Historia parafii – od początku do dziś

Historia parafii Chrystusa Miłosiernego

od początku do dziś

7 grudnia 1981

Utworzenie Samodzielnego Wikariatu Osiedla Zofilas – Orzechowa

19 grudnia 1981

Nominacja Ks. Mieczysława Lipniackiego Rektorem Samodzielnego Wikariatu Osiedla Zofilas-Orzechowa

28 marca 1982

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur ustanawia parafię Miłosierdzia Bożego i mianuje Proboszczem Ks. Mieczysława Lipniackiego

26 sierpnia 1982

Przywiezienie obrazu Chrystusa Miłosiernego z Doliny Miłosierdzia w Częstochowie

12 września 1982

J. E. Ks. Biskup Wacław Skomorucha poświęca obraz Chrystusa Miłosiernego

15 – 27 listopada 1982

Budowa kaplicy drewnianej p.w. Chrystusa Miłosiernego przy ul. Słonecznej 6

28 listopada 1982

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur poświęca kaplicę p.w. Chrystusa Miłosiernego

16 maja 1983

Parafia otrzymuje Decyzję o budowie kościoła i jego lokalizacji przy ul. Piaskowej

12 maja 1984

J. E. Ks. Biskup Jan Mazur poświęca plac pod budowę kościoła i zespołu parafialnego

11 sierpnia 1984

Parafia otrzymuje pozwolenie na budowę kościoła i zespołu parafialnego

5 czerwca 1985

J. E. Ks. Biskup Wacław Skomorucha poświęca i wmurowuje Kamień Węgielny pod budowę kaplicy p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Czosnówce

1 lipca 1985

Oficjalne rozpoczęcie prac przy budowie kościoła p.w. Chrystusa Miłosiernego

8 – 15 listopada 1985

Misje Święte z racji nawiedzenia kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

11 czerwca 1986

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur poświęca i wmurowuje Kamień Węgielny pod budynek zespołu parafialnego

26 kwietnia 1987

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur dokonuje aktu wmurowania pod budynek kościoła Kamienia Węgielnego z Grobu Świętego Piotra Apostoła, poświęconego przez Ojca Świętego Jana Pawła II.

6 grudnia 1990

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur poświęca część budynku zespołu parafialnego przeznaczoną na mieszkania dla kapłanów.

10 października 1993

Przywiezienie relikwii Bł. Siostry Faustyny

22 września 1996

J. E. Ks. Biskup Henryk Tomasik poświęca dzwon Miłosierdzia Bożego i sygnaturkę.

16 – 23 listopada 1996

Misje Święte przygotowujące do uroczystości poświęcenia kościoła. Przywiezienie obrazu Matki Bożej Miłosierdzia

24 listopada 1996

J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Jan Wiktor Nowak dokonuje aktu poświęcenia kościoła p.w. Chrystusa Miłosiernego

1 września 1997

W gmachu budynku zespołu parafialnego rozpoczyna działalność Katolickie Liceum Ogólnokształcące. Funkcję dyrektora pełni Ks. dr Zbigniew Sobolewski

8 – 16 listopada 1997

Misje Święte Jubileuszowe i peregrynacja relikwii Błogosławionych Męczenników Podlaskich

14 listopada 1997

J. E. Ksiądz Arcybiskup Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce poświęca figurę Chrystusa Miłosiernego i obraz Matki Bożej Miłosierdzia

1 września 2001

W gmachu budynku zespołu parafialnego rozpoczyna działalność Katolickie Gimnazjum Niepubliczne. Funkcję dyrektora pełni Ks. dr Zbigniew Sobolewski

14 października 2001

J. E. Ks. Biskup Henryk Tomasik i Biskup senior Jan Mazur poświęcają pomnik Księdza Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2 czerwca 2002

J. E. Ksiądz Kardynał Józef Glemp Prymas Polski poświęca figurę Świętej Siostry Faustyny

26 grudnia 2003

J. E. Ksiądz Biskup Ordynariusz Zbigniew Kiernikowski podnosi kościół do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej

19 stycznia 2004

Nabożeństwo Ekumeniczne z udziałem duchownych różnych wyznań

14 – 16 listopada 2004

Sympozjum ku czci Miłosierdzia Bożego

29 maja 2005

Peregrynacja relikwii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus

8 listopada 2005

J.E. Ksiądz Biskup Henryk Tomasik poświęca pomnik Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki

26 grudnia 2006

Obchody Jubileuszu XXV lecia erygowania parafii p.w. Chrystusa Miłosiernego

Te Deum – 25 lat parafii – 26.12.2006r.

“Confitemini Domino quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius” – “Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki” (Ps 118 [117], 1). Tymi słowami papież Jan Paweł II, 30 kwietnia 2000r. w Rzymie rozpoczął homilię Mszy św. w czasie której kanonizował Siostrę Faustynę Kowalską. Powiedział: “Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Kowalskiej. Chrystus powierzył jej bowiem swoje orędzie miłosierdzia”. Powiedział do niej: “Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego” (Dz. , 300). “Powiedz, córko moja, że jestem miłością i miłosierdziem samym” (Dz. , 1074).

Ufając słowom Chrystusa 17 sierpnia 2002 r. Jan Paweł II zawierzył cały świat Bożemu Miłosierdziu i poświęcił sanktuarium w Krakowie Łagiewnikach. Ojciec Święty mówiąc o dramatach współczesnego świata szczególnie podkreślił potrzebę miłosierdzia, mówił, że: “Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”. W Polsce wiele jest sanktuariów poświęconych Bożemu Miłosierdziu, jedno z nich od 3 lat znajduje się w diecezji siedleckiej, dokładnie 26 grudnia 2003r. – J. E. Ksiądz Biskup Ordynariusz Zbigniew Kiernikowski podniósł kościół pw. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej do rangi Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Celem Diecezjalnego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białej Podlaskiej jest wysławianie, głoszenie i wypraszanie Miłosierdzia Bożego dla wspólnoty parafialnej, dla mieszkańców Białej Podlaskiej, Diecezji Siedleckiej i całego świata poprzez:

  • szerzenie kultu, czci i nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego;
  • odmawianie modlitwy – Koronki do Miłosierdzia Bożego;
  • propagowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego z napisem Jezu ufam Tobie;
  • pełnienie dzieł miłosierdzia, którego przejawem jest pomoc biednym i potrzebującym;
  • modlitwę o powołania kapłańskie i zakonne;
  • troskę o styl życia przenikniętego przebaczeniem;

Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zaprasza do nieustannego odkrywania tajemnicy Bożej miłości i miłosierdzia. Pamiętajmy jednak, że to dzięki wierze i ogromnym chęciom bialczan i księży pracujących w Białej powstała ta parafia, w której dziś znajduje się diecezjalne sanktuarium. Chciałbym teraz w kilku zdaniach przypomnieć jak doszło do powstania parafii pw. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej, a tym samym przypomnieć o osobach, dzięki, którym możemy czcić Boga w tej pięknej świątyni.

Wielkim inicjatorem powstania parafii był wspaniały kapłan, charyzmatyczny duszpasterz i wybitny intelektualista – proboszcz parafii pod wezwaniem św. Anny w Białej Podlaskiej ks. Kanonik Roman Soszyński. W Diecezji Siedleckiej słynął z szerokiej wiedzy historycznej i talentu literackiego. O idei powstania tej parafii można się dowiedzieć z Małej kroniki parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej, gdzie kanonik Soszyński pisze: Już od początków swego pobytu w parafii św. Anny jako proboszcz, rozmyślałem nad bardzo niekorzystnym usytuowaniem parafii. Składa się ona z 3 części, z których dwie były odcięte od kościoła parafialnego sąsiednimi parafiami. Widząc naglącą konieczność zorganizowania pełnej opieki duszpasterskiej nad jedną z tych części, zakupiłem w dzielnicy Zofii Las, przy ul. Słonecznej 6 działkę.

W dniu 26 października 1981r. pojechała do księdza biskupa delegacja złożona z 5 parafian z dzielnicy Zofii Las, z prośbą o utworzenie parafii Miłosierdzia Bożego. Dnia 3 listopada 1981r. polecił mi biskup – pisze dalej kanonik Soszyński – podać kandydata na organizatora nowej parafii i budowniczego kościoła. Dnia 1 grudnia przybyli do Białej Podlaskiej dwaj księża biskupi podlascy zobaczyć teren projektowanej parafii i orzekli, że utworzenie tu parafii jest sprawą najpilniejszą.

7 grudnia 1981r. ksiądz biskup wydaje Dekret o utworzeniu Wikariatu Samodzielnego według określonych granic łącznie z wsią Czosnówka.A 19 grudnia ksiądz Mieczysław Lipniacki zostaje mianowany rektorem kaplicy przy ul. Słonecznej. Tyle kronika ks. Kanonika Romana Soszyńskiego.

Dalsze dzieje tej parafii swoją pracą, trudem jak i piórem opisuje pierwszy proboszcz Ks. Prałat Mieczysław Lipniacki. Dokładne dzieje parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej są opisane w książce – kronice pt. „Te Deum 25-lecie parafii” wydaną z okazji tej uroczystości. Niech ta dzisiejsza uroczystość – według słów Ks. Prałata Mieczysława Lipnickiego – będzie: wyrazem wdzięczności Bogu Najwyższemu za miłosierdzie i pomoc oraz Maryi za Jej opiekuńcze dłonie w budowaniu Świątyni duchowej i materialnej wraz z zespołem parafialnym. Bóg zapłać wszystkim dzięki, którym to dzieło powstało.

Przejdź na następną stronę, aby przejść do historii z kolejnych lat…

Strony: 1 2 3 4 5 6