedy przyszły informacje o powodzi i ta pomoc jest dalej kontynuowana.

Caritas może spieszyć z pomocą dzięki ofiarności naszych parafian, jak również dzięki ofiarodawcom instytucjonalnym. Możemy dziękować Bogu, że nasze tereny nie zostały objęte klęskami i mogliśmy pospieszyć z pomocą innym. Dobrze, że rozumiemy to zobowiązanie Chrystusa do służby bliźniemu. Żaden chrześcijanin nie jest z niej zwolniony. Jest ona obowiązkiem moralnym, a nie kwestią osobistej wrażliwości, upodobań czy hobby. Chcemy w Tym Tygodniu Miłosierdzia przypominać sobie, że czynienie miłosierdzia jest naszym życiowym powołaniem. Mamy naśladować miłosiernego Chrystusa. Stać się przedłużeniem Jego rąk we współczesnym świecie. Mamy potwierdzać naszą wiarę czynami miłości. I nie chodzi tu o heroiczne gesty, wielkie czyny lub słowa, ale o wykorzystanie codziennych okazji, jakie daje nam życie, do tego, by pomagać bliźnim, dzieląc się z nimi dobrym słowem, uśmiechem, odrobiną życzliwości. Na zakończenie listu biskup ordynariusz udzielił pasterskiego błogosławieństwa wszystkim, którzy niosą pomoc potrzebującym.

10 października

X Dzień Papieski. Pod hasłem Jan Paweł II – Odwaga Świętości obchodzony był X Dzień Papieski. Zgromadzeni w świątyni dziękowali Bogu za wszystko, co dokonało się przez osobę i posługę Jana Pawła II. Po Mszy świętej wieczorowej uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 i Publicznego Gimnazjum Nr 5 przedstawili program słowno – muzyczny poświęcony Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II. Okolicznościowy program został przygotowany pod nadzorem księdza Mikołaja Czerneckiego oraz katechetek: pani Grażyny Franczuk i pani Grażyny Bijaty.

Całość uświetniły: podkład muzyczny w wykonaniu pana Marcina Kalickiego z klubu Eureka i dekoracja przygotowana przez panią Marzenę Czech. Z Dniem Papieskim połączona była zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która funduje stypendia dla uzdolnionej młodzieży z ubogich rodzin. Parafianie wsparli ten szczytny cel kwotą 3 tys. 807 zł.

13 października

Rocznica szóstego objawienia Matki Bożej w Fatimie. Ostatnie, szóste objawienie nastąpiło 13 października 1917 roku. Od rana ludzie ciągnęli w kierunku doliny z nadzieją zobaczenia Pięknej Pani. Mogło ich być wtedy około siedemdziesięciu tysięcy. Zaczął padać deszcz. Dzieci uklękły tam, gdzie zwykle odmawiały różaniec. Na niebie zajaśniała błyskawica, a nad drzewem dzieci ujrzały obłok. Piękna Pani zjawiła się w pełnej jasności. Z rozmowy wynikało, że tą Piękną Panią jest Matka Boża Różańcowa. Przyszła prosić, aby ludzie zmienili swoje życie i przepraszali Boga za popełnione grzechy. Prosiła, aby codziennie odmawiać różaniec. Na zakończenie objawienia miał miejsce cud słońca. Deszcz przestał padać. Rozstąpiły się czarne i ciężkie chmury. Na błękicie ukazało się słońce zupełnie inne od widzianego codziennie. Była to jasna, srebrna tarcza. Ogniste koło zaczęło z ogromną szybkością wirować. Świeciło przy tym wszystkimi kolorami tęczy. Promienie złote, zielone, czerwone, szafirowe, fioletowe oświetliły swoim blaskiem chmury, drzewa, skały, ziemię i ludzkie tłumy tak, że w jednej chwili cały świat zmienił swój wygląd. Przez dziesięć minut wszyscy zgromadzeni widzieli to nadzwyczajne zjawisko. Dzieci widziały również Świętą Rodzinę, a Łucja Matkę Bożą jako Matkę Bolesną i Najświętszą Pannę z Góry Karmel. Ludzie wracali do domów przejęci i wstrząśnięci tym, co widzieli na własne oczy.

Na pamiątkę tego wydarzenia ulicami osiedla przeszła ostatnia w bieżącym roku procesja fatimska. Rozważania Tajemnic Chwalebnych różańca prowadzili lektorzy. Nabożeństwu przewodniczył ksiądz Sławomir Matejek. Na zakończenie ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski podziękował za liczny udział w tegorocznych nabożeństwach fatimskich. Słowa wdzięczności skierował również do służb porządkowych: Straży Miejskiej i Policji za zabezpieczanie trasy, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom procesji.

17 października

Słowo Boże podczas niedzielnych Mszy świętych głosili misjonarze oblaci z sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej: o. Stanisław Leszczyński i o. Roman Nisiewicz. Po Eucharystii oferowali kalendarze misyjne na 2011r., z których dochód został przeznaczany na potrzeby głoszących Dobrą Nowinę w najdalszych zakątkach świata. Misjonarze mogli zaświadczyć, jak ważne jest dla nich wsparcie modlitewne i materialne, ponieważ o. Stanisław przebywał przez 37 lat na misjach w Kamerunie, skąd powrócił w maju tego roku, natomiast o. Roman dwa lata temu powrócił z 17 letniej działalności misyjnej w Kanadzie.

19 października

W tym roku po raz pierwszy, 19 października obchodzone było liturgiczne wspomnienie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dzień Jego męczeńskiej śmierci został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI podczas beatyfikacji 6 czerwca 2010 roku dniem narodzin księdza Jerzego dla nieba. Msza święta dziękczynna za beatyfikację księdza, który swoje życie poświęcił takim wartościom jak wolność, sprawiedliwość, męstwo i prawda, odprawiona została o godz. 1800. Eucharystii przewodniczył ksiądz kanonik Andrzej Witkowski. Okolicznościową homilię wygłosił ksiądz Michał Pawlonka. Uroczystość zakończyła się przed pomnikiem błogosławionego księdza Jerzego, gdzie odmówiono modlitwę dziękczynną za beatyfikację kapłana i zapalono znicze.

24 października

Kościół w Polsce po raz 84 obchodził Światowy Dzień Misyjny. Był on wezwaniem do odnowienia zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego poprzez udzielenie misjonarzom i młodym Kościołom na świecie różnorodnego wsparcia, a przede wszystkim do wytrwałej modlitwy w intencji misji. Niedziela Misyjna rozpoczęła Tydzień Misyjny pod hasłem Misje – świadectwem miłości i komunii. Pieniądze zbierane podczas niedzielnej tacy zostały przekazane na wsparcie dzieł misyjnych. Parafianie złożyli na ten cel kwotę 5 tys. 630 zł.

We wszystkich parafiach w Polsce odbyło się badanie praktyk niedzielnych. Zebrane dane przekazane zostały do Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, gdzie posłużą do obliczenia dwóch wskaźników religijności: dominicantes – ilości wiernych chodzących do kościoła w niedzielę oraz communicantes – wiernych przystępujących do Komunii świętej. W kościele parafialnym w niedzielnych Mszach świętych uczestniczyło 1161 mężczyzn i 1982 kobiety. Do Komunii świętej przystąpiło 288 mężczyzn i 766 kobiet. W kaplicy dojazdowej w Czosnówce w Mszy świętej niedzielnej uczestniczyło 47 mężczyzn i 77 kobiet. Komunię świętą przyjęło 6 mężczyzn i 18 kobiet.

28 października

Liturgiczne wspomnienie świętych Apostołów: Szymona i Judy Tadeusza – patronów Diecezji Siedleckiej. Ewangelie wymieniają świętego Szymona tylko trzy razy zaliczając go do ścisłego grona uczniów Jezusa. Mateusz i Marek dali mu przydomek Kananejczyk, co niektórzy Ojcowie Kościoła zinterpretowali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był młodym panem, na którego weselu Chrystus uczynił pierwszy cud. Współczesna egzegeza dopatruje się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia gorliwy, gdyż tak je również można tłumaczyć. Łukasz wprost daje Szymonowi przydomek Zelotes, czyli Gorliwy. Specjalne podkreślenie w gronie Apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że wyróżniał się wśród nich prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego i zwyczaju narodu. O przecięciu Szymona piłą drewnianą na pół można się dowiedzieć z średniowiecznych żywotów świętych. Ciało świętego Szymona, według świadectwa mnicha Epifaniusza, miało znajdować się w Nicopolis, w kościele wystawionym ku czci Apostoła.

Święty Szymon jest patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy i spawaczy. W ikonografii święty Szymon w sztuce wschodniej przedstawiany jest z krótkimi włosami lub łysy, w sztuce zachodniej ma dłuższe włosy i kędzierzawą brodę. Jego atrybutami są: księga, kotwica, palma i drewniana piła, którą miał być rozcięty, topór, włócznia. Juda Tadeusz był tym uczniem, który podczas Ostatniej Wieczerzy wypytywał Chrystusa o Jego objawienie się uczniom. Wśród Apostołów Jezusa zajmuje dalsze miejsce, co może świadczyć o tym, że przystąpił do nich później. Głosił Ewangelię w Palestynie, Syrii, Egipcie i Mezopotamii. Część misyjnych wędrówek odbył prawdopodobnie w towarzystwie świętego Szymona, co skłoniło do wyciągnięcia wniosku o ich wspólnej męczeńskiej śmierci. Ostatecznie jednak zdania badaczy są podzielone, gdyż część z nich twierdzi, że święty Szymon zginął męczeńską śmiercią w Jerozolimie, a święty Juda Tadeusz w Persji lub Libanie. Sam święty pozostawił informacje o sobie w jednym z listów Nowego Testamentu, w którym prezentuje się jako człowiek wykształcony i brat Jakuba. List ten powstał przed rokiem 67. W XVIII wieku najbardziej rozwinął się kult i nabożeństwo świętego Judy, uznawanego za patrona od spraw beznadziejnych.

Do dziś odprawia się specjalne nabożeństwa ku jego czci, podczas których są odczytywane prośby i podziękowania. Jego wizerunki, których najwięcej można obserwować w Polsce i w Austrii, przedstawiają człowieka o twarzy podobnej do Jezusa, ubranego w długą, czerwoną lub brązowo – czarną szatę, trzymającego mandylion z wizerunkiem Jezusa. Atrybutami świętego Judy Tadeusza są: barka rybacka, kamienie, krzyż, księga, laska, maczuga, miecz, pałki, którymi został zabity oraz topór. Jest patronem Diecezji Siedleckiej i Magdeburga, szpitali i personelu medycznego. W bazylice świętego Piotra, w Kaplicy Świętych Szymona i Judy, która obecnie jest także kaplicą Najświętszego Sakramentu, mają znajdować się relikwie obu Apostołów.

31 października

Rozpoczęły się katechezy dla dorosłych i młodzieży, prowadzące do dojrzałej wiary i pomagające odkryć przyjęty chrzest. Katechezy początkowe oraz itinerarium neokatechumenalne opierają się na trzech podstawowych filarach: słowo Boże, liturgia i wspólnota. Do udziału w katechezach zachęcali kapłani oraz katecheci Drogi Neokatechumenalnej.

1 listopada

Uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość ta miała charakter bardzo radosny. Kościół wspominał bowiem wszystkich tych, którzy odeszli, a za wypełnianie w swoim ziemskim życiu Bożej woli osiągnęli wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspominał nie tylko oficjalnie uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych. Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników, nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. Z czasem zaczęto pamiętać o świątobliwych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach. Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża Bonifacego IV, który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono co roku z licznym udziałem wiernych, a sam papież brał udział we Mszy świętej stacyjnej.

Około 800 roku wspomnienie Wszystkich Świętych obchodzone było w Irlandii i Bawarii. Za pontyfikatu papieża Grzegorza IV, w latach 828 – 844, cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 roku Jan XI rozszerzył je na cały Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem Kościoła powszechnego. Msze święte sprawowane były o godz. 700, 900, 1100, 1230 i 1700. Przed każdą Mszą świętą śpiewana była Litania do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych. Jak osiągnąć świętość mówił w homilii proboszcz parafii ksiądz kanonik

Andrzej Witkowski podczas Eucharystii sprawowanej o godz. 900: “Dziś uroczystość Wszystkich Świętych. Kim są święci? To ludzie, którzy uwierzyli, że są dziećmi Boga. Nie przerazili się swych grzechów, nie załamali się pod wpływem słabości lecz wierzyli, że Bóg ich kocha, jak ojciec, który kocha dziecko. Człowiek, który przeżył prawdę, że jest dzieckiem kochanym przez samego Boga już nie zazdrości, już nie zarazi się nienawiścią, nie zachoruje na chciwość, nie potrafi przejść obok innych ludzi. Potrafi natomiast podjąć krzyż, który Ojciec włożył na jego ramiona. Wie bowiem, że jest to nieodzowny bagaż na drodze do domu Ojca w niebie. Odnosząc się do czytania z Apokalipsy świętego Jana powiedział między innymi: W Apokalipsie Apostoł mówi o pieczętowaniu sług Boga żywego(…)Ta pieczęć ma być wyciśnięta na sercach wybranych przed dniem sądu ostatecznego. Pieczęć można rozumieć w dwóch znaczeniach: jako znak własności Boga i jako znak jakości człowieka. Chodzi o to, że nic wybrakowanego nie może wejść do nieba. W nim jest miejsce tylko na to, co doskonałe. W tej sytuacji należy rozróżnić znak jakości, jakim posługuje się świat i znak jakości, jakim posługuje się Bóg. W świecie o jakości człowieka decyduje siła, pieniądz, sława, czy przynależność społeczna. Wszyscy, którzy nie dysponują siłą lub nie mają pieniędzy, są przez świat usuwani na ostatnie miejsce. U Boga natomiast o jakości człowieka decyduje jego miłosierdzie, dobroć, sprawiedliwość i miłość. Często opieczętowani przez Boga, w hierarchii świata ustawieni są na ostatnim miejscu. W dalszej części homilii przedstawił cztery umiejętności, jakie powinien posiadać człowiek dążący do tego, aby jego serce stawało się doskonalsze: Pierwsza, to możliwie najlepsze wykorzystanie czasu. Człowiek, który potrafi jakościowo najlepiej wykorzystać chwilę obecną, wzrasta w doskonałości.

Druga umiejętność to doskonałe wykonanie tego, co człowiek czyni. Człowiek, jako sługa Boga powinien pamiętać, że na jego ręce spogląda sam Bóg i nieważne są ani opinie ludzi, ani ich wynagrodzenie. Ważna jest ocena Boga i Jego nagroda. Człowiek odpowiedzialny przed Bogiem za swoją pracę doskonali serce. Na nasze ręce spogląda Bóg. Jakość naszej pracy decyduje o jakości naszego serca nawet wtedy, gdy są to prozaiczne czynności np.: mycie podłogi, czyszczenie okna, czy wyrzucanie śmieci do kosza. Trzecia umiejętność dotyczy wypoczynku. Bóg w dwadzieścia cztery godziny dnia wpisał kilka godzin wypoczynku. Jaki jest ten odpoczynek? Człowiek powinien być odpowiedzialny za własny odpoczynek, gdyż chodzi w nim o zdrowie i o siły. Ten, kto lekceważy odpoczynek, stanie się szybko łupem tego świata. Przegra zmęczony nawet czynieniem dobra. Czwarta umiejętność, to jakość modlitwy. Chodzi tu o żywy kontakt z Bogiem, o doskonalenie umiejętności przebywania w świecie świętości i wieczności naszego Stwórcy i Zbawiciela. Podsumowując, powiedział: Te cztery umiejętności decydują o jakości człowieka. Ten, kto je posiada, jest dobrym ojcem, dobrą matką, mężem, żoną, księdzem, nauczycielem, lekarzem, uczniem. Świętość, to znak jakości naszego życia. To gwarancja wejścia do nieba.”

2 listopada

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Kościół w Dzień Zaduszny wspominał w liturgii wszystkich wierzących w Chrystusa, którzy odeszli już z tego świata, a teraz przebywają w czyśćcu. Przekonanie o istnieniu czyśćca jest jednym z dogmatów wiary. Obchód Dnia Zadusznego zainicjował w 998 roku święty Odylon – opat klasztoru benedyktyńskiego z Cluny we Francji. Praktykę tę początkowo przyjęły klasztory benedyktyńskie, ale wkrótce za ich przykładem poszły także inne zakony i diecezje. W XIII wieku święto rozpowszechniło się na cały Kościół Zachodni. W wieku XIV zaczęto urządzać procesje na cmentarz do czterech stacji. Piąta stacja odbywała się już w kościele, po powrocie procesji z cmentarza. Przy stacjach odmawiano modlitwy za zmarłych i śpiewano pieśni żałobne. W Polsce tradycja Dnia Zadusznego zaczęła się tworzyć już w XII wieku, a z końcem wieku XV była znana w całym kraju.

W 1915 roku papież Benedykt XV, na prośbę prymasa benedyktynów zezwolił, aby tego dnia każdy kapłan mógł odprawić trzy Msze święte: w intencji poleconej przez wiernych, za wszystkich wiernych zmarłych i według intencji Ojca Świętego. Dzień Zaduszny to czas szczególnej modlitwy do Boga, by zmarli mieli udział w Chrystusowym zwycięstwie nad śmiercią. Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy po śmierci potrzebują oczyszczenia w miłości, czyli czyśćca, który jest przedsionkiem nieba. Dogmat o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił na Soborze w Lyonie w 1274 roku, a potwierdził i wyjaśnił na Soborze Trydenckim w osobnym dekrecie. Opiera się na przesłankach zawartych w Piśmie Świętym oraz na sięgającej II wieku tradycji kościelnej.

Duży wkład w rozwój nauki o czyśćcu wniósł święty Augustyn. Dogmat podkreśla dwie prawdy: istnienie czyśćca jako pośmiertnej kary za grzechy oraz możliwość i potrzebę modlitwy i ofiary w intencji dusz czyśćcowych. Ci zmarli, którzy po śmierci doświadczają czyśćca są już bezpieczni, bo znaleźli się w Bożych rękach. Mogą być pewni zbawienia, na którego pełnię muszą się jeszcze przygotować. Czyściec jest wyrazem Bożego miłosierdzia, które oczyszcza tych, którzy za życia na ziemi nie wydoskonalili się w pełni w miłości do Boga, bliźniego i samego siebie. Przez czyściec przechodzą dusze, które zeszły z tego świata w grzechach powszednich i nie odbyły jeszcze na ziemi całej doczesnej kary za grzechy. Dusza ludzka, poznając po śmierci Boga jako pełnię miłości, pragnie zjednoczenia z Nim a równocześnie rozpoznaje, że jeszcze nie jest tego godna i szuka możliwości oczyszczenia. Bóg w swoim miłosierdziu odpowiada na to pragnienie. W związku z okresem modlitw za zmarłych można uzyskać odpusty dla nich. Za pobożne odwiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada i jednoczesną modlitwę za zmarłych można uzyskać odpust zupełny. Msze święte sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800. Uroczysta Eucharystia z procesją wewnątrz świątyni i modlitwą za zmarłych parafian sprawowana była o godz. 930.

7 listopada

Po niedzielnych Mszach świętych Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy w Odbudowie Kościoła Katolickiego Diecezji Witebskiej z siedzibą w Drohiczynie rozprowadzało Cegiełki Pomocy. Kościół katolicki diecezji witebskiej na Białorusi został erygowany 13 października 1999 roku przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Na ordynariusza diecezji powołany został biskup Władysław Blin. Diecezja witebska obejmuje obszar 40 tysięcy km2. Zamieszkuje tam 1 mln 400 tys. osób, w tym 300 tys. katolików. Zniszczone i obrabowane kościoły w chwili obecnej wymagają odbudowy i remontu. Dobrowolne ofiary parafian były symbolem wdzięczności za zachowanie polskości i wiary.

11 listopada

Święto Niepodległości. Święto Niepodległości jest polskim świętem narodowym, obchodzonym co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku po 123 latach rozbiorów dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję. 92 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, jest to data ważna zarówno dla rozwoju historii Polski, jak też historii powszechnej. Dzień 11 listopada ustanowiono Świętem Niepodległości dopiero ustawą z 23 kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu autonomii. Święto państwowe ustanowione w ostatnich latach II Rzeczpospolitej zostało przywrócone w 1989 roku. Jest to dzień wolny od pracy. W całym kraju organizowane były patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane Msze święte w intencji Ojczyzny. Msze święte sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800. Podczas Mszy świętej sprawowanej o godz. 930 parafianie modlili się w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kanonik Andrzej Witkowski.

14 listopada

W parafii gościł ksiądz dr hab. Jan Chwałek – muzykolog instrumentolog, emerytowany profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ksiądz Jan Chwałek – dyplomowany organmistrz, od 50 lat zajmuje się budową instrumentów. Ksiądz profesor obszernie przybliżył parafianom bardzo złożoną budowę instrumentu, który już w całości został zmontowany. Najbardziej eksponowaną jego częścią jest szafa organowa, stanowiąca obudowę wszystkich elementów i mechanizmów składowych organów. Pełni ona dodatkowo rolę rezonatora akustycznego, a jej widoczna frontowa część, czyli prospekt – funkcję dekoracyjną.

Ksiądz Jan Chwałek serdecznie podziękował wszystkim parafianom za wielką ofiarność, dzięki której świątynia wzbogaciła się o tak wspaniały element wystroju. Słowa podziękowania skierował do pana Mieczysława Parchomiuka zajmującego się budową drewnianych części szafy organowej oraz do pana Andrzeja Tarasiuka za wykonanie prac elektrycznych i elektronicznych przy instrumencie. Szczególne słowa uznania skierował do księdza proboszcza Andrzeja Witkowskiego, podkreślając jego olbrzymie zaangażowanie i własny wkład pracy przy montażu. Podczas Mszy świętych odbyła się prezentacja możliwości muzycznych pierwszego etapu strojenia instrumentu, gdzie kilka głosów można było usłyszeć. Zainteresowani mieli możliwość obejrzenia instrumentu, a o szczegółach jego budowy dowiedzieli się od pana Grzegorza Stawowego – głównego wykonawcy organów. Pan Grzegorz Stawowy prowadzi usługi organmistrzowskie w Sandomierzu i jest jednym z nielicznych organmistrzów w Polsce, którego zakład zajmuje się budową i remontem organów.

16 listopada

Odpust Matki Bożej Miłosierdzia. Kult i nazwa obrazu Matki Bożej Miłosierdzia – Ostrobramskiej związany jest z Wilnem, gdzie w latach 1503 – 1522 miasto było otoczone murem z dziewięcioma bramami obronnymi. Nad jedną z nich zawieszono obraz Matki Bożej i nazwano Ostrą Bramą. W 1626 roku karmelici bosi otworzyli w sąsiedztwie Ostrej Bramy klasztor i zaczęli rozsławiać kult Maryi. 2 lipca 1927 roku kardynał Aleksander Kakowski z udziałem Prezydenta Ignacego Mościckiego, prymasa Polski kardynała Augusta Hlonda, marszałka Józefa Piłsudskiego, biskupów i duchowieństwa dokonał uroczystej koronacji obrazu.

Kult łaskami słynącego obrazu rozwija się, a jego kopie znajdują się w kościołach w Polsce, by wierni mogli oddawać kult Maryi Miłosiernej. Uroczystość odpustową poprzedziły Trwające w dniach 15 – 16 listopada Dni Miłosierdzia. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz kanonik Zbigniew Zalewski. Podczas Mszy świętej o godz. 1800 homilię wygłosił ksiądz Andrzej Danieluk – zastępca dyrektora Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej.

20 listopada

W budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Leszczynowej odbyła się druga rejonowa katecheza z trzeciego zeszytu diecezjalnego programu Chrzest w życiu i misji Kościoła. Katechezę dla zgromadzonych kapłanów i świeckich wygłosił ksiądz Paweł Siedlanowski. Gospodarzem spotkania była parafia Chrystusa Miłosiernego.

21 listopada

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Uroczystość tę wprowadził do liturgii papież Pius XI encykliką Quas Primas z 11 grudnia 1925 roku na zakończenie roku jubileuszowego. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Najświętszemu Sercu. Początkowo uroczystość obchodzono w ostatnią niedzielę października. Reforma soborowa przeniosła jej termin na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

Kapłani, głosząc niedzielną homilię podkreślali, że: uroczystość ta ma uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem – Człowiekiem, Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich królestw ziemskich. Dotyczy ono wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów. Ono już istnieje w Kościele, choć jeszcze nie zostało do końca wypełnione. Chrystus jest ponadto Synem Bożym, naturą równy Bogu, drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Jest Panem nieba i ziemi, Panem najwyższym i absolutnym, wobec którego wszelkie królestwa ziemskie są nieporównywalne. Podczas Mszy świętej o godz. 1230 dziesięcioro dzieci poprzez przyjęcie Chrztu Świętego zostało włączonych do wspólnoty Kościoła.

3 grudnia

Ruch Światło-Życie przeżywał Rejonowy Dzień Wspólnoty, w którym uczestniczyli członkowie Kościoła Domowego i oaza młodzieżowa. Obecna była para diecezjalna i księża moderatorzy. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą. Potem rozpoczęło się spotkanie, któremu przewodniczył moderator rejonowy ksiądz Paweł Zazuniak. Zgromadzeni dzielili się doświadczeniami z posługi w parafii i cieszyli się swoją obecnością. Na zakończenie Rejonowego Dnia Wspólnoty pasterskiego błogosławieństwa udzielił gospodarz spotkania ksiądz Michał Pawlonka.

8 grudnia

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Niepokalana Maryja, wybrana przez Boga na Matkę Jezusa Chrystusa, zachowana od grzechu pierworodnego, stała się nowym stworzeniem, Matką odrodzonej ludzkości. Ubogacona tak wielkimi darami wstawia się u Syna i budzi nadzieję zwycięstwa nad grzechem, aby wszyscy stali się święci mocą Jezusa Chrystusa. Tę nadzieję daje Chrystus, ukazując wzór swej Niepokalanej Matki. Msze święte sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800. O godzinie 1200, w Godzinie Łaski wierni modlili się przed Najświętszym Sakramentem.

Matka Boża objawiając się w Montechiari we Włoszech, pielęgniarce Pierinie Gilli w święto Niepokalanego Poczęcia w 1947 roku powiedziała: Pragnę, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe obchodzono uroczyście Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą wielkie i liczne nawrócenia. Pan, mój Boski Syn Jezus okaże niezmierzone miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą modlić się za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina Łaski została rozpowszechniona i cały świat się o niej dowiedział. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech w południe modli się u siebie w domu, a otrzyma ode mnie łaski.

9 grudnia

Mszą świętą o godz. 1800 rozpoczęły się rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne głosił ksiądz kanonik Jan Pilipiuk – od 23 lat posługujący chorym w bialskim szpitalu jako kapelan. Tematy rozważań podczas poszczególnych dni rekolekcji to: On będzie nosił w sobie wszystkie boleści i choroby[Iz. 53, 4], Istnienie Boga i życia po śmierci, Praktyki religijne, Miłość bliźniego. Parafianie ze skupieniem słuchali nauk rekolekcyjnych. Przytaczane cytaty z Pisma Świętego potwierdzane były świadectwami ludzi ciężko doświadczonych przez życie, z którymi spotykał się kapłan podczas swojej ofiarnej posługi duszpasterskiej.

12 grudnia

Zakończyły się rekolekcje adwentowe przygotowujące parafian do świąt Bożego Narodzenia. O godz. 1700 odprawiona została Msza św. w intencji dzieci, które odeszły. W Dniu Pamięci Dzieci mieszkańcy miasta, którzy utracili swoje dzieci mogli zgromadzić się na wspólnej Eucharystii. Na znak łączności i pamięci rodzice umieścili przy ołtarzu zdjęcia swoich dzieci, a po Mszy świętej zapalili symboliczne światełka.

24 grudnia

Wigilia Bożego Narodzenia. Przyjęła się w Polsce w wieku XVIII, a powszechną tradycją stała się w wieku XX. Stół nakrywany jest białym obrusem przypominającym ołtarz a pod nim kładzie się siano dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże Dziecię. Dostawia się również dodatkowe nakrycie dla gościa, który w wieczór wigilijny może się przypadkowo zjawić. Tego wieczoru nikt nie powinien być samotny, czy głodny. Zwyczajem jest również, że przez cały dzień zachowuje się post. Wieczerza wigilijna rozpoczyna się wspólną modlitwą. Czytany jest opis narodzenia Pańskiego z Ewangelii świętego Łukasza. Następnie każdy z domowników bierze opłatek do ręki i wszyscy składają sobie życzenia. Jest to jednocześnie moment, kiedy zapomina się o wzajemnych urazach i wybacza wyrządzone krzywdy. Zgromadzonych przy wigilijnym stole jednoczą wspólnie śpiewane kolędy i serdeczne rozmowy.

25 grudnia

Święto Bożego Narodzenia rozpoczęła uroczysta pasterka, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Witkowski. Mszę świętą poprzedziła Jutrznia. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa nabożeństwa nocne należały do stałej praktyki Kościoła. Pierwsze słowa irwitatorium wprowadzają w nastrój tajemnicy: Chrystus narodził się nam. Oddajmy Mu pokłon. Radosnym akordem brzmią czytania i responsoria. W ten sposób Kościół wyraża wielką radość z narodzenia Pana Jezusa. Obchody uroczystości Bożego Narodzenia mają swój początek w Jerozolimie. W Rzymie święto Bożego Narodzenia obchodzono dnia 25 grudnia już od IV wieku. Kronikarz rzymski, Filokales, w kalendarzu z roku 354 zaznaczył: Natus Christus in Betleem Judeæ (Narodził się Chrystus w Betlejem Judzkim).

Z tego też czasu pochodzi fragment homilii papieża Liberiusza na Boże Narodzenie. W IV wieku uroczystość obchodzona była również w Jerozolimie, Antiochii, Konstantynopolu, Rzymie i Hiszpanii. Po Mszy świętej, odprawionej w Betlejem o północy, powracano do Jerozolimy i odprawiano drugą Mszę świętą w godzinach rannych w kościele Zmartwychwstania Pańskiego. Trzecia Msza święta sprawowana była w godzinach południowych w kościele katedralnym. W Rzymie zwyczaj ten znany był już za czasów papieża św. Grzegorza I Wielkiego. Odprawiano tam nocą pasterkę przy żłóbku Chrystusa w bazylice Matki Bożej Większej, drugą Mszę świętą w godzinach rannych w kościele Zmartwychwstania, trzecią około południa w bazylice świętego Piotra.

26 grudnia

Niedziela Świętej Rodziny. Podczas Mszy świętych odczytywany był List Pasterski Episkopatu Polski nawiązujący do programu duszpasterskiego Życie rodzinne w komunii z Bogiem. Podczas ogłoszeń parafialnych złożone zostały podziękowania księdzu Sławomirowi Matejkowi, młodzieży oraz tym wszystkim, którzy pomagali przy ubieraniu choinek i żłóbka na święta Bożego Narodzenia.

28 grudnia

W święto Młodzianków członkowie Domowego Kościoła wraz z księdzem moderatorem Michałem Pawlonką wzięli udział w Marszu Życia. Marsz jest zakończeniem duchowej adopcji dziecka poczętego podjętej w święto Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w parafii Świętego Michała Archanioła. Członkowie Domowego Kościoła sprawowali posługi liturgiczne podczas Eucharystii. Słowo Boże czytała Katarzyna Bielińska. Dary ofiarne składali: Małgorzata i Zbigniew Pawluczukowie, asystował Leszek Malinowski. Po Mszy Świętej wyruszyła procesja do parafii Błogosławionego Honorata. Rozważania różańcowe prowadzili Urszula i Marek Wapa.

31 grudnia

O godz. 1600 została odprawiona Msza święta dziękczynna za kończący się 2010 rok, której przewodniczył proboszcz parafii ks. kanonik Andrzej Witkowski. Bezpośrednio po Eucharystii sprawowane było nabożeństwo dziękczynno – błagalne. Parafianie przed Najświętszym Sakramentem dziękowali Panu Bogu za otrzymane łaski oraz przepraszali za grzechy i zaniedbania. W roku 2010 Sakrament Chrztu przyjęło 119 dzieci, 120 dzieci przystąpiło do I Komunii Świętej, 81 młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania, 66 par zawarło sakramentalny związek małżeński, a do wieczności odeszło 68 osób.

ROK 2011

1 stycznia

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Dzień Pokoju. Na progu Nowego Roku Pańskiego 2011 Kościół celebrował liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Parafianie macierzyńskiej opiece Maryi polecali los swój i swoich bliskich na kolejne 365 dni. Stojąc obok Maryi, prosili Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla rodzin, Ojczyzny i całego świata. Wolność religijna drogą do pokoju, to przesłanie, które zostało skierowane do chrześcijan na 44 Światowy Dzień Pokoju. Mszy świętej koncelebrowanej sprawowanej o godz.1230 przewodniczył ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski. Zgromadzeni na Eucharystii modlili się w intencji wszystkich parafian i solenizanta księdza prałata Mieczysława Lipniackiego.

2 stycznia

Podczas Mszy świętej o godz. 1100 sześciu chłopców zostało przyjętych do grona ministrantów: Michał Bielecki, Jakub Jarząbkowski, Adam Komoszyński, Maksymilian Lipka, Jakub Mieleszko, Mikołaj Szałacki. Przygotowaniem chłopców do służby liturgicznej zajmował się ksiądz Sławomir Matejek. Druga niedziela po Narodzeniu Pańskim, to zarazem pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu i zmianka różańcowa. Podczas wszystkich Mszy świętych czytany był list pasterski Episkopatu Polski w związku z przywróceniem dnia wolnego od pracy w uroczystość Objawienia Pańskiego. Z satysfakcją przyjmujemy decyzję polskiego Parlamentu, który przywrócił status dnia wolnego uroczystości Objawienia Pańskiego. Decyzja ta była poprzedzona w minionych latach wieloma inicjatywami obywatelskimi.

Składamy serdeczne podziękowanie tym wszystkim, którzy swoją modlitwą, zatroskaniem o tradycję Kościoła oraz konkretnymi działaniami z determinacją wspierali zamysł przywrócenia uroczystości Objawienia Pańskiego należnego jej miejsca w życiu społecznym i religijnym Polaków. Niech nasza chrześcijańska radość wyrazi się w tym dniu poprzez udział we Mszy Świętej. Pragniemy przypomnieć, że uroczystość Objawienia Pańskiego należy do ustanowionych przez Kościół dni świętych, w które każdy katolik jest zobowiązany do uczestniczenia w Eucharystii.

Niech nasz udział w liturgii Kościoła będzie wyrazem wdzięczności Bogu, który objawił się światu w Jezusie Chrystusie i przez Niego wezwał do siebie ludzi wszystkich narodów, ras i języków. W Nim wybrał także nas – jak nam przypomniał św. Paweł w drugim czytaniu – abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie, jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym – napisali w swoim przesłaniu biskupi.

6 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. W uroczystość Objawienia Pańskiego Kościół od przełomu wieków XV i XVI poświęca złoto i kadzidło. Poświęcenie kredy wprowadzono w wieku XVIII. Od lat istnieje zwyczaj, że poświęconą tego dnia kredą wypisuje się na drzwiach wejściowych domów katolickich: K+M+B. Są to trzy pierwsze litery łacińskich słów oznaczających Chrystus mieszkanie błogosławi lub, według innego wyjaśnienia, pierwsze litery imion mędrców. Król Jan Kazimierz miał zwyczaj, że kładł na ołtarzu, jako ofiarę wszystkie monety bite w roku ubiegłym. Święconym złotem dotykano całej szyi, by uchronić ją od choroby. Kadzidłem okadzano domy i obory, a w nich chore zwierzęta. Przy każdym kościele stały od świtu stragany, na których sprzedawano: kadzidło i kredę. Kadzidłem wierni wykadzali swoje mieszkania. W Piśmie Świętym jest mowa o kadzidle i mirze aż 22 razy. Mirra była to żywica drzewa Commiphore, kadzidło zaś, to żywica z różnych drzew z domieszką aromatów ziół. Podczas wszystkich Mszy świętych kapłani poświęcali kadzidło i kredę. Po Mszy świętej o godz. 1800 młodzież Ruchu Światło – Życie, pod czujnym okiem księdza Mikołaja Czerneckiego, wystawiła Jasełka. Tematem przewodnim przedstawienia były problemy współczesnej rodziny.

9 stycznia

Święto Chrztu Pańskiego. Pierwsza niedziela przypadająca po uroczystości Objawienia Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego i jest obchodzona w Kościele jako Święto Chrztu Pańskiego. Jezus rozpoczął swoje życie publiczne od przyjęcia chrztu w Jordanie z rąk Jana Chrzciciela. Poprzez zstąpienie Ducha Bożego w postaci gołębicy, Bóg ukazał Jezusa, jako umiłowanego Syna, w którym ma upodobanie. Podczas Mszy świętej o godz. 1230 kolejni mali parafianie przyjęli sakrament Chrztu Świętego. O godz. 1800 miał miejsce koncert kolęd w wykonaniu młodzieżowego chóru parafialnego. Schola wykonała tradycyjne, powszechnie znane polskie kolędy.

16 stycznia

Mszy świętej koncelebrowanej w intencji parafian o godz. 1230, przewodniczył ksiądz Michał Pawlonka. Ksiądz Sławomir Matejek sprawował Eucharystię w intencji pomyślnej operacji, prosząc o łaskę zdrowia dla lektora Marcina Rokickiego. Lektor Marcin z oddaniem angażuje się w życie parafii, pełniąc nie tylko posługę liturgiczną. Jest również administratorem parafialnej strony internetowej. Jako absolwent Diecezjalnej Szkoły Liturgicznej włącza się do organizacji świąt i uroczystości parafialnych, pomagając kapłanom i świeckim w przygotowaniu oprawy liturgicznej.

18 stycznia

Rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Słowa zapisane w Dziejach Apostolskich: Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwach były hasłem Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2011 roku. Tydzień modlitw stał się wezwaniem do szukania inspiracji i odnowy, a także do powrotu do podstaw wiary pierwotnego Kościoła w Jerozolimie. Był inspiracją do przypomnienia sobie czasu, kiedy Kościół był jeszcze nie podzielony. W ramach tego tematu zostały przedstawione cztery elementy stanowiące znaki pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty: Słowo Boże, wspólnota, świętowanie Eucharystii i wezwanie do nieustannej modlitwy. Te cztery elementy stanowią filary życia Kościoła i jego jedności.

23 stycznia

Liturgiczne wspomnienie Błogosławionych Męczenników Podlaskich. W XIX wieku w Polsce na terenie zaboru rosyjskiego miały miejsce krwawe prześladowania Unitów, których władze carskie chciały nakłonić do przejścia na prawosławie. Do parafii, gdzie wierni stawiali opór, kierowano kozaków. 24 stycznia 1874 roku oddział kozacki zaatakował obrońców świątyni w Pratulinie. W obronie wiary śmierć męczeńską poniosło trzynastu unitów: Wincenty Lewoniuk, Daniel Karmasz, Łukasz Bojko, Bartłomiej Osypiuk, Onufry Wasyluk, Filip Geryluk, Konstanty Bojko, Anicet Hryciuk, Ignacy Frańczuk, Jan Andrzejuk, Konstanty Łukaszuk, Maksym Hawryluk, Michał Wawryszuk. Męczennicy Podlascy zostali beatyfikowani przez Ojca Świętego Jana Pawła II 6 października 1996 r. w 400 rocznicę ogłoszenia Unii Brzeskiej, która dała początek Kościołowi unickiemu.

24 stycznia

W dniach 24 – 29 stycznia na Jasnej Górze odbyły się coroczne rekolekcje chóru parafialnego Schola Cantorum Misericordis Christi. Rozważania rekolekcyjne prowadzone były przez oo. Paulinów. Rekolekcje miały głównie cel formacyjny, ale też połączone były z warsztatami muzycznymi. Podczas pobytu w Częstochowie chór zaśpiewał cztery koncerty.

30 stycznia

Proboszcz parafii – ksiądz kanonik Andrzej Witkowski podsumował wizytę duszpasterską, dziękując parafianom za życzliwe przyjęcie i wyrażając wdzięczność za zebraną ofiarę w kwocie 138 tys. 870 zł. Gospodarz parafii poinformował o ukończeniu prac przy nowych organach i oświadczył, że zgromadzone środki pozwolą na uregulowanie całej należności. Jednocześnie oznajmił, że rozpoczęto prace przy wykonaniu figury Jana Pawła II, który 1 maja zostanie ogłoszony błogosławionym. Figura będzie umieszczona w prezbiterium, symetrycznie do figury świętej siostry Faustyny.

2 lutego

Święto Ofiarowania Pańskiego. W święto Ofiarowania Pańskiego, zwanego świętem Matki Bożej Gromnicznej obchodzony był już po raz trzynasty Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Został ustanowiony w 1997 roku przez papieża Jana Pawła II. Hasło przewodnie tegorocznego Dnia Życia Konsekrowanego brzmiało: Osoby konsekrowane świadkami miłości. W tym roku już po raz szósty w Dniu Życia Konsekrowanego, po Mszach świętych, odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz klasztorów klauzurowych. W Polsce są 83 klasztory kontemplacyjne, w których żyje niemal 1400 mniszek. Siostry i bracia zakonni służą najuboższym i najbardziej potrzebującym: w szpitalach, placówkach opieki społecznej, w przytułkach i schroniskach, w domach samotnej matki, w noclegowniach i jadłodajniach dla bezdomnych.

Według najnowszych danych Komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, na terenie Polski w 239 instytutach i zgromadzeniach zakonnych żyje ok. 40 tysięcy osób konsekrowanych. Msze św. sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800. Podczas każdej Mszy świętej poświęcane były gromnice. O godz. 930 wewnątrz kościoła przeszła procesja z płonącymi świecami, będąca znakiem nowego kroczenia przez życie w jedności z Jezusem i w blaskach Jego ewangelii. Głównym tematem tego święta przewijającym się przez całą liturgię włącznie z poświęceniem gromnic i procesją ze świecami było światło. Światło świecy symbolizuje Chrystusa: jedyną światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi.

6 lutego

Po Mszach świętych parafianie mieli możliwość nabycia rozważań księdza Józefa Szajdy Zaufać życiu i książki o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce.

7 lutego

Kapłani i parafianie wzięli udział w uroczystościach pogrzebowych śp. księdza kanonika Zbigniewa Bieńkowskiego, długoletniego proboszcza parafii Świętej Anny. Mszy świętej pogrzebowej sprawowanej o godz. 1100 przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Wraz z pasterzem Kościoła Siedleckiego Mszę świętą koncelebrowało ponad 200 kapłanów z diecezji siedleckiej i drohiczyńskiej. W pogrzebie uczestniczyła rodzina zmarłego kapłana, przedstawiciele władz, poczty sztandarowe wyższych uczelni bialskich, szkół podstawowych i gimnazjalnych, straży miejskiej i straży pożarnej, pracownicy ośrodka Misericordia, a także mieszkańcy Wodyń, Dęblina i Białej Podlaskiej.

11 lutego

Światowy Dzień Chorego. O godzinie 930 została odprawiona Msza święta w intencji wszystkich chorych parafian oraz tych, którzy opiekują się chorymi. Podczas Mszy świętej został udzielony sakrament namaszczenia chorych. Do tego sakramentu mógł przystąpić każdy, kto ukończył 60 rok życia i był w łasce uświęcającej.

13 lutego

Do parafii przybył ksiądz Mirosław Stańczuk, wygłosił Słowo Boże i po Mszach świętych zebrał ofiary do puszek na potrzeby swojej parafii na Ukrainie. Kapłani zapoznali parafian z Pismem Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego o wprowadzeniu nowego sposobu przygotowania do sakramentu chrztu dzieci. W oparciu o Dokumenty Kościoła, stwierdzające, że chrzest jest sakramentem wiary i mając na uwadze ważne działanie związane z pogłębieniem życia chrześcijańskiego, którym jest wprowadzenie we wszystkich parafiach diecezji jednakowego programu przygotowania rodziców i rodziców chrzestnych przed udzieleniem sakramentu chrztu świętego dzieciom, pasterz Diecezji Siedleckiej napisał m.in.: Przyjęcie chrztu nie sprowadza się do załatwienia pewnych formalności i wypełnienia określonego rytu religijnego, pojętego na sposób mniej czy bardziej magiczny. Chrzest wprowadza człowieka w zupełnie nową rzeczywistość, w nowe życie, w życie inne od tego, które proponuje świat. Dlatego też udzielenie tego sakramentu domaga się stosownego przygotowania, czyli zainicjowania odpowiedniej wiary, wiary paschalnej, która po chrzcie będzie się rozwijać.

W przypadku małych dzieci chodzi o wiarę ich rodziców i rodziców chrzestnych, którą oni będą przekazywać dziecku. Pomocą w realizacji tego zadania ma służyć przygotowany cykl katechez, opublikowanych w książce pod tytułem Wierzysz, przyjmij chrzest. Katechezy te, głoszone w poszczególnych parafiach, będą stopniowo wprowadzały w pełniejsze rozumienie znaczenia chrztu w życiu chrześcijanina(…) Drodzy Diecezjanie, jako Biskup Siedlecki widzę naglącą potrzebę zmiany dotychczasowego sposobu przygotowania do sakramentu chrztu świętego. Stąd też zarządzam, aby począwszy od Wielkiego Postu 2011 r. we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej wprowadzić ujednolicony sposób przygotowania do sakramentu chrztu świętego.

Dla przekazania zawartych w katechezach treści należy przeprowadzić przynajmniej cztery spotkania katechetyczne(..)Tą pracą należy objąć zarówno rodziców dziecka, jak i rodziców chrzestnych, mieszkających na terenie naszej diecezji. Jest zrozumiałe, że uczestniczenie w takim przygotowaniu do chrztu, kiedy jest już małe dziecko, może stanowić pewną trudność. Dlatego też zachęcam, aby wziąć udział w katechezach jeszcze przed urodzeniem się dziecka. Jednak istotną rzeczą jest to, aby uczestnictwo w katechezach chrzcielnych nie było traktowane jako zaliczenie kolejnego kursu, ale jako szansa na wejście w inny, nowy styl życia. Mają temu pomóc przygotowane dla rodziców i rodziców chrzestnych Pomoce do katechez, w których obok streszczenia wysłuchanych katechez zawarte są pytania do osobistej refleksji i dzielenia się w rodzinie. Proszę więc, aby zarówno rodzice dziecka, jak i rodzice chrzestni, posiadali te Pomoce i zechcieli z nich skorzystać w domu. Wszystkim uczestnikom katechez z serca błogosławię.

26 lutego

Młodzieżowy chór parafialny śpiewał w Warszawie na Krajowym Forum Duszpasterstwa Młodzieży. Mszy świętej w kościele Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego na Bielanach, przewodniczył kardynał Stanisław Ryłko z Watykańskiej Kongregacji do Spraw Świeckich. W Eucharystii uczestniczyło kilkudziesięciu duszpasterzy młodzieży z całej Polski, delegacje młodzieży ze wszystkich diecezji i wolontariusze, którzy wezmą udział w Światowym Dniu Młodzieży w Madrycie. Obecny był duszpasterz młodzieży biskup Henryk Tomasik. Podczas Mszy świętej chór wykonał m.in. kompozycje Palestriny, Haendla, Chlondowskiego, Stuligrosza, Botora i po raz pierwszy w Polsce hymn Światowych Dni Młodzieży Madryt 2011 Mocni w wierze.

9 marca

Środa popielcowa rozpoczęła okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości: Świąt Paschalnych. Hasłem przewodnim tegorocznego Wielkiego Postu były słowa św. Pawła Apostoła zaczerpnięte z Listu do Kolosan: Z Chrystusem jesteście pogrzebani w Chrzcie, z Nim jesteście także wskrzeszeni. Wielki Post trwa od środy popielcowej do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia, Kościół, przypominając słowa Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, modlitwę i jałmużnę. Liturgia tego okresu jest wyciszona. Dominującym kolorem szat liturgicznych jest fiolet.

Z obrzędów Mszy świętej znika uroczysty hymn Chwała na wysokości Bogu, oraz radosna aklamacja Alleluja śpiewana przed odczytaniem fragmentu Ewangelii. Zastępuje ją aklamacja Chwała Tobie, Królu wieków albo Chwała Tobie, Słowo Boże. Zakazane jest przyozdabianie ołtarza kwiatami, a gra na instrumentach muzycznych dozwolona jest tylko w celu podtrzymania śpiewu. Jedynym wyjątkiem od tych ostatnich zastrzeżeń jest IV Niedziela Wielkiego Postu, zwana Niedzielą Laetare. Msze święte w środę popielcową sprawowane były o godz. 630, 930 i 1800.

Podczas Eucharystii miał miejsce obrzęd posypania głów popiołem. W czasie Wielkiego Postu parafianie gromadzili się na nabożeństwach wielkopostnych. Droga Krzyżowa odprawiana była w piątki o godz. 1700. Rozważania przygotowywali członkowie grup parafialnych. W niedziele o godz. 1630 odprawiane były Gorzkie Żale. Kazania pasyjne głosił ksiądz Mikołaj Czernecki.

17 marca

Rodzina, przedstawiciele Braci Mniejszych Kapucynów, kapłani i parafianie zgromadzili się na Mszy świętej, aby uczestniczyć w uroczystościach pogrzebowych ś.p. Stanisławy Miciuk – matki o. Stanisława Miciuka, misjonarza posługującego w Gwatemali. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił biskup drohiczyński Antoni Pacyfik Dydycz.

27 marca

Słowo Boże podczas niedzielnych Mszy świętych głosili klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Siedlcach: diakon Łukasz Iwaniec pochodzący z parafii Niepokalanego Serca NMP w Wilczyskach i alumn Przemysław Świderski z parafii Wszystkich Świętych w Sobieniach Jeziorach. Ofiary złożone na tacę przeznaczone zostały na potrzeby seminarium. Klerycy rozprowadzali również książkę Słuchaj mój ludu zawierającą rozważania do Ewangelii na niedziele, święta i uroczystości w roku A. Rozważania przygotowali moderatorzy i wychowawcy WSD w Siedlcach. Po Mszach świętych odbyła się zbiórka do puszek dla ofiar tragicznego w skutkach trzęsienia ziemi w Japonii. Domowy Kościół zapraszał rodziny parafialne do pogłębienia życia chrześcijańskiego rodzin. Zaproszenie kierowali przedstawiciele wspólnoty.

3 kwietnia

O godz. 1900 w sali chóru parafialnego został zorganizowany wieczór poetycko – muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II.

8 – 9 kwietnia

Schola Cantorum Misericordis Christi uczestniczyła w V Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. Przesłuchania konkursowe odbywały się w kościele Świętego Piotra i Pawła. Parafialny chór zdobył II nagrodę: Srebrny Dyplom w kategorii Chórów Kościelnych.

10 kwietnia

O godz. 1230 sprawowana była Eucharystia w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, a o godz. 1900 chór młodzieżowy wykonał koncert pasyjny O Crux, ave spes unica (Bądź pozdrowiony Krzyżu, jedyna nadziejo nasza) poświęcony ofiarom tej katastrofy. Podczas koncertu uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. J.I. Kraszewskiego, przygotowani przez profesora Jana Gałeckiego, recytowali poezję polską o krzyżu. Kapłani, podczas Mszy świętych odczytywali przesłanie Rady Stałej Episkopatu Polski wzywające do modlitwy za ofiary katastrofy smoleńskiej. W liście wystosowanym na pierwszą rocznicę katastrofy smoleńskiej biskupi wspominali smutny moment historii po ukazaniu się pierwszych wiadomości o katastrofie smoleńskiej: Przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie zgromadziły się spontanicznie tłumy ludzi. Składano kwiaty i wieńce, palono znicze, odmawiano modlitwy. W wielu miastach były celebrowane Msze Święte w intencji ofiar katastrofy. Odbyły się marsze pamięci, wiążące się też z obchodami 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. W pogrzebie Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki Marii, który odbył się 18 kwietnia w Krakowie, uczestniczyły dziesiątki tysięcy osób; uroczystość oglądały w telewizji miliony. Kraj ogarnęła narodowa żałoba, także dlatego, że ta śmierć ujawniła nam prawdziwą wartość osób, które zginęły. Biskupi podkreślili, że po katastrofie życie już nigdy nie będzie takie same. W naszej Ojczyźnie zawsze będzie po nich puste miejsce.

Ile czasu potrzeba, aby dobrze przeżyć czas pożegnania bliskich nam osób? –pytali. W sumie jednak nie tyle ważna jest długość czasu poświęconego na żałobę, ile sposób, w jaki zdołamy ten czas przeżyć. Właściwe granice żałobie wyznacza miłość – napisali w dokumencie. Cmentarz nie może stać się naszą świątynią, ani naszym domem. Nie pomożemy zmarłym zatrzymując się w nieskończoność przy grobie. Nie odnajdziemy tam naszych bliskich, ponieważ oni przeszli już do wieczności i odtąd miejscem spotkania z nimi jest wiara i ufna modlitwa, a także podjęcie ideałów ich życia. Natomiast samo doświadczenie żałoby może zaowocować naszą większą dojrzałością duchową – przypominali członkowie Rady Stałej Episkopatu, wzywając do modlitwy za zmarłych, która jest jedyną pomocą, jakiej zmarły potrzebuje. Wtedy to cześć dla naszych zmarłych nie będzie tylko i wyłącznie powierzchownym kultem w postaci pomników, tablic, lampek i kwiatów oraz łez żalu – napisali. Niech ta katastrofa umocni wzajemne więzi w naszej Ojczyźnie, Europie i świecie. Niech świadomość tej wspólnoty pozwoli nam zespolić serca, ideały i czyny, by nasz świat stawał się coraz bardziej ludzki – wzywali biskupi i przytaczali fragment Pisma Świętego: Bracia, nie oczerniajcie jeden drugiego. Kto oczernia brata swego lub sądzi go, uwłacza Prawu i osądza Prawo. Skoro zaś sądzisz Prawo, jesteś nie wykonawcą Prawa, lecz sędzią. Dziękując Bogu za bohaterskie życie ofiar Katynia oraz dobro służących Ojczyźnie ofiar katastrofy smoleńskiej uszanujmy pamięć ich czynów. Niech one pobudzą nas do mądrej i bezinteresownej służby na rzecz dobra wspólnego. Módlmy się jednocześnie do miłosiernego Boga, aby wzbudził nowych synów i córki Ojczyzny, pragnących służyć ofiarnie i odważnie ludziom nowych czasów – zakończyli swój list członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

14 – 17 kwietnia

Rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne przygotowujące do świąt Zmartwychwstania Pańskiego głosił znany parafianom ksiądz Andrzej Danieluk – prefekt Katolickiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Norwida w Białej Podlaskiej. Słowo Boże głoszone przez księdza Andrzeja głęboko zapadało do serc wiernych i skłaniało do szczerego przeanalizowania własnego życia w świetle wskazań Ewangelii.

17 kwietnia

Niedziela palmowa zakończyła rekolekcje wielkopostne. Tradycyjnie, podczas Mszy świętych miał miejsce obrzęd poświęcenia palm. Na Mszy świętej o godz. 1100 do grona Liturgicznej Służby Ołtarza zostało przyjętych dziewięciu lektorów: Mateusz Andrynowski, Maciej Bielecki, Adam Biełuszko, Maciej Czapski, Marcin Mirosławski, Kamil Podkański, Dawid Popławski, Bartłomiej Sznajder i Kacper Szostakiewicz. Lektorzy zostali pobłogosławieni przez swojego opiekuna, księdza Sławomira Matejka Świętą księgą Ewangeliarza. Następnie nowi lektorzy, w obecności celebransa Eucharystii – księdza Sławomira Matejka, księdza proboszcza Andrzeja Witkowskiego, księdza prałata Mieczysława Lipniackiego i księdza prefekta Andrzeja Danieluka, podchodzili do stóp ołtarza kładli rękę na Ewangeliarzu i całując go przyjęli Księgę Pisma Świętego.

Na koniec wypowiedzieli przyrzeczenie: Dziękując na łaskę powołania do służby lektorskiej, przyrzekamy powierzone zadanie wypełniać gorliwie i sumiennie; przyrzekamy czytać wyraźnie Słowo Boże i żyć według niego. Amen. Wieczorem znaczna część parafian wzięła udział w Drodze Krzyżowej dla mieszkańców miasta, która o godz. 1900 wyruszyła z parafii Wniebowzięcia NMP do parafii Świętej Anny.

21 – 24 kwietnia

Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęło się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek o godz. 1800. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ksiądz kanonik Andrzej Witkowski. Celebracja Mszy Wieczerzy Pańskiej przypomniała licznie zgromadzonym wiernym Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień przed męką, podczas której Chrystus ustanowił dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczęła się o godz.1700. Wielki Piątek był dniem zadumy, w czasie którego parafianie rozważali mękę Chrystusa. Liturgia tego dnia była przepojona powagą oraz skupieniem, ale też przepełniona nadzieją na zbawienie. Wigilia Paschalna rozpoczęła się w sobotę o godz. 2000.

Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowiły nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego były bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Treści uroczystej Eucharystii wskazywały na przejście z grzechu do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a także prawdziwe i ostateczne przejście od śmierci do życia. Pamiętając o ogromnej wadze Triduum Paschalnego i o jego głębokiej wymowie, a także pięknie liturgii, kapłani, służba liturgiczna oraz wierni świeccy zadbali o to, aby wszyscy gromadzący się w świątyni mogli jak najlepiej przeżyć ten najważniejszy czas w ciągu całego roku liturgicznego.

29 – 30 kwietnia

Czterdziestogodzinne nabożeństwo przed odpustem Miłosierdzia Bożego połączone było z duchowym przygotowaniem do beatyfikacji Jana Pawła II. Rozpoczęło się w piątek Mszą świętą o godz. 930. O godz. 1200 na modlitwie Anioł Pański i różańcu zgromadziło się Koło Żywego Różańca Kobiet, o godz. 1500 odprawiona została nowenna do Miłosierdzia Bożego, a o godz. 1600 adorację prowadziło Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie. O godz. 1800, po zakończeniu adoracji sprawowana była Msza święta z homilią. Taki sam porządek czterdziestogodzinnego nabożeństwa miał miejsce w sobotę. W sobotę o godz. 1200 na modlitwie Anioł Pański i różańcu zgromadziła się wspólnota Domowego Kościoła wraz z opiekunem księdzem Michałem Pawlonką. O godz. 1900 modlitewne czuwanie przed beatyfikacją Jana Pawła II prowadziła młodzież oazowa z księdzem Mikołajem Czerneckim.

1 maja

Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 1037 Ojciec Święty Benedykt XVI wyniósł Jana Pawła II do chwały ołtarzy. Spełniając życzenie naszego brata, kardynała Agostino Vallini, naszego wikariusza dla diecezji rzymskiej, wielu innych naszych braci w biskupstwie oraz wielu wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, mocą naszej władzy apostolskiej zezwalamy, aby Czcigodnemu Słudze Bożemu, Janowi Pawłowi II, papieżowi przysługiwał tytuł błogosławionego i aby można było obchodzić jego święto w miejscach i w sposób ustanowiony przez prawo co roku 22 października.W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – brzmiała wypowiedziana przez Benedykta XVI formuła beatyfikacyjna. Po jej wygłoszeniu wierni odpowiedzieli: Amen. Rozległy się rzęsiste brawa. Na frontonie odsłonięto portret błogosławionego sporządzony na podstawie jednej z fotografii wykonanej przez polskiego fotoreportera Grzegorza Gałązkę. Chór zaintonował pieśń: Otwórzcie drzwi Chrystusowi, nie lękajcie się, otwórzcie wasze serca Panu miłością Chrystusa. Wśród ponadmilionowej rzeszy pielgrzymów obecni byli przedstawiciele parafii Chrystusa Miłosiernego z księdzem prałatem Mieczysławem Lipniackim.

W parafii odbyły się doroczne uroczystości odpustowe. Msza święta odpustowa została odprawiona o godz. 1300, tuż po uroczystościach beatyfikacyjnych. Eucharystia była uwielbieniem Bożego Miłosierdzia i podziękowaniem za wyniesienie na ołtarze papieża Polaka. Mszę świętą celebrował ksiądz dziekan Mariusz Daniluk – proboszcz parafii Narodzenia NMP w Białej Podlaskiej. Słowo Boże wygłosił ksiądz Piotr Paćkowski – wykładowca KUL, prezydent Polskiej Federacji Pueri Cantores. W homilii nawiązał do tajemnicy Miłosierdzia Bożego. O tajemnicy Miłosierdzia Bożego możemy przeczytać już w Piśmie Świętym. Miłosierdzie Boże wychwalane jest już w psalmach. Do niego ciągle odwoływał się także w swoich modlitwach Jezus. Nauczanie apostołów, pierwszych papieży, doktorów, teologów i świętych również dotyczyło tej tajemnicy.

Dopiero jednak XX wiek przyniósł jawne objawienie, czym jest Boże Miłosierdzie. Potrzeba było Jana Pawła II, on pokazał nam, że obraz z objawień siostry Faustyny to ikona Zmartwychwstałego Chrystusa, który przychodzi do każdego z nas i mówi: Nie lękaj się – powiedział. Kaznodzieja podkreślił, że: w kategorii znaku można rozpatrywać to, że tajemnicę miłosierdzia przyniosła polska zakonnica, a Święto Miłosierdzia ustanowił polski papież. Odnosząc się do nauczania błogosławionego Jana Pawła II powiedział: Jan Paweł II uczył, że Boże Miłosierdzie to obecność dobra w świecie zła. Uczulał też, że świat będzie usiłował zdewaluować to wszystko, czego doświadczamy w obecnych dniach. Zechce nam odebrać radość z beatyfikacji i sfrustrować tym, że nie znamy nauczania naszego Rodaka. Zaraz będzie nam się wypominać, że zatrzymaliśmy się tylko na kremówkach. Kapłan wzywał by wierni nie dali sobie tego wmówić. Dobrze by było, gdybyśmy znali dzieła Jana Pawła II.(…)To coś dla każdego z nas. My mamy odkryć tę normalną świętość papieża. Był nią duch modlitwy, związanie z Chrystusem, zawierzenie i przekonanie, że On żyje. To wyznaczniki znajomości nauki papieża i tym mamy się zachwycać. Niekoniecznie musimy prowadzić teologiczne dysputy nad jego nauczaniem, choć dobrze by było, gdybyśmy je poznali – tłumaczył ksiądz Piotr Paćkowski.

Msza święta zakończyła się litanią do błogosławionego Jana Pawła II i procesją eucharystyczną. O godz. 1900 odbył się koncert papieski w wykonaniu chóru parafialnego, Lwowskiej Orkiestry Kameralnej i Kwintetu Blaszanego La Spiritata z Warszawy. Tego wieczoru licznie zgromadzeni słuchacze wysłuchali m.in. pieśni: Zwycięzca śmierci, Otrzyjcie już łzy płaczący, a także Tu es Petrus, Ubi Caritas i Misericordia Domini. Koncert zakończyło radosne Alleluja Haendla.

8 maja

Pod hasłem Mów, o Panie, Twój kościół Cię słucha rozpoczął się III Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Jego celem było pogłębienie zrozumienia i popularyzacja Pisma Świętego. Kapłani i wierni podczas niedzielnych Mszy świętych prosili Pana Boga o potrzebne łaski dla księdza prałata Stanisława Pawluczuka. Ksiądz kanonik Andrzej Witkowski o godz. 1230 odprawił Mszę świętą w intencji Solenizanta. W parafii gościła siostra Wioletta Wróbel – salezjanka pracująca na Wschodzie. Misjonarka posługuje na terenach wschodnich od 2001 roku. Przez cztery lata pracowała w Mińsku na Białorusi, gdzie wykonywała posługę związaną z charyzmatem salezjańskim, czyli z dziećmi i młodzieżą. Jej praca polegała na prowadzeniu grup muzycznych, teatralnych i biblijnych. Siostra prowadziła również katechezy przy parafii przygotowujące do przyjęcia Sakramentów Świętych. Kolejne lata pracy, to posługa w Gruzji, wśród Ormian. Siostra Wioletta zbierała datki do puszek na potrzeby swojego zakonu.

13 maja

Kapłani posługujący w parafii oraz wierni wzięli udział w pierwszym w tym roku nabożeństwie fatimskim. Procesja fatimska zorganizowana dla mieszkańców Białej Podlaskiej wyruszyła o godz. 1900 z parafii Świętego Michała Archanioła do parafii Błogosławionego Honorata.

14 maja

Mali Pomocnicy Maryi z III klasy szkoły podstawowej: Adam Komoszyński, Izabela Komoszyńska, Natalia Minicz, Natalia Raczkowska, Dominika Silipicka, Jakub Jarząbkowski, Filip Bieliński i II klasy szkoły podstawowej: Damian Pawluczuk, Angelika Tkaczyk, i Kinga Ibiańska udali się ze swoim opiekunem księdzem Michałem Pawlonką na wyprawę rowerową. W opiece nad dziećmi pomagał pan Zbigniew Pawluczuk z Domowego Kościoła. Młodzi cykliści wyruszyli na trasę o godz. 900. Wyjeżdżając sprzed kościoła skierowali się ulicami Kardynała Wyszyńskiego, Leszczynową i Sidorską w stronę Czosnówki, gdzie miał miejsce pierwszy odpoczynek. Kolejny odpoczynek uczestnicy wyprawy zorganizowali przy parafii Narodzenia NMP w Ortelu Książęcym. Celem wyprawy była parafia NMP Królowej Polski w Kościeniewiczach.

Po modlitwie Anioł Pański nieco strudzeni turyści udali się do państwa Nieścioruków, gdzie przy pomocy państwa Barbary i Mariusza Komoszyńskich z Domowego Kościoła zostało przygotowane ognisko. Pieczone kiełbaski i odpoczynek przy sprzyjającej słonecznej pogodzie i orzeźwiającym wiaterku pozwoliły szybko zregenerować siły i ruszyć w drogę powrotną. Wyprawa zakończyła się o godz. 1500. Dzieci pokonały na rowerach 36 kilometrową trasę i nieco zmęczone, ale radosne pytały opiekunów o kolejną wyprawę.

W sanktuarium Maryjnym w Leśnej Podlaskiej, pod przewodnictwem księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, odbył się Kongres eklezjologiczny podsumowujący roczną pracę formacyjną w rejonie bialskim z programem Chrzest w życiu i misji Kościoła. W Kongresie udział wzięło 200 osób z sześciu dekanatów: bialskiego północ, bialskiego południe, janowskiego, łosickiego, międzyrzeckiego i terespolskiego. Obecni byli przedstawiciele parafii Chrystusa Miłosiernego z księdzem proboszczem Andrzejem Witkowskim. Odpowiedzialnym za głoszenie katechez w rejonie bialskim był ksiądz Paweł Siedlanowski.

15 maja

Czwarta Niedziela Wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, to dzień, w którym Kościół obchodził 48 Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczął on Tydzień Modlitw w tej intencji. Tegoroczny tydzień modlitw o powołania przebiegał pod hasłem Troska o powołania w Kościele lokalnym. Słowo Boże podczas niedzielnych Mszy św. głosił pochodzący parafii kapucyn o. Stanisław Miciuk. Ojciec Stanisław pracuje na misjach od 1983 roku. Pierwszą placówką była Gwatemala, kolejne to: Białoruś, Litwa, Łotwa, i Włochy. Do Gwatemali i Salwadoru wrócił ponownie w 2002 roku. Kiedy 28 lat temu o. Miciuk przybył do Gwatemali, trafił do stutysięcznej parafii. Posługiwało w niej czterech kapłanów. Oprócz kościoła głównego były 53 kaplice dojazdowe, leżące w promieniu 40 km od miasta. Był najmłodszy, więc najczęściej posyłano go na wiele dni w góry, gdzie jeździł od wspólnoty, do wspólnoty. Odległości były duże, a trasę trzeba było pokonać konno lub pieszo. W chwili obecnej prawie wszędzie misjonarz dojeżdża autem lub motorem. Posiada samochód terenowy zakupiony z pomocą katolików z Niemiec i motor nabyty dzięki składkom zebranym w Polsce.

Początki misyjnej pracy w Gwatemali były ciężkie także ze względu na klimat, jedzenie, zwyczaje i mentalność ludzi. Trudno było przyzwyczaić się do klimatu z dwiema porami: suchą i deszczową. Codzienny posiłek to kukurydziane placki i czarna fasola. W Gwatemali wiele niebezpieczeństw płynie z natury. We znaki daje się klimat. Przeciętna temperatura sięga 30 – 35oC, a przed porą deszczową nawet 45oC. Problemem są również ameby, czyli drobnoustroje żyjące w wodzie, powodujące kłopoty żołądkowe, które bez interwencji lekarza mogą skończyć się śmiercią. Zagrożenie płynie również ze strony ludzi. Rząd przestaje sobie radzić z grupami przestępczymi wciągającymi w swoje kręgi coraz więcej ludzi. Kraj zmaga się z biedą i bezrobociem. Dzielnice skrajnego ubóstwa sąsiadują z przepychem. Nowoczesne osiedla otoczone są slumsami pełnymi domów zbitych z kawałków drewna i blachy.

Ojciec Stanisław pracuje wśród Indian. Parafii, w której posługuje, patronuje św. Franciszek z Asyżu. Praca duszpasterska opiera się głównie na ludziach świeckich. W parafii istnieje wiele grup religijnych, są ministranci, scholie dziecięce, zespoły młodzieżowe i chóry. Z zespołami misjonarz wyjeżdża w teren na koncerty. Podczas koncertów zawsze jest sprawowana Msza św. i głoszona katecheza. W spotkaniach bierze udział od kilkuset do kilku tysięcy młodzieży. Ojciec Miciuk doświadcza wiele życzliwości od swoich parafian. Jak twierdzi, zawsze może liczyć na opiekę medyczną, pomoc przy naprawie pojazdów, a także wsparcie materialne w razie nagłej potrzeby. Współczesna technika minimalizuje w pewnym stopniu tęsknotę za ojczyzną, do której przyjeżdża na urlop co cztery lata. Obecnie komunikuje się z rodziną i współbraćmi za pomocą telefonu komórkowego lub Internetu. Parafianie hojnie wsparli ofiarami ojca Stanisława przed kolejnym wyjazdem na misje. Tym razem do Salwadoru. O godz. 1900 w ramach VI Wielkanocnych Koncertów Muzyki Sakralnej wystąpił Jasnogórski zespół wokalny Camerata z Częstochowy pod dyrekcją Jarosława Jasiury. Chór zaprezentował powstałą na przestrzeni wieków muzykę sakralną ku czci NMP.

16 maja

Święto św. Andrzeja Boboli Patrona Polski. Msza święta koncelebrowana o godz. 1800 sprawowana była w intencji księdza proboszcza z racji przypadających w tym dniu imienin. Przedstawiciele parafian złożyli czcigodnemu Solenizantowi życzenia i wręczyli kwiaty. Nie zabrakło życzeń od dzieci. Uczniowie klasy VI e Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5, Sandra Papińska i Kacper Truszczyński pod opieką katechetki Anny Sekuły wyrecytowały okolicznościowy wierszyk, którego z uśmiechem na ustach wysłuchał przejęty życzliwością zgromadzonych gospodarz parafii.

22 maja

Podczas Mszy świętej o godz. 1230 biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski pobłogosławił nowe organy. W uroczystości udział wzięli księża z dekanatu Biała Podlaska Południe na czele z dziekanem księdzem prałatem Ryszardem Kardasem. Wszelkie instrumenty muzyczne pozwalają nam głębiej przeżywać fakt i proces naszego jednoczenia się – mówił w homilii bp Kiernikowski. Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia i znakiem jedności. Wszystko, co służy gromadzeniu się rozproszonych przez grzech ludzi, by w nawróceniu stawali się jednością, trzeba wspierać. Pieśń chwały należy się Panu. Ci, którzy go słuchają, potrafią ją wyśpiewać. Święty Augustyn podkreśla, że nową pieśń śpiewają nowi ludzie. Człowiek odkupiony w Chrystusie staje się pieśnią nową we wspólnocie zgromadzonej na słuchaniu słowa i celebracji liturgii – nauczał biskup.

Na zakończenie Mszy świętej słowa podziękowania księdzu biskupowi wygłosił proboszcz parafii ksiądz kanonik Andrzej Witkowski: W imieniu całej wspólnoty parafialnej pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za pobłogosławienie nowych organów w naszej świątyni i Eucharystię celebrowaną w naszej intencji. Składam również podziękowanie kapłanom uczestniczącym w tej uroczystości na ręce wikariusza generalnego Kurii Diecezjalnej księdza prałata Piotra Sawczuka. Dziękuję wszystkim, którzy przybyli dzisiaj do naszego Sanktuarium na Mszę św., podczas której pobłogosławione zostały nowe organy. Przypominając historię powstania organów gospodarz parafii powiedział: 16 kwietna 2003 roku poprzedni proboszcz ksiądz prałat Mieczysław Lipniacki podpisał wstępną umowę dotyczącą budowy organów w naszym kościele. 16 maja tego samego roku uzyskał zgodę biskupa siedleckiego na rozpoczęcie ich budowy. Na ten cel przekazał wykonawcy 40 tys. złotych. W 2004 roku nastąpiła zmiana na urzędzie proboszcza. 23 lutego 2006 roku skierowałem pismo do Kurii Diecezjalnej w Siedlcach o zatwierdzenie prospektu nowych organów. 14 marca tego samego roku ksiądz biskup ordynariusz wyraził zgodę na realizację zamierzonej inwestycji. 3 sierpnia 2006 roku została podpisana ostateczna umowa i rozpoczęły się prace przy budowie organów.

Ksiądz proboszcz podziękował serdecznie budowniczym organów i opowiedział o ich pracy: Budowa trwała 5 lat. Wykonawcą organów jest organmistrz Grzegorz Stawowy z Sandomierza. Nad całością czuwał ksiądz Jan Chwałek, emerytowany profesor KUL. Prospekt organowy zaprojektował artysta rzeźbiarz Wojciech Bałos z Grzechynii k/Makowa Podhalańskiego, a wykonał stolarz Mieczysław Parchomiuk – nasz parafianin. O kosztach budowy i gromadzeniu środków na ten cel powiedział: Koszt budowy organów to 740 tys. złotych. Parafia zgromadziła w ciągu ostatnich 5 lat środki materialne na wypłatę należności za wykonaną pracę. 10% całej sumy, to ofiary indywidualne, a pozostałe pieniądze pochodzą z ofiar składanych przy kolędzie i na tacę. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom budowy nowych organów. Po zakończonej Eucharystii możliwości nowych organów zaprezentował absolwent KUL organista Stanisław Dziwiszek. Wprowadzenie do poszczególnych utworów zrobił Piotr Karwowski. Nowy instrument składa się z prawie 2 tysięcy piszczałek i może wydobyć 28 głosów. O godz. 1700 J.E. ksiądz bp Zbigniew Kiernikowski przewodniczył Eucharystii, podczas której udzielił Sakramentu Bierzmowania 119 uczniom trzecich klas gimnazjalnych. Przygotowaniem młodych ludzi do przyjęcia sakramentu zajmował się ksiądz Mikołaj Czernecki.

29 maja

Eucharystia o godz. 900 sprawowana była w intencji 100 dzieci klas drugich szkoły podstawowej, które po raz pierwszy przystąpiły do Komunii Świętej. Eucharystii przewodniczył proboszcz parafii ksiądz kanonik Andrzej Witkowski. Homilię wygłosił ksiądz kanonik Piotr Paćkowski. Przygotowaniem dzieci do przyjęcia Sakramentu Pokuty i Eucharystii zajmował się ksiądz Michał Pawlonka. Dzieci pierwszokomunijne ofiarowały w darze dla parafii świecznik pod paschał. Podczas niedzielnych Mszy świętych odczytane zostało Słowo Biskupa Siedleckiego o działalności i o potrzebach Katolickiego Radia Podlasie. W liście skierowanym do diecezjan ks. biskup napisał m.in.: Dnia 9 lipca br. mija 19 lat od powstania Katolickiego Radia Podlasie – naszej diecezjalnej rozgłośni. Będziemy uroczyście świętować tę rocznicę 19 czerwca w Sanktuarium Męczenników Podlaskich w Pratulinie.

Jak zwykle jubileusz Radia stanie się okazją do spotkania Koła jego Przyjaciół. Zapraszam na to świętowanie nie tylko zrzeszonych słuchaczy, ale wszystkich, którym bliskie jest Katolickie Radio Podlasie.(…)Po 19 latach Katolickie Radio Podlasie to coś więcej niż tylko rozgłośnia radiowa. To instytucja, która służy naszej diecezji, Biskupowi, w szczególności w jego posłudze pasterskiej. To także Koło Przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie, Bractwo św. Judy Tadeusza, Fundacja Centrum Prasowo-Radiowe. Od roku istnieje też Regionalny Portal Informacyjny podlasie24.pl, który powstał z inicjatywy radiowego zespołu. Nadto wokół tej rozgłośni powstają liczne projekty zmierzające do promocji naszego regionu, do budowania wspólnoty na różnych płaszczyznach. Organizowane są spotkania, pielgrzymki, podejmowane działania kulturotwórcze przez wspieranie miejscowych twórców i lokalnych imprez. Katolickie Radio Podlasie to dzieło życia wielu oddanych mu pracowników i przyjaciół; to miejsce wykorzystania indywidualnych talentów ludzkich dla dobra całej wspólnoty.(…) W trakcie naszego spotkania będziemy się też modlić o to, by trud grona pracowników i przyjaciół Katolickiego Radia Podlasie nie poszedł na marne, byśmy wszyscy uczyli się wybierać między tym, co ulotne i bezwartościowe, choć może atrakcyjnie opakowane, a tym, co służy rozwojowi naszego ducha, co m.in. dzięki naszym lokalnym mediom mamy na wyciągnięcie ręki.

Kościół nie tylko ma prawo, ale i obowiązek budować, rozwijać nowoczesne silne media, których zadaniem jest przekazywanie niezmiennej prawdy o Bogu i człowieku. Dzięki tym mediom możemy zobaczyć nieco inny, ale bardziej prawdziwy obraz świata i naszych problemów. Możemy otrzymać pomoc w rozwijaniu wiedzy religijnej, poprzez codzienną lekturę Pisma Świętego, poprzez prezentację książek i periodyków religijnych, zachętę do codziennej rozmowy z najbliższymi, a także do włączania się w życie parafii, w życie wspólnot i ruchów kościelnych. Potrzeba nam wzmocnienia naszej wiary nie tylko poprzez katechizację naszych dzieci, ale i nas dorosłych. Potrzeba nam zanurzenia się w tajemnicy chrztu świętego, zrozumienia Eucharystii. Wyznajemy często nasze przywiązanie do Kościoła, ale coraz rzadziej przyjmujemy słowo Chrystusa i sakramenty, jako moc do przemiany naszego życia i światło w naszej codzienności, w spotkaniach i relacjach z naszymi bliskimi. Wobec wielkiej liczby depresji, załamań, przeżywania lęku przed śmiercią, przed następnym dniem, przed spotkaniem z drugim człowiekiem, trzeba zadać sobie pytanie, czy mamy świadomość, że Chrystus ma moc dać nam życie w sytuacjach, gdy doświadczamy braku, krzywdy i cierpienia?

Drodzy Diecezjanie! Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do istnienia i rozwoju Katolickiego Radia Podlasie i wszystkim dziełom, które zrodziły się wokół niego. Powstały one, istnieją i rozwijają się dzięki olbrzymiemu wysiłkowi zespołów redakcyjnych, przyjaciół radia i słuchaczy. Dziękuję za modlitwę, za ciężką odpowiedzialną pracę i dary materialne. W tym roku te ostatnie wydają się szczególnie istotne, bowiem przyszedł czas uiszczenia opłaty w wysokości około pół miliona złotych za prawo do nadawania programu, czyli tak zwanej koncesji. Zespół radiowy zadbał o wszelkie kwestie formalne i merytoryczne, ale bez naszej wspólnej pomocy radio może nie udźwignąć samodzielnie ciężarów finansowych, co musiałoby się wiązać z ograniczeniem czasu nadawania programu. Mając to na względzie, wyznaczam na niedzielę 5 czerwca zbiórkę ofiar na tacę, które w całości zostaną przeznaczone na opłacenie koncesji. Wszystkim, którzy okażą troskę o dalsze istnienie Katolickiego Radia Podlasie z serca błogosławię.

5 czerwca

W Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego na Mszy świętej o godz. 900 dzieci III klas szkoły podstawowej świętowały rocznicę przyjęcia I Komunii Świętej. Uroczystość rocznicową przygotował ksiądz Michał Pawlonka.
Taca niedzielna przeznaczona została na opłacenie koncesji przez Katolickie Radio Podlasie. Przed kościołem została zorganizowana zbiórka do puszek na Świątynię Opatrzności Bożej.

7 czerwca

Modlitwie różańcowej nadawanej na żywo o godz. 2030 ze studia Katolickiego Radia Podlasie przewodniczył Oddział Parafialny Koła Przyjaciół radia. Członkowie Koła wraz z księdzem Mikołajem Czerneckim modlili się w intencji kapłanów posługujących w parafii, wszystkich parafian, zespołu radiowego i radiosłuchaczy. Prosili również Boga o potrzebne łaski dla Pasterza Diecezji księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego z racji dziewiątej rocznicy Ingresu.

13 czerwca

O godz. 2000 na ulice Osiedla Młodych wyruszyła procesja fatimska. Nabożeństwu różańcowemu przewodniczył ksiądz Sławomir Matejek. Rozważania prowadziła młodzież KSM.

17 czerwca

Piotr Jarosiewicz, alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie przyjął w katedrze drohiczyńskiej święcenia diakonatu z rąk księdza biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza. Na podniosłej uroczystości swojego parafianina obecny był ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski. W homilii skierowanej do diakonów i zebranych gości Jego Ekscelencja zauważył, iż gotowość do oddania życia za przyjaciół stanowi szczyt miłości ziemskiej i do tego powinni być przygotowani nowi diakoni. Ksiądz biskup stwierdził, że dla głosiciela Słowa Bożego, jakim jest każdy diakon, żadne trudności nie powinny być straszne, bo Bóg jest zawsze z nim. Co więcej, Bóg znał nas już przed naszym poczęciem i prowadzi nas przez całe życie.

Odnosząc się do funkcji diakona we współczesnym Kościele biskup Antoni Dydycz powiedział, że diakonat i rozwój duchowy powinny iść zawsze razem. Dzięki posłudze apostolskiej diakoni są napełniani Duchem Świętym i mądrością. Nawiązując do patrona dnia, świętego Brata Alberta, biskup dodał, że ta postać powinna być wzorem służby nie tylko dla nowych diakonów, ale i dla wszystkich chrześcijan. Święcenia diakonatu to pierwszy stopień święceń w Kościele katolickim. Diakoni pełnią posługę Słowa Bożego, przewodniczą nabożeństwom liturgicznym, pomagają kapłanom przy ołtarzu i pełnią ważną rolę w dziele ewangelizacji.

19 czerwca

2 500 osób zgromadziło się w Pratulinie na obchodach 19 rocznicy istnienia Katolickiego Radia Podlasie. Gościem honorowym był nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Tegoroczne obchody rocznicy istnienia KRP były tym bardziej wyjątkowe, że zbiegły się z Diecezjalnym Dniem Dziękczynienia za pontyfikat i beatyfikację Jana Pawła II, świętem młodych katolików diecezji siedleckiej, czyli Jerychem Młodych oraz II Diecezjalną Pielgrzymką Samorządowców organizowaną przez Akcję Katolicką. Mszę świętą koncelebrowali: nuncjusz apostolski, arcybiskup Celestino Migliore, biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski i licznie przybyli kapłani. W homilii arcybiskup Migliore mówił o tajemnicy Trójcy Świętej, obrazując ją przykładem współczesnych migracji.

Wspomniał też o diecezjalnej rozgłośni: Życzę Radiu, aby było skutecznym instrumentem, które pomaga ludziom, rodzinom i grupom żyć na Ziemi, tak jakby już się było w niebie. Niech udaje mu się włączać słuchacza w codzienną lekturę Słowa Bożego, które inspiruje i oczyszcza. To słowo potrafi cementować jedność rodzin i społeczności lokalnych, mimo prób dzielenia, sporów czy przeciwstawiania. W uroczystości wzięli udział pielgrzymi z parafii Chrystusa Miłosiernego: członkowie Koła Przyjaciół KRP, sympatycy rozgłośni, młodzież zrzeszona we wspólnotach parafialnych z księdzem Sławomirem Matejkiem i młodzież Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego z księdzem prefektem Andrzejem Danielukiem. Słowo Boże w parafii głosił ks. Marek Jaśkowski.

23 czerwca

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym. W święto całego Kościoła uroczystą Eucharystię w intencji parafian celebrował o godz. 1100 ksiądz kanonik Andrzej Witkowski w asyście diakona Piotra Jarosiewicza. Po Mszy świętej na ulice osiedla wyruszyła procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy usytuowanych u zbiegu ulic: Kardynała Wyszyńskiego i Kąpielowej, Kąpielowej i Orzechowej, Orzechowej i Leszczynowej, Leszczynowej i Kardynała Wyszyńskiego.

W procesji wzięli udział wszyscy kapłani posługujący w parafii i licznie zgromadzeni wierni. Ksiądz proboszcz Andrzej Witkowski dokonał aktu poświęcenia nowego krzyża, który został usytuowany w miejscu pierwszego na osiedlu krzyża postawionego przed wieloma laty przy skrzyżowaniu ulic Kąpielowej i Orzechowej. Procesja zakończyła się błogosławieństwem eucharystycznym i odśpiewaniem dziękczynnego Te Deum.

29 czerwca

W kaplicy dojazdowej w pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czosnówce odbyły się uroczystości odpustowe. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił kapelan szpitala w Białej Podlaskiej ksiądz Andrzej Zozula.